ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลเมืองน่าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพ
ด้านระบบอินเตอร์เน็ต
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
  44.197.198.214    
 
������������������������������
______________________________________________________________________________________________


นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบ้านแหลม จ.เพชรบุรี นำคณะโดย นายทัตณัชพงษ์ เติมวรรธนภัทร์ พร้อมบรรยายพิเศษ โครงการ “NAN MODEL เด็กไทยแก้มใส” เจริญรอยตามพระบ
นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบ้านแหลม จ.เพชรบุรี นำคณะโดย นายทัตณัชพงษ์ เติมวรรธนภัทร์ พร้อมบรรยายพิเศษ โครงการ “NAN MODEL เด็กไทยแก้มใส” เจริญรอยตามพระบาทเจ้าฟ้านักโภชนาการ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีร่วมสร้างคุณภาพและทักษะชีวิตให้เด็กไทย โดย กองการศึกษาเทศบาลเมืองน่าน วานนี้ (27 ม.ค.2565) ณ ห้องประชุมอาคารประหยัดพลังงาน สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่านพร้อมด้วย นางปริชญา มิ่งเชื้อ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบ้านแหลม จ.เพชรบุรี พร้อมบรรยายพิเศษ โครงการ “NAN MODEL เด็กไทยแก้มใส” เจริญรอยตามพระบาทเจ้าฟ้านักโภชนาการ ร่วมสร้างคุณภาพและทักษะชีวิตให้เด็กไทย โดย กองการศึกษาเทศบาลเมืองน่าน โครงการ “เด็กไทยแก้มใส” เจริญรอยตามพระบาทเจ้าฟ้านักโภชนาการ ร่วมสร้างคุณภาพและทักษะชีวิตให้เด็กไทย จากจุดเริ่มต้นในการทรงงานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพบว่าเด็กไทยยังมีภาวะขาดสารอาหารอีกเป็นจำนวนมาก พระองค์จึงได้ทรงงานเพื่อช่วยส่งเสริมให้เด็กไทยมีภาวะโภชนาการและสุขภาพ ตลอดจนคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน โดยมีพระราชดำรัสถึงจุดมุ่งหมาย ในการทรงงานว่า “ทำอย่างไร ให้เยาวชนที่อยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนนั้นจะมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ พร้อมที่จะสร้างเสริมสติปัญญาเพื่อการศึกษาและพัฒนาตนเองให้เป็นประโยชน์ ต่อภูมิลำเนาและสังคมสืบต่อไป” ทำให้เกิดโครงการเพื่อการพัฒนาสุขภาพและการศึกษาของเด็กไทยในทุกถิ่นฐาน ซึ่งกรอบ การทรงงานนี้ยังได้ถูกนำไปใช้เป็นแบบอย่างในอีกหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ร่วมกับองค์กรหลัก ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานคร รวมถึงสถาบันวิชาการชั้นนำในประเทศ ดำเนินโครงการเด็กไทยแก้มใสมาตั้งแต่ปี 2557 ปัจจุบันสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองน่านทั้ง 5 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่านบ้านสวนตาลซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเด็กไทยแก้มใส โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน บ้านภูมินทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน บ้านพระเนตร รวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่านและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุริยพงษ์ ได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันนักเรียนตามแนวทางโครงการ “เด็กไทยแก้มใส”100 % โดยใช้ระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวับสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัตหรือโปรแกรม Thai School Lunch ซึ่งพัฒนาระบบโดย สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลและเนคเทค อีกทั้งยังขยายผล ไปยังสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดน่านโดยบูรณาการการดำเนินโครงการ จากทุกภาคส่วน ทั้งนี้ผู้บริหารเทศบาลเมืองน่านให้ความสำคัญกับโครงการเด็กไทยแก้มใสและการใช้โปรแกรม Thai School Lunch เป็นอย่างยิ่งโดยการจัดหา “นักโภชนาการท้องถิ่น” ตรวจสอบดูแลทุกขึ้นตอนการประกอบอาหารกลางวันนับเป็น “นักโภชนาการท้องถิ่น” แห่งแรกของประเทศอีกด้วย ทั้งนี้แนวทางดำเนินงานต่อเนื่องของ “NAN MODEL เด็กไทยแก้มใส” คือการให้ความสำคัญกับวัตถุดิบปรุงอาหารโดยเฉพาะผักปลอดภัยจากแปลงเกษตรอินทร์ในจังหวัดน่าน สู่เมนูอาหารกลางวัน การจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ เช่น นักเรียนที่มีน้ำหนักเกินและต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานสร้างระบบการตรวจสอบติดตามผลอย่างเป็นรูปธรรม ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 facebook ทีมข่าว ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองน่าน www.nancity.go.th
 หน้า 1 | 
 
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 งานบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 นโยบายการบริหารงานบุคคล
 แบบฟอร์มต่างๆ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองน่าน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 เว็บไซต์หาที่พัก
 รายชื่อร้านอาหารรอบๆ เมืองน่าน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 เว็บไซด์การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
 เว็บไซด์สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล
 แบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด/เอกสารการจดทะเบียนพานิชย์
 รายงานการรับเรื่องร้องทุกข์ ประจำปี
 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  รวมแหล่งท่องเที่ยวเมืองน่าน  I  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล