ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลเมืองน่าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพ
ด้านระบบอินเตอร์เน็ต
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
  35.172.164.32    
 
������������������������������
______________________________________________________________________________________________


นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลป่าตาล
นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลป่าตาล นำคณะโดย นายสมมาส มั่งคั่ง และคณะ พร้อมบรรยายพิเศษ กรณี : เทศบาลเมืองน่าน : “บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการเมืองที่ดีและการดำเนินการพัฒนาเมืองร่วมกับชุมชนและหน่วยงานภาคี” เพื่อมุ่งสู่ “น่าน...นครแห่งความสุข เมืองเก่าที่มีชีวิต” [Nan The City of Happiness : A Lively Old Town] วันนี้ (28 ม.ค.2565) ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่านพร้อมด้วย นายเสนอ เวชสัมพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองน่าน นายศักดิ์ชาย ดอนพนัส รองปลัดเทศบาลเมืองน่าน หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองน่าน ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลป่าตาล นำคณะโดย นายสมมาส มั่งคั่ง ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการที่ดีของเทศบาลเมืองน่านจนทำให้ได้รับการประกาศยกย่องในด้านต่างๆทั้งจากหน่วยงานภายในและต่างประเทศ ตามโครงการ ทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศ หลักสูตรเพิ่มประสบการณ์ในการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ และมีความโปร่งใส พัฒนาศักยภาพแก่บุคลากรของ อบต. เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนไปปรับใช้ในการให้บริการประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภาพ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน ได้กล่าวต้อนรับและบรรยายถึงบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการดำเนินการร่วมกับชุมชนและหน่วยงานภาคีในการดำเนินกิจกรรมและโครงการด้านต่างๆ ของเทศบาลเมืองน่าน เพื่อมุ่งสู่ “น่าน...นครแห่งความสุข เมืองเก่า ที่มีชีวิต”Nan The city of Happiness : A Lively Old Town พื้นที่เทศบาลเมืองน่าน ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ในสุดยอด 100 แหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก ประจำปี 2021 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 (2021 Top 100 Destination Sustainability Stories) พร้อมก้าวเข้าสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (NAN SMART CITY) หลังจากที่เทศบาลเมืองน่าน ได้รับการประกาศจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ให้เป็นเขตพื้นที่ส่งเสริมเมืองอัจริยะ การได้รับการรับรองให้เป็นชุมชนปลอดภัยระดับโลก (A safe Community) จากองค์กรอนามัยโลก (WHO) เมื่อปี พ.ศ.2556 ได้รับการประกาศยกย่อง จากอาเซียนให้เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Asean ESC Award 2017) และรางวัลมาตรฐานอาเซียนด้านเมืองที่มีความสะอาด (ASEAN Clean Tourist City Standard 2018-2020) รางวัลการบริหารจัดการที่ดี จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และล่าสุด ใน ปี 2562 ได้รับรางวัลเกียรติยศสูงสุดด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว Hall Of Fame ในงานประกาศผลรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย รางวัลกินรี ด้วยนโยบายสร้างความสุขให้พลเมืองเมืองน่าน ก้าวย่างจากเมืองน่านน่าอยู่ สู่ น่าน…นครแห่งความสุข เมืองเก่าที่มีชีวิต (Nan The City of Happiness : A Lively Old Town) ประกอบด้วยพันธกิจ 6 ด้าน ได้แก่ เมืองที่มีความสะอาดสวยงาม เมืองสิ่งแวดล้อมที่ดี เมืองที่มีศิลปวัฒนาธรรมประเพณีอันดีงาม เมืองปลอดภัย เมืองสังคมคุณภาพธรรมภิบาล และเมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 facebook ทีมข่าว ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองน่าน www.nancity.go.th
 หน้า 1 | 2 | 
 
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 งานบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 นโยบายการบริหารงานบุคคล
 แบบฟอร์มต่างๆ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองน่าน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 เว็บไซต์หาที่พัก
 รายชื่อร้านอาหารรอบๆ เมืองน่าน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 เว็บไซด์การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
 เว็บไซด์สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล
 แบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด/เอกสารการจดทะเบียนพานิชย์
 รายงานการรับเรื่องร้องทุกข์ ประจำปี
 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  รวมแหล่งท่องเที่ยวเมืองน่าน  I  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล