ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลเมืองน่าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพ
ด้านระบบอินเตอร์เน็ต
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
  3.235.25.27    
 
������������������������������
______________________________________________________________________________________________


การประชุมสภาเทศบาลเมืองน่าน ครั้งแรก 4 มิ.ย. 2564
นายนิวัฒน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองน่าน ครั้งแรก วันนี้ (4 มิ.ย. 2564) เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองน่าน นายนิวัฒน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองน่าน ครั้งแรก พร้อมด้วย นายวิสุทธิ์ ประกอบความดี ท้องถิ่นจังหวัดน่าน โดยมีนายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองน่าน ทำหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลเมืองน่านชั่วคราว อ่านประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองน่าน ครั้งแรก จากนั้น นายอุดม ใหม่จันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองน่าน ผู้อาวุโสสูงสุดในสภาฯ ทำหน้าที่ประธานสภาเทศบาลเมืองน่านชั่วคราว ตามข้อ 7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ประธานสภาเทศบาลเมืองน่านชั่วคราว ได้นำสมาชิกสภาเทศบาลเมืองน่านกล่าวคำปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาฯ (มาตรา 17 พระราชบัญญัติเทศบาล) ในที่ประชุมได้มีการดำเนินการเลือกประธานสภาเทศบาลเมืองน่าน (ตามมาตรา 20 พระราชบัญญัติเทศบาล และ ข้อ 8 ระเบียบ มท.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมฯ) ผลปรากฏว่า นายวิจิตร ไชยมงคล ได้รับเลือกจากสภาฯ ให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลเมืองน่าน จากนั้น นายนิวัฒน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลเมืองน่าน ซึ่งได้รับการคัดเลือกตามมติสภาเทศบาล ส่วนผลการดำเนินการเลือกรองประธานสภาเทศบาลเมืองน่าน (ตามมาตรา 20 พระราชบัญญัติเทศบาลและข้อ 11 ระเบียบ มท.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมฯ) ได้แก่ นางศิริรัตน์ มณเฑียร ผลการเลือกเลขานุการสภาเทศบาลเมืองน่าน (ข้อ 13 ระเบียบ มท.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมฯ) ได้แก่ นางทัศนีย์ นันทสว่าง สำหรับวาระการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2564 สภาเทศบาลเมืองน่าน มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2564 ดังนี้ สมัยที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-30 ก.ค.2564 สมัยที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-30 ส.ค.2564 สมัยที่ 3 ระหว่างวันที่ 1-30 ก.ย.2564 และ สมัยที่ 4 ระหว่างวันที่ 1-30 พ.ย.2564 กำหนดสมัยประชุม สมัยแรกของปี 2565 ระหว่างวันที่ 1 ก.พ.-2 มี.ค.2565 ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรา 24 พระราชบัญญัติเทศบาล และ ข้อ 11 (2) ระเบียบ มท.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมฯ ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102 facebook เทศบาลเมืองน่าน www.nancity.go.th
 หน้า 1 | 2 | 
 
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 งานบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 นโยบายการบริหารงานบุคคล
 แบบฟอร์มต่างๆ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองน่าน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 เว็บไซต์หาที่พัก
 รายชื่อร้านอาหารรอบๆ เมืองน่าน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 เว็บไซด์การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
 เว็บไซด์สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล
 แบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด/เอกสารการจดทะเบียนพานิชย์
 รายงานการรับเรื่องร้องทุกข์ ประจำปี
 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  รวมแหล่งท่องเที่ยวเมืองน่าน  I  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล