ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลเมืองน่าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพ
ด้านระบบอินเตอร์เน็ต
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
������������������������������
______________________________________________________________________________________________


ปลัดเทศบาลเมืองน่าน รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองน่าน ร่วมเวทีเสวนาออนไลน์ (WEBINAR) “การสัมมนายกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัย
นายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองน่าน รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองน่าน ร่วมเวทีเสวนาออนไลน์ (WEBINAR) “การสัมมนายกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัย Safety Zone เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว" ในรูปแบบเสมือนจริง (Virtual Seminar Online) บูรณาการความร่วมมือระหว่าง เทศบาลเมืองน่านและกรมการท่องเที่ยว ผลักดันให้เกิดพื้นที่ปลอดภัยต้นแบบด้านการท่องเที่ยวและเพิ่มความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ 9 มิถุนายน 2564 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “การยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัย เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว” โดยมีผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยว ย่านการค้า หน่วยงานผู้ดูแลแหล่งท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และผู้ที่สนใจ จากทั่วประเทศ ติดตามการสัมมนายกระดับแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว ในรูปแบบเสมือนจริง (Virtual Seminar Online) ผ่านระบบ zoom กิจกรรมภาคบ่าย ณ ห้องประชุมเล็ก สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ถนนมหายศ นายปฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองน่าน รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ร่วมเวทีเสวนาออนไลน์ (WEBINAR) “การสัมมนายกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัย Safety Zone เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว" ในรูปแบบเสมือนจริง (Virtual Seminar Online) นำเสนอแนวทางการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเมืองและการท่องเที่ยวปลอดภัยเพื่อคนทั้งมวล จัดโดยกรมการท่องเที่ยว โดยมีการเสวนาแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อรองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ โดย ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการแนวทางบริหารความเสี่ยง รวมทั้งหลักเกณฑ์เพื่อสร้างความปลอดภัย สำหรับพื้นที่ท่องเที่ยว โดย ผู้แทนกรมการท่องเที่ยวและผู้แทนพื้นที่ท่องเที่ยวต้นแบบ ทั้ง 5 แห่ง ทั่วประเทศ ปลัดเทศบาลเมืองน่านร่วมแลกเปลี่ยน แนวทางการขยายผลโครงการพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว (Safety Zone) ทั้งในส่วนของ หลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวผลการบูรณาการดำเนินงานการอบรมให้แก่ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ท่องเที่ยวเขตเมือง เพื่อสร้างต้นแบบในการบริหารจัดการพื้นที่ท่องเที่ยว ให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยให้แก่ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและชุมชน ประชาสัมพันธ์พื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยต้นแบบให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว พื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยต้นแบบประเทศไทย ประกอบด้วย 5 พื้นที่ทั่วประเทศ ได้แก่ 1.ย่านเมืองเก่าน่าน 2.หาดบางแสน ชลบุรี 3. เอเชียทีค 4.ชุมชนบ้านไร่กองขิง เชียงใหม่ และ 5.เยาวราช เทศบาลเมืองน่านได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ให้เป็นชุมชนปลอดภัยระดับโลก (A Safe Community) อันมาจากความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่ได้ตระหนักถึงการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน ซึ่งประกอบไปด้วยความปลอดภัยในหลากหลายมิติ ทั้งนี้ ในการสร้างเสริมให้เกิดความปลอดภัยในชุมชนนั้น มีการบูรณาการความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะภาคประชาชน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญหลักที่จะทำให้ชุมชนมีความปลอดภัยแบบยั่งยืน หลักการการมีส่วนร่วมในการทำงาน เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างบูรณาการร่วมกัน การทำงานนี้จำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่องและทำเป็นกระบวนการ ทั้งขั้นตอนของการเตรียมพร้อมก่อนเกิดภัย การดำเนินการขณะเกิดภัย และการเยียวยาบำบัดฟื้นฟูหลังเกิดภัยอีกทั้งนำบทเรียนที่เกิดขึ้นไปวิเคราะห์ เพื่อนำไปสู่การสร้างมาตรการป้องกันภัยในชุมชนจนทำให้ เทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน ได้รับการรับรองเป็นชุมชนปลอดภัยระดับนานาชาติ และเป็นต้นแบบพื้นที่ตำบลปลอดภัย สพฉ. ซึ่งความสำเร็จเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจจากทุกภาคส่วน ตลอดจนถึงภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ที่ได้ช่วยกันคิดค้นหาแนวทางสู่การขับเคลื่อนเพื่อความปลอดภัยอย่างยั่งยืน ตามแนวทางแห่งพันธกิจ (Mission) “น่าน...นครแห่งความสุขเมืองเก่าที่มีชีวิต”Nan The City of Happiness : A Lively Old Town เพื่อ “เมืองน่านน่าอยู่อย่างยั่งยืน” ซึ่งโครงการพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว (Safety Zone) ของกรมการท่องเที่ยวดังกล่าวนี้ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะช่วยเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทั้งบริบทของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในฐานะเจ้าบ้านที่ดีและวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างยั่งยืน สำหรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102 facebook เทศบาลเมืองน่าน www.nancity.go.t
 หน้า 1 | 
 
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 งานบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 นโยบายการบริหารงานบุคคล
 แบบฟอร์มต่างๆ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองน่าน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 เว็บไซต์หาที่พัก
 รายชื่อร้านอาหารรอบๆ เมืองน่าน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 เว็บไซด์การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
 เว็บไซด์สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล
 แบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด/เอกสารการจดทะเบียนพานิชย์
 รายงานการรับเรื่องร้องทุกข์ ประจำปี
 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  รวมแหล่งท่องเที่ยวเมืองน่าน  I  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล