ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลเมืองน่าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพ
ด้านระบบอินเตอร์เน็ต
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
  3.229.117.149    
 
������������������������������
______________________________________________________________________________________________


อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) รับฟังข้อเสนอแนะ หารือแนวทางการบริหารจัดการขยะ น้ำเสีย เพื่อสิ่งแวดล้อมเมืองและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) รับฟังข้อเสนอแนะ หารือแนวทางการบริหารจัดการขยะ น้ำเสีย เพื่อสิ่งแวดล้อมเมืองและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน หลังจากลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียและโครงการระบบกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองน่าน วานนี้( 16 ม.ค.2565) ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร พร้อมด้วย นายณกรณ์ ศิริรัตน์พิริยะ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายเสนอ เวชสัมพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายอัมพร ชัยวิรัช เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ นายสมศักดิ์ เชื้อหมอ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ นายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองน่าน นายศักดิ์ชาย ดอนพนัส รองปลัดเทศบาลเมืองน่าน ร่วมให้การต้อนรับ บรรยายสรุปตลอดจนหารือแนวทางการบริหารจัดการขยะและน้ำเสีย ของเทศบาลเมืองน่านให้เกิดปรสิทธิภาพอย่างยั่งยืนร่วมกับ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และคณะประกอบด้วย นายประดิษฐ์ สีใส ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) นายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง) นายกริชสยาม คงสตรี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน นางสาวศิวพร รังสิยานนท์ ผู้อำนวยการส่วนมลพิษข้ามแดน กองจัดการคุณภาพอากาศกรมควบคุมมลพิษ นายสิทธิชัย มุ่งดี นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง) นางดวงใจ ดวงทิพย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) ประสิทธิภาพการทำงานของระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองน่าน ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านพวงพยอม ซึ่งได้รับเงินงบประมาณอุดหนุนค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียจากกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จำนวน 478,325,400 บาท เริ่มดำเนินการเมื่อ ปี พ.ศ.2544 เป็นต้นมา ปัจจุบันเทศบาลเมืองน่านได้บำบัดนำเสียจากทั้ง 31 ชุมชน ทั้งนี้เพื่อ รวบรวมน้ำเสียจากอาคารบ้านเรือนสถานประกอบการในเขตเทศบาลเมืองน่านผ่านระบบรวบรวมแล้วเข้าสู่สถานีสูบน้ำเสีย บำบัดเบื้องต้นโดยการกำจัดวัสดุแขวนลอยขยะและเศษตะกอนต่างๆ โดย ใช้ตะแกรงดักขยะก่อนสูบน้ำเสียเข้าระบบบำบัด การบำบัดขั้นที่ 2 โดยอาศัยจุลินทรีย์ตามธรรมชาติย่อยสลายอินทรีย์สาร ในบ่อบำบัดน้ำเสียที่ 1 และที่ 2 การบำบัดขั้นที่ 3 โดยใช้คลอรีนในการฆ่าเชื้อโรคที่อาจหลงเหลือจากระบบบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ด้านประสิทธิภาพการทำงานของระบบกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองน่าน ตั้งอยู่ กิโลเมตรที่ 5 ถนน น่าน-ทุ่งช้าง ตำบล ผาสิงห์ อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ อาคารสำนักงาน บ่อฝังกลบขยะและบ่อรวบรวมน้ำชะขยะ ขนาดพื้นที่รวมทั้งหมด 60 ไร่ เริ่มดำเนินงานตั้งปี พ.ศ.2543 ถึงปัจจุบัน รูปแบบการจัดการขยะของเทศบาลเมืองน่านเป็นคลัสเตอร์ของจังหวัดที่มี อปท. ในพื้นที่ รวมถึงมูลฝอยติดเชื้อโรงพยาบาล สถานพยาบาล นำขยะมาทิ้งอย่างถูกหลักวิชาการ มีแนวทางพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ นำร่องในการจัดการขยะ เพิ่มประสิทธิภาพการลด คัดแยกและใช้ประโยชน์จากขยะ ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง พัฒนาเป็นศูนย์กำจัดมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันตรายระดับจังหวัด นำขยะอินทรีย์ประเภทกิ่งไม้ ใบไม้ เศษอาหาร มาใช้ประโยชน์ทั้งทางด้านหัตถกรรมและทำปุ๋ยอินทรีย์ตลอดจนเพิ่มศักยภาพการจัดการขยะในพื้นที่บ่อฝังกลบต่อไป ทัตติ งานอ่อน /ข่าว ทศพล จันนะชัย /ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102 facebook ทีมข่าว ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน www.nancity.go.th —
 หน้า 1 | 
 
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 งานบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 นโยบายการบริหารงานบุคคล
 แบบฟอร์มต่างๆ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองน่าน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 เว็บไซต์หาที่พัก
 รายชื่อร้านอาหารรอบๆ เมืองน่าน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 เว็บไซด์การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
 เว็บไซด์สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล
 แบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด/เอกสารการจดทะเบียนพานิชย์
 รายงานการรับเรื่องร้องทุกข์ ประจำปี
 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  รวมแหล่งท่องเที่ยวเมืองน่าน  I  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล