ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลเมืองน่าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพ
ด้านระบบอินเตอร์เน็ต
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
������������������������������
______________________________________________________________________________________________


นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ เพื่อสนับสนุนการเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ครั้งที่ 2 ตอน "น่าน...ผ่านสายธารเวลา"
น่าน - อพท. เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ โฮงเจ้าฟองคำ ตอน "น่าน...ผ่านสายธารเวลา" ชวนสัมผัสบรรยากาศย้อนยุค เรื่องเล่าเก่า-ใหม่ ในวิถีน่าน ผ่านลายซิ่นผ้าทอ นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ เพื่อสนับสนุนการเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ครั้งที่ 2 ตอน "น่าน...ผ่านสายธารเวลา" ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. โดยนายธรรมนูญ ภาคธูป ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 5 ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 อพท. ได้กล่าวถึงการขับเคลื่อนน่านเมืองสร้างสรรค์ ซึ่งสำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 ร่วมกับเครือข่ายเยาวชนในพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน กองทุนพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนจังหวัดน่าน พัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ โดยสร้างบรรยากาศย้อนความเก่า เล่าเรื่องเมืองน่านผ่านลายซิ่นผ้าทอ และสัมผัสวิถีชีวิตคนเมืองน่านในอดีต เป็นการนำศักยภาพของพื้นที่ มาพัฒนาและต่อยอด ให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับคนน่านและนักท่องเที่ยว รวมทั้งสร้างบรรยากาศเมืองสร้างสรรค์และต่อเนื่อง มีภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน เข้าร่วมงานจำนวนมาก โดยมีมาตรการทางสาธารณสุขเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 อย่างเคร่งครัด ณ โฮงเจ้าฟองคำ ถนนสุมนเทวราช ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 15-16 มกราคม 2565 นายณัฐกิตต์ กุมพะยาน เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ ฝ่ายปฏิบัติการ สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 อพท. เปิดเผยว่า หลังจากที่เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ครั้งแรกที่บ้านศิลปะฮิมน่าน เมื่อวันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี มีการสอบถามและเกิดเครือข่ายการทำงานร่วมกันในการจัดกิจกรรมครั้งต่อๆไป โดยการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ที่โฮงเจ้าฟองคำ เป็นการนำศักยภาพของพื้นที่ มาพัฒนาและต่อยอด ให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับคนน่านและนักท่องเที่ยว รวมทั้งสร้างบรรยากาศเมืองสร้างสรรค์ ที่สำคัญคือการพัฒนาศักยภาพและสร้างแกนนำเยาวชนในพื้นที่จังหวัดน่าน เป็นการสร้างทรัพยากรบุคคลให้มีทักษะความเป็นผู้นำ เกิดความรักความสามัคคี และมีทักษะในการทำงานเป็นทีม ซึ่งกิจกรรมที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความเป็นจิตอาสาของน้องๆเยาวชน ที่สามารถเป็นภาคีเครือข่ายคุณภาพที่จะเผยแพร่องค์ความรู้ด้านท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนจังหวัดน่านสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างขององค์การยูเนสโก สำหรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในงาน มีการย้อนบรรยากาศเล่าเรื่องในอดีตของวิถีเมืองน่าน ผ่านตัวเรือน "โฮงเจ้าฟองคำ" ซึ่งเป็นบ้านไม้สักเก่าแก่ในตัวเมืองน่าน ที่ได้รับการอนุรักษ์อย่างดี มีอายุกว่า 200 ปี เจ้าของบ้านดั้งเดิมนามว่า “เจ้าฟองคำ” ซึ่งมีเชื้อสายของเจ้าอนันตวรฤทธิเดช เจ้าผู้ครองนครน่านองค์ที่ 62 ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น จัดแสดงผ้าทอ เครื่องเงิน ของสะสม และนำห้องต่างๆที่เคยใช้จริง มาจำลองการใช้วิถีชีวิตของคนน่านในอดีต จึงขอเชิญชวนร่วมชมนิทรรศการเครื่องแต่งกายผ้าซิ่น ผ้าทอ เครื่องเงิน และสนุกกับเวิร์คช็อป เช่น การทำสวยดอก และ ก๋วยสลาก ที่ใช้วัสดุธรรมทั้งหมด ไม่ใช้แม้แต่ลวดเย็บ เพื่อให้เข้าถึงความเป็นดั้งเดิมและยังเป็นการรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อม การได้ทดลองทำขนมโบราณ ผ่านครัวไฟ ซึ่งเป็นครัวในสมัยอดีต และการประกวดออกแบบลาดลายผ้าน่านสร้างสรรค์ เพื่อเกิดแรงบันดาลใจ ในลายผ้าใหม่ๆที่สามารถนำไปถักทอเกิดเป็นชิ้นงานได้จริง นอกจากนี้ยังมี กาดหมั้วครัวละอ่อน ของน้องๆเยาวชนในพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน กองทุนพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนจังหวัดน่าน ที่มาร่วมสร้างบรรยากาศย้อนยุคเมืองน่านด้วย ซึ่งการจัดงานยังคงเน้นและให้ความสำคัญกับมาตรการ new normal และ การใช้มาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเพื่อการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของสถานการณ์โรคโควิด19 โดยสามารถติดตามและสอบถามรายละเอียดได้ที่ Facebook Page: อพท.สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 และ Facebook Page : น่าน บันดาลใจ
 หน้า 1 | 2 | 
 
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 งานบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 นโยบายการบริหารงานบุคคล
 แบบฟอร์มต่างๆ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองน่าน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 เว็บไซต์หาที่พัก
 รายชื่อร้านอาหารรอบๆ เมืองน่าน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 เว็บไซด์การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
 เว็บไซด์สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล
 แบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด/เอกสารการจดทะเบียนพานิชย์
 รายงานการรับเรื่องร้องทุกข์ ประจำปี
 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  รวมแหล่งท่องเที่ยวเมืองน่าน  I  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล