ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลเมืองน่าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพ
ด้านระบบอินเตอร์เน็ต
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
  3.235.25.27    
 
������������������������������
______________________________________________________________________________________________


นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองมาบตาพุด จ.ระยอง
นายสุรพล เธียรสูตร มอบหมายให้ นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองมาบตาพุด จ.ระยอง นำคณะโดยนายสุเมธ คณฑา รองนายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด นายอรัญ ใจตั้ง รองนายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด นายสุรเชษฐ ซื่อมาก ประธานสภาเทศบาล พร้อมด้วย นายเดชฤทธิ์ สิมศิริ รองปลัดเทศบาลฯ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองมาบตาพุด และคณะ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการเมืองด้านสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองน่านและการท่องเที่ยวเมืองเก่าน่านสู่ความยั่งยืน เมื่อเร็วๆมานี้ (14 ม.ค.5565) ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ถนนมหายศ นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วยนายเสนอเวชสัมพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองน่านและหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดระยอง จากเทศบาลเมืองมาบตาพุด จากการที่เทศบาลเมืองมาบตาพุดได้ดำเนินโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สภาฯ พนักงานและเจ้าหน้าที่ “ปลุกพลังคน สร้างพลังทีม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ในพื้นที่จังหวัดแพร่และจังหวัดน่านและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริการจัดการของ อปทงและหน่วยงานภาคีเพื่อนำไปพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพพร้อมให้บริการประชาชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป รองนายกเทศมนตรีเมืองน่านได้กล่าวต้อนรับและกล่าวบรรยายถึงถึงบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการดำเนินการร่วมกับชุมชนและหน่วยงานภาคีในการดำเนินกิจกรรมและโครงการด้านต่างๆ ของเทศบาลเมืองน่าน เพื่อมุ่งสู่ “น่าน...นครแห่งความสุข เมืองเก่า ที่มีชีวิต”Nan The city of Happiness : A Lively Old Town ตลอดจนนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีนายกเทศมนตรีเมืองน่านกล่าวบรรยายถึงบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการดำเนินการร่วมกับชุมชนและหน่วยงานภาคีในการดำเนินกิจกรรมและโครงการด้านต่างๆ ของเทศบาลเมืองน่าน เพื่อมุ่งสู่ “น่าน...นครแห่งความสุข เมืองเก่า ที่มีชีวิต”Nan The city of Happiness : A Lively Old Town พร้อมก้าวเข้าสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (NAN SMART CITY) หลังจากที่เทศบาลเมืองน่าน ได้รับการประกาศจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ให้เป็นเขตพื้นที่ส่งเสริมเมืองอัจริยะระยะที่ 2 การได้รับการรับรองให้เป็นชุมชนปลอดภัยระดับโลก (A safe Community) จากองค์กรอนามัยโลก (WHO) เมื่อปี พ.ศ.2556 ได้รับการประกาศยกย่อง จากอาเซียนให้เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Asean ESC Award 2017) และรางวัลมาตรฐานอาเซียนด้านเมืองที่มีความสะอาด (ASEAN Clean Tourist City Standard 2018-2020) รางวัลการบริหารจัดการที่ดี จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และล่าสุด ใน ปี 2562 ได้รับรางวัลเกียรติยศสูงสุดด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว Hall Of Fame ในงานประกาศผลรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย รางวัลกินรี ด้วยนโยบายสร้างความสุขให้พลเมืองเมืองน่าน ก้าวย่างจากเมืองน่านน่าอยู่ สู่ น่าน…นครแห่งความสุข เมืองเก่าที่มีชีวิต (Nan The City of Happiness : A Lively Old Town) ประกอบด้วยพันธกิจ 6 ด้าน ได้แก่ เมืองที่มีความสะอาดสวยงาม เมืองสิ่งแวดล้อมที่ดี เมืองที่มีศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เมืองปลอดภัย เมืองสังคมคุณภาพธรรมภิบาล และเมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102 facebook ทีมข่าว ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน www.nancity.go.th — กับ Prakit Khumluang และ คนอื่นๆ อีก 2 คน
 หน้า 1 | 2 | 
 
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 งานบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 นโยบายการบริหารงานบุคคล
 แบบฟอร์มต่างๆ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองน่าน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 เว็บไซต์หาที่พัก
 รายชื่อร้านอาหารรอบๆ เมืองน่าน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 เว็บไซด์การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
 เว็บไซด์สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล
 แบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด/เอกสารการจดทะเบียนพานิชย์
 รายงานการรับเรื่องร้องทุกข์ ประจำปี
 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  รวมแหล่งท่องเที่ยวเมืองน่าน  I  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล