ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลเมืองน่าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพ
ด้านระบบอินเตอร์เน็ต
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
  3.235.25.27    
 
������������������������������
______________________________________________________________________________________________


รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน รับมอบผ้าห่มกันหนาว 500 ผืน จากวัดวิเวกานันทาราม ในโครงการรวมพลังน้ำใจต้านลมหนาว
นายสุรพล เธียรสูตร มอบหมายให้ นายณกรณ์ ศิริรัตน์พิริยะ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน รับมอบผ้าห่มกันหนาว 500 ผืน จากวัดวิเวกานันทาราม ในโครงการรวมพลังน้ำใจต้านลมหนาว เพื่อ เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองน่าน เช้าวันนี้ (10 มกราคม 2565) ณ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ถนนมหายศ นายสุรพล เธียรสูตร มอบหมายให้ นายณกรณ์ ศิริรัตน์พิริยะ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน รับมอบผ้าห่มกันหนาวในโครงการรวมพลังน้ำใจต้านลมหนาวฯ จากวัดวิเวกานันทาราม โดยได้รับเมตตาจากพระครูปลัดสิทธิพงศ์ สีลสังวรโร เจ้าอาวาสวัดวิเวกานันทาราม อ.ภูเพียง จ.น่าน มอบผ้าห่มกันหนาวดังกล่าวจำนวน 500 ผืน ด้วยลักษณะภูมิประเทศของ จ.น่าน ส่วนใหญ่เป็นภูเขา ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ มักจะมีอากาศหนาวเย็น ทำให้ประชากรได้รับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะประชากรกลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมที่จะได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มและเครื่องกันหนาวและจากการสำรวจความต้องการประชาชนจาก 31 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองน่าน พบว่ายังมีความต้องการความช่วยเหลือเป็นจำนวนมาก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองน่าน จึงได้จัดทำ “โครงการรวมพลังน้ำใจต้านลมหนาว” ขึ้น เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านปัจจัยสี่ ทั้งเสื้อผ้าเครื่องกันหนาว อาหารและยารักษาโรค สำหรับเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผ้าห่มจำนวน 500 ผืน โดยได้รับการสนับสนุนจาก พระครูปลัดสิทธิพงศ์ สีลสังวรโร เจ้าอาวาสวัดวิเวกานันทาราม ซึ่งกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองน่าน จะได้ไปจัดสรรมอบให้กับกลุ่มเป้าหมายใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102 facebook ทีมข่าว ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน www.nancity.go.th
 หน้า 1 | 
 
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 งานบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 นโยบายการบริหารงานบุคคล
 แบบฟอร์มต่างๆ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองน่าน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 เว็บไซต์หาที่พัก
 รายชื่อร้านอาหารรอบๆ เมืองน่าน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 เว็บไซด์การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
 เว็บไซด์สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล
 แบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด/เอกสารการจดทะเบียนพานิชย์
 รายงานการรับเรื่องร้องทุกข์ ประจำปี
 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  รวมแหล่งท่องเที่ยวเมืองน่าน  I  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล