ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลเมืองน่าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพ
ด้านระบบอินเตอร์เน็ต
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
  3.235.25.27    
 
������������������������������
______________________________________________________________________________________________


ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ลงพื้นที่ตรวจติดตาม ศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation : CI ) ณ อาคารพญานาค ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองน่าน โดยความร่วมมือของ เทศบาลเมืองน่าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านและโรงพยาบาลน่าน หลังจากมีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระลอก
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ลงพื้นที่ตรวจติดตาม ศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation : CI ) ณ อาคารพญานาค ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองน่าน โดยความร่วมมือของ เทศบาลเมืองน่าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านและโรงพยาบาลน่าน หลังจากมีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ในจังหวัดน่านเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง วันนี้ (11 มกราคม 2565 ) เวลา 08.30 น. นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายแพทย์วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน แพทย์หญิงอัจฉรา ละอองนวลพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน นายแพทย์พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการจัดเตรียมสถานที่และการรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่ใกล้ครบกำหนดการรักษาเพื่อกักตัวในรูปแบบศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (CI) ก่อนกลับบ้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เพิ่มมากขึ้นทำให้เตียงในโรงพยาบาลที่รองรับผู้ป่วยอยู่ในปัจจุบันมีไม่เพียงพอ จึงจำเป็นให้ผู้ป่วยในระดับสีเขียวหรือมีอาการเล็กน้อยและช่วยเหลือตัวเองได้รับการรักษาในรูปแบบ CI จึงได้มีแนวทางให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน โรงพยาบาลน่าน ตลอดจนโรงพยาบาลชุมชน จัดสถานที่เพื่อรักษาตัวผู้ป่วยในรูปแบบศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (CI) ขึ้นเพื่อให้ผู้ป่วยได้มีสถานที่รักษาตัวก่อนกลับบ้านโดยคำนึงถึงสภาวะแวดล้อมที่ดีลดความตึงเครียดได้อีกช่องทางหนึ่ง ด้านนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่านกล่าวว่า อาคารพญานาคแห่งนี้เคยใช้เป็นสถานที่กักตัว (Local Quarantine) มาก่อน แต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด- 19 เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง คณะผู้บริหารและผู้นำชุมชนได้หารือถึงแนวทางบูรณาการการรับผู้ป่วยติดเชื้อที่ไม่มีอาการรุนแรงเข้ารับการรักษา โดยปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งเจ้าหน้าที่เทศบาล เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนทั่วไปจึงกำหนดให้เป็นศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (CI) ดังกล่าว โดยได้มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่นี้ด้วยสำหรับสถานที่กักตัว (Community Isolation) แห่งนี้ได้จัดเตรียมให้เป็นสถานที่ที่มีสิ่งแวดล้อมเหมาะสมปลอดภัย การบริหารจัดการขยะติดเชื้อที่ถูกสุขลักษณะ เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดเชื้อสู่ชุมชน เช่น โรงเรียน หมู่บ้าน วัด หรือที่พักคนงาน สถานศึกษา ซึ่งสามารถประสานนำส่งผู้ป่วยที่มีอาการทรุดหนักไปยังโรงพยาบาลน่านได้อย่างทันท่วงที ติดตามอาการของผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ได้ 24 ชั่วโมง โดยมีแนวทางปฏิบัติตามที่คณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดน่านกำหนดโดยเคร่งครัด ทัตติ งานอ่อน/ข่าว กิตติชัย มินทิพย์/ภาพ บุษกร กัลป์ยาณธีรพงศ์ นศ.ฝึกประสบการณ์ มทร.ล้านนา / ทาน งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102 facebook เทศบาลเมืองน่าน www.nancity.go.th
 หน้า 1 | 
 
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 งานบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 นโยบายการบริหารงานบุคคล
 แบบฟอร์มต่างๆ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองน่าน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 เว็บไซต์หาที่พัก
 รายชื่อร้านอาหารรอบๆ เมืองน่าน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 เว็บไซด์การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
 เว็บไซด์สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล
 แบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด/เอกสารการจดทะเบียนพานิชย์
 รายงานการรับเรื่องร้องทุกข์ ประจำปี
 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  รวมแหล่งท่องเที่ยวเมืองน่าน  I  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล