ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลเมืองน่าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพ
ด้านระบบอินเตอร์เน็ต
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
  3.235.25.27    
 
������������������������������
______________________________________________________________________________________________


นายกเทศมนตรีเมืองน่าน นำคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองน่านชุดใหม่พบปะและมอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลเมืองน่าน
นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน นำคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองน่านชุดใหม่พบปะและมอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลเมืองน่าน เน้นย้ำ การทำงานเพื่อร่วมกันพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประชาชน ภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ 7 นโยบายสำคัญ ที่ได้แถลงไว้ ต่อสภาเทศบาลเมืองน่าน ทั้งนี้เพื่อนำประโยชน์สุขสู่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่าน และทำให้ “เทศบาลเมืองน่าน เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน” 14 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่เทศบาลเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน นำคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองน่านชุดใหม่ ประกอบด้วย นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายณกรณ์ ศิริรัตน์พิริยะ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายเสนอ เวชสัมพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายอัมพร ชัยวิรัช เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองน่าน ดาบตำรวจวิฑูรย์ ขัติยศ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองน่าน และนายสมศักดิ์ เชื้อหมอ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองน่าน พบปะและมอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลเมืองน่าน นายกเทศมนตรีเมืองน่านเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายตั้งใจทำงานเพื่อร่วมกันพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประชาชน ภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ 7 นโยบายสำคัญ ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเมืองน่าน ทั้งนี้เพื่อนำประโยชน์สุขสู่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่านและทำให้ “เทศบาลเมืองน่าน เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน” เทศบาลเมืองน่านยังคงวิสัยทัศน์ต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์เดิมต่อไป เพื่อเป็นแนวทางการทำงานที่ยั่งยืน กล่าวคือ เทศบาลเมืองน่าน เมืองแห่งคนอายุยืน คืนถิ่นเอกลักษณ์เมืองเก่า เรามุ่งเป็นชุมชนแห่งปัญญา ปรารถนาสู่สังคมคุณภาพ ยึดหลักการบริหารในรูปแบบธรรมาภิบาลหรือหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมาบริหารจัดการ ซึ่งมี 5 ประการดังนี้ 1. หลักนิติธรรมและคุณธรรม 2. หลักความรับผิดชอบ 3. หลักความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4. หลักการมีส่วนร่วม และ 5. หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมี นายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองน่าน นายศักดิ์ชาย ดอนพนัส รองปลัดเทศบาลเมืองน่าน ผู้อำนวยการกอง ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้จัดการสถานธนานุบาล และพนักงานเทศบาลร่วมรับต้อนรับและรับมอบนโยบายดังกล่าว 7 นโยบายสำคัญ ที่นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเมืองน่าน มีดังนี้ 1. นโยบายเทศบาลของประชาชน โดยการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และส่งเสริมมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 2. นโยบายด้านสาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังป้องกันโรคแบบองค์รวม ด้วยนโยบาย เมืองแห่งคนอายุยืน 3. นโยบายด้านเศรษฐกิจ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ เน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นรายได้หลัก ทำเทศบาลเมืองน่านให้เป็นห้องรับแขกของเมืองน่าน คืนถิ่นเอกลักษณ์เมืองเก่า โดยสืบค้นประวัติเมือง รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมไม่ให้ สูญหาย 4. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มุ่งเป็นชุมชนแห่งปัญญาและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 5. นโยบายด้านคุณภาพชีวิตและสังคมคุณภาพ 6. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้สนองตอบต่อการแก้ปัญหาของชุมชนตามอำนาจหน้าที่และบทบัญญัติแห่งกฏหมาย และ 7. นโยบายด้านเมืองอัจฉริยะ Smart City “ชีวิตอัจฉริยะเพื่อน่านนครแห่งความสุข เมืองเก่าที่มีชีวิต” นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ย้ำว่า นโยบายดังกล่าวนี้ ถือแนวทางปฏิบัติที่สำคัญ ในการบริหารพัฒนาเทศบาลเมืองน่าน ภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำประโยชน์สุขสู่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่าน ตลอดจนการบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานและองค์กรภาคี ร่วมกันอนุรักษ์และพัฒนาเมืองน่าน เพื่อทำให้ “เทศบาลเมืองน่านเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน” ต่อไป ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102 facebook เทศบาลเมืองน่าน www.nancity.go.th
 หน้า 1 | 
 
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 งานบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 นโยบายการบริหารงานบุคคล
 แบบฟอร์มต่างๆ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองน่าน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 เว็บไซต์หาที่พัก
 รายชื่อร้านอาหารรอบๆ เมืองน่าน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 เว็บไซด์การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
 เว็บไซด์สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล
 แบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด/เอกสารการจดทะเบียนพานิชย์
 รายงานการรับเรื่องร้องทุกข์ ประจำปี
 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  รวมแหล่งท่องเที่ยวเมืองน่าน  I  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล