ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลเมืองน่าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพ
ด้านระบบอินเตอร์เน็ต
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
  3.235.25.27    
 
������������������������������
______________________________________________________________________________________________


การประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองน่าน ครั้งที่ 2/2564วันนี้นี้ (28 ธ.ค.2564 ) เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน
การประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองน่าน ครั้งที่ 2/2564วันนี้นี้ (28 ธ.ค.2564 ) เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองน่าน ครั้งที่ 2/2564 เพื่อร่วมกันพิจารณา (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่ เขตเทศบาลเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน (ประธานกรรมการ) กล่าวว่า ตามที่เทศบาลเมืองน่านได้มีประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างเทศบัญญัติ เทศบาลเมืองน่านเรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในท้องที่เขตเทศบาลเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เพื่อขอความร่วมมือผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นคลังสมองทั้งในด้านผังเมือง ศิลปวัฒนธรรมและด้านอื่นๆ รวมถึงผู้พิจารณา (ร่าง) เทศบัญญัติในการกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ซึ่งถือเป็นเทศบัญญัติที่มีผลกระทบกับประชาชนบางส่วน โดยเมืองน่านมีความพยายามที่จะรักษาความเป็นตัวตนที่เป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมไว้ โดยเฉพาะเมืองเก่า ซึ่งถือเป็นต้นทุนสำคัญที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดน่าน จึงได้ร่วมกันพิจารณา (ร่าง) เทศบัญญัติฯ เพื่อจะได้ดำเนินการประกาศใช้ตามขั้นตอนของกฎหมาย ขั้นตอนจากนี้จะเป็นการสรุปข้อมูล นำเสนอร่างฯ ต่อประชาชนเพื่อรบฟังความคิดเห็น จากนั้นจะเสนร่างฯต่อ สภาเทศบาลเมืองน่าน ประธานสภาเทศบาลเมืองน่าน เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาเห็นชอบ ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาเพื่อบังคับใช้ จากการที่เมืองเก่าน่าน ได้รับการประกาศเป็นเมืองเก่า ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2548 และประกาศคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่าเพื่อให้ เมืองเก่าน่านเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดความเจริญรุ่งเรืองด้านศิลปวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ของชาติสืบไป อีกทั้งแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าน่าน ได้กำหนดแผนงานในการใช้มาตรการด้านกฎหมายควบคุมการใช้ที่ดินและควบคุมอาคารในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองน่าน จึงมีความประสงค์ที่จะจัดทำเทศบัญญัติเทศบาลเมืองน่านขึ้น โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองน่าน เพื่อทำหน้าที่จัดทำร่างเทศบัญญัติดังกล่าว โดยมีนายกเทศมนตรีเมืองน่านเป็นประธาน ทั้งนี้เพื่อร่วมกันกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เขตเทศบาลเมืองน่าน เพื่อตราเป็นเทศบัญญัติ เทศบาลเมืองน่านต่อไป กีรติกร เสนรัตน์ /บรรณาธิการ ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 facebook ทีมข่าว ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองน่าน www.nancity.go.th
 หน้า 1 | 
 
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 งานบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 นโยบายการบริหารงานบุคคล
 แบบฟอร์มต่างๆ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองน่าน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 เว็บไซต์หาที่พัก
 รายชื่อร้านอาหารรอบๆ เมืองน่าน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 เว็บไซด์การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
 เว็บไซด์สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล
 แบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด/เอกสารการจดทะเบียนพานิชย์
 รายงานการรับเรื่องร้องทุกข์ ประจำปี
 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  รวมแหล่งท่องเที่ยวเมืองน่าน  I  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล