ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลเมืองน่าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพ
ด้านระบบอินเตอร์เน็ต
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
������������������������������
______________________________________________________________________________________________


11 พ.ค.66 ณ ห้องประชุม 1 เทศบาลเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการเทศบาลเมืองน่าน เมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1
11 พ.ค.66 ณ ห้องประชุม 1 เทศบาลเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการเทศบาลเมืองน่าน เมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 พร้อมด้วย นายณกรณ์ ศิริรัตน์พิริยะ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน ในฐานะประธานคณะทำงานฯ หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองน่าน แพทย์หญิงวาลิกา รัตนจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่านฝ่ายปฐมภูมิและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมมีการนำเสนอความคืบหน้าการขับเคลื่อนโครงการฯ ภายใต้องค์ประกอบเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุทั้ง 8 ด้าน ทั้งจากเทศบาลเมืองน่าน พมจ.น่าน รร.นวัตกรรมการบริหารจัดการสถานพยาบาล ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และโรงพยาบาลน่าน การหารือเพื่อเตรียมการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “เทศบาลเมืองน่าน เมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ” (Age - Friendly Communities/Cities) ในวันที่ 24 พ.ค.2566 นอกจากนี้ในที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณาแบบแปลนปรับปรุงอาคารฟิตเนส ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ให้เป็นศูนย์เรียนรู้และดูแลผู้สูงอายุจังหวัดน่าน (NAN Elderly Care Center : NECC) เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุและการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ปัจจุบันเทศบาลเมืองน่านมีจำนวนผู้สูงอายุ จำนวน 5,700 คน คิดเป็นร้อยละ 30.14 ของประชากรรวม สร้างกระบวนการชุมชนมีส่วนร่วมให้ผู้สูงอายุอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี พัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป
งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 110 facebook ทีมข่าว ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน
 หน้า 1 | 
 
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 งานบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 นโยบายการบริหารงานบุคคล
 แบบฟอร์มต่างๆ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองน่าน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 เว็บไซต์หาที่พัก
 รายชื่อร้านอาหารรอบๆ เมืองน่าน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 เว็บไซด์การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
 เว็บไซด์สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล
 แบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด/เอกสารการจดทะเบียนพานิชย์
 รายงานการรับเรื่องร้องทุกข์ ประจำปี
 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  รวมแหล่งท่องเที่ยวเมืองน่าน  I  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล