ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลเมืองน่าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพ
ด้านระบบอินเตอร์เน็ต
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
ภาพ�ิจ�รรม
______________________________________________________________________________________________


เทศบาลเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองน่านดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการเบื้องต้น
วันที่16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 เทศบาลเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองน่านดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการเบื้องต้น รวมทั้งหมดจำนวน 42 โครงการ โดยแบ่งเป็นประเภทกิจกรรมที่ 1 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ สถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ จำนวน 21 โครงการ ประเภทกิจกรรมที่ 2 สนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรภาคประชาชนหรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่ จำนวน 16 โครงการ ประเภทกิจกรรมที่ 3 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การฟื้นฟู และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์ชื่ออื่นๆ จำนวน 3 โครงการ ประเภทกิจกรรมที่ 5 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ จำนวน 1 โครงการ โดยมี นายจีระศักดิ์ เสนาป่า รองปลัดเทศบาลฯ ประธานอนุกรรมการ แพทย์หญิงสุพรรษา ยาใจ รองประธานอนุกรรมการ ผอ.บัวผา แก้วมงคล เลขานุการอนุกรรมการ คุณระเบียบ วงศ์วิวัฒน์ธนะ คุณกิตติศักดิ์ แก้วนิ่ม (อนุกรรมการจากโรงพยาบาลน่าน) และอนุกรรมการพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ประธานชมรมหัวหน้าบ้าน, รองประธานชมรม อสม. ทั้งหมดจำนวน 18 ท่านเข้าร่วมประชุม
ผลการที่ส่วนร่วม : คณะอนุกรรมการกองทุนฯมีความเห็นให้แก้ไขรายละเอียดโครงการ ทั้ง 42 โครงการ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ และมีมัติให้เสนอโครงการ ทั้ง 42 โครงการ ต่อคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองน่าน ต่อไป
การนำผลการมีส่วนร่วมไปดำเนินการ : งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองน่านจะได้นำโครงการทั้ง 42 โครงการเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ โครงการในขั้นตอนต่อไป
#งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองน่าน เผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 054 710234 ต่อ 102,321 facebook เทศบาลเมืองน่าน www.nancity.go.th 
 หน้า 1 | 
 
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 งานบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 นโยบายการบริหารงานบุคคล
 แบบฟอร์มต่างๆ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองน่าน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 เว็บไซต์หาที่พัก
 รายชื่อร้านอาหารรอบๆ เมืองน่าน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 เว็บไซด์การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
 เว็บไซด์สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล
 แบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด/เอกสารการจดทะเบียนพานิชย์
 รายงานการรับเรื่องร้องทุกข์ ประจำปี
 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  รวมแหล่งท่องเที่ยวเมืองน่าน  I  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล