ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลเมืองน่าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพ
ด้านระบบอินเตอร์เน็ต
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
  3.237.29.69    
 
������������������������������
______________________________________________________________________________________________


รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน ตรวจติดตามการดำเนินงานระบบกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองน่าน
18 มิ.ย.2564 นายเสนอ เวชสัมพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน ลงพื้นที่โครงการระบบกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองน่าน เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะซึ่งถือเป็นวาระสำคัญระดับชาติ ของกองช่างสุขาภิบาลเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางพัฒนาและแก้ไขปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โครงการระบบกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน ตั้งอยู่ กิโลเมตรที่ 5 ถนน น่าน-ทุ่งช้าง ตำบล ผาสิงห์ อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ อาคารสำนักงาน บ่อฝังกลบขยะและบ่อรวบรวมน้ำชะขยะ ขนาดพื้นที่รวมทั้งหมด 60 ไร่ เริ่มดำเนินงานมาตั้งปี พ.ศ.2543 ถึงปัจจุบัน โครงการระบบกำจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ 1 ดำเนินการ ปี พ.ศ.2543 – 2556 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มีพื้นที่ประมาณ 25 ไร่ และโครงการระบบกำจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ 2 ดำเนินการ ปี พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน มีพื้นที่ประมาณ 15 ไร่ เริ่มใช้งานเมื่อปี พ.ศ.2558 เป็นต้นมาโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองน่าน ได้รับรางวัลมาตรฐานเมืองสะอาดอาเซียน ASEAN Clean Tourist City Standard และได้รับคัดเลือกให้เป็นเมืองต้นแบบในโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต ประชาชนต่างภูมิใจที่จะได้ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมและความสะอาดเมือง ทั้งนี้จากข้อสรุปของการประชุมร่วมกับภาคีเครือข่าย ต่างเห็นตรงกันที่จะศึกษาและเก็บข้อมูล เพื่อหาแนวทางสู่การคัดแยกขยะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ และลดปริมาณขยะ อีกทั้งมีฉันทามติร่วมกันว่า การพัฒนาเมือง ควรสร้างกระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม จากทุกภาคส่วน การหนุนเสริม ให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง การสร้างจิตสำนึก เรียนรู้ บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ จะเป็นองค์ประกอบที่ทำให้เมืองน่าน มีการพัฒนาบนพื้นฐานของเหตุและผล ตลอดจนการให้ความสำคัญกับการขยายผลไปสู่ในโรงเรียน ชุมชน องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จ ถึงขั้นสามารถกำหนดให้เป็นนโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาเมืองน่านอย่างยั่งยืนในทุกมิติ
 หน้า 1 | 
 
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 งานบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 นโยบายการบริหารงานบุคคล
 แบบฟอร์มต่างๆ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองน่าน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 เว็บไซต์หาที่พัก
 รายชื่อร้านอาหารรอบๆ เมืองน่าน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 เว็บไซด์การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
 เว็บไซด์สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล
 แบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด/เอกสารการจดทะเบียนพานิชย์
 รายงานการรับเรื่องร้องทุกข์ ประจำปี
 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  รวมแหล่งท่องเที่ยวเมืองน่าน  I  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล