ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลเมืองน่าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพ
ด้านระบบอินเตอร์เน็ต
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
������������������������������������������������������
______________________________________________________________________________________________
   
 
  สารจากนายก
 
 
    กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมพลเมืองช่างคิดการบริหารจัดการเมืองและวัฒนธรรมชุมชน ต้นทุนสำคัญด้านการท่องเที่ยวสู่การเป็น“น่าน ...นครแห่งความสุข เมืองเก่าที่มีชีวิต” Nan The City of Happiness : A Lively Old Town” อย่างยั่งยืน

         ในฐานะที่ได้เข้ามาเป็นผู้บริหารบ้านเมืองเราจะนำเมืองน่านไปอยู่จุดไหน? พวกเราชาวน่านมองว่า “เมืองน่าน” เราไม่อาจทำให้เมืองรุ่งเรืองด้านวัตถุหรือร่ำรวยที่สุดได้แต่ขอให้เมืองน่านเป็นเมืองที่มีความมั่นคง มีความสงบ ปลอดภัย อยู่แล้วมีความสุข ก็นับเป็นวาระที่สำคัญที่สุดแล้ว ถ้าเราสามารถทำให้เมืองน่าน เป็นเมืองน่าอยู่ เมืองที่ผู้คนมีมิตรไมตรี ช่วยเหลือซึ่งกันและกันหากเราเป็นที่1 ในด้านนี้ก็นับว่าสุดยอดแล้วดังนั้นเครื่องมือนำทางสู่การสร้างความร่วมมือ ระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดความยั่งยืนโดยใช้หลัก แนวทางพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระราชทานให้ไว้เป็นแนวทางที่มุ่งเสริมสร้างความมั่นคง ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและยุทธศาสตร์แนวทางการดำเนินงาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ทั้งนี้เมืองน่านมีต้นทุนด้านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติมากมาย ความเจริญหลั่งไหล เข้ามา คนน่านต้องตอบคำถามว่าเราจะจัดการต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างไร? เพื่อ...ให้ได้ประโยชน์สูงสุด ให้ได้ประโยชน์นานที่สุด คงอยู่กับเราอย่างยั่งยืนที่สุด เปลี่ยนแปลงหรือกระทบวิถีชีวิตเราน้อยที่สุดที่สำคัญ เรายังคงมีความสุขเหมือนเดิม เทศบาลเมืองน่านจึงได้ระดมพลังคลังสมอง จากภาคส่วนต่างๆ ร่วมกันกำหนดนโยบายสาธารณะโดยอาศัยการมีส่วนร่วม อาทิ นโยบาย“น่านเมืองเก่าที่มีชีวิต” “เทศบาลเมืองน่าน...ห้องรับแขกของจังหวัดน่าน” และนโยบาย “เมืองน่านน่าอยู่” นโยบาย“น่านเมืองเก่าที่มีชีวิต”องค์ประกอบที่สำคัญของเมืองเก่าที่มีชีวิตคือ การรับรู้  รักและภาคภูมิใจ ในความเป็นตัวตนของน่าน 5 มิติ ได้แก่ ภาษาพื้นถิ่น อาหารพื้นเมือง การแต่งกายพื้นเมือง ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาของน่าน และสถาปัตยกรรม ของท้องถิ่น เหตุที่กล่าวว่า “น่านเมืองเก่าที่มีชีวิต” เนื่องด้วยคุณค่าโบราณสถานที่ยังถูกใช้งานอยู่ การใช้งานสิ่งล้ำค่านี้ทำถูกใช้อย่างทะนุถนอม ภายใต้การอนุรักษ์และพัฒนา ประชาชนตระหนักถึงคุณค่า ร่วมรักษาอัตลักษณ์เมืองน่านให้คงอยู่กับเรานานที่สุด โดยใช้หลักวิชาการ องค์ความรู้ ภูมิปัญญา บำรุงรักษา หากจะสรรค์สร้างของสิ่งใหม่ขึ้นมาต้องตอบคำถามให้ได้ว่าทำอย่างไรสิ่งที่สร้างขึ้นมานั้นจะไม่แปลกปลอมและเข้ากันได้กับเมืองเก่าอันทรงคุณค่านี้อย่างลงตัวและเหมาะสมจนเกิดกระแสปกป้องอัตลักษณ์ ส่วนนโยบาย “เทศบาลเมืองน่าน...ห้องรับแขกของจังหวัดน่าน”และ นโยบาย “เมืองน่านน่าอยู่” มุ่งเสริมเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการที่จะทำให้ชุมชนในเขตเทศบาล สะอาด สวยงาม ประชาชนมีน้ำใจกับนักท่องเที่ยว ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวฯเปรียบเป็นโต๊ะรับแขกของเมืองน่านที่คอยอำนวยความสะดวก ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยว และคนทั้งมวลด้วยมิตรไมตรีในฐานะเป็นเจ้าบ้านที่ดี 
          การบริการจัดการเมือง สำคัญต้องทำให้เป็นท้องถิ่นแห่งความเป็นธรรม ให้โอกาสแก่คนทุกกลุ่มเข้าถึงทรัพยากรอย่างเป็นธรรมทั่วถึง มีวีถีชีวิตที่เป็นท้องถิ่นแห่งความพอเพียง ยึดมั่นในรูปแบบสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน   เป็นท้องถิ่นที่มีความปลอดภัยและสันติสุข ต้องสนับสนุนให้เป็นท้องถิ่นที่มีประชาสังคมดี  ต้องเป็นท้องถิ่นแห่งการยกย่องความดีงาม  ต้องผลักดันให้เป็นท้องถิ่นแห่งการเรียนรู้ และทำให้เป็นท้องถิ่นแห่งสุขภาวะจากการเป็นชุมชนปลอดภัยระดับโลก (A Safe Community : ISCCC) เหล่านี้นับเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้นักท่องเที่ยวเลือกตัดสินใจเลือกเมืองน่านให้เป็นจุดปลายปลายทางด้านการท่องเที่ยวในฝันมาโดยตลอด
           เทศบาลเมืองน่านขอขอบคุณทุกเครือข่ายกัลยาณมิตรที่ทำให้ได้รับรางวัลเกียรติยศสูงสุดด้านการท่องเที่ยว Hall Of Fame จากการได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย รางวัลกินรีทองคำ (KINNARI GOLD AWARD)  เป็นสมัยที่ 4 นับตั้งแต่ การมอบรางวัล ครั้งที่ 8 พ.ศ.2553 การมอบรางวัล ครั้งที่ 10 พ.ศ.2558 การมอบรางวัล ครั้งที่ 11  พ.ศ.2560 และล่าสุดการมอบรางวัล ครั้งที่ 12 พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา รวมถึงได้รับการประกาศยกย่องให้เป็นสุดยอด 100 แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลก จากหน่วยงาน Green Destination และรางวัลอื่นๆอีกมากมาย  น่าน ...นครแห่งความสุข เมืองเก่าที่มีชีวิต  Nan The City of Happiness : A Lively Old Town “น่าน...เราจะต้องยั่งยืน เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังทุกคนจะมีตังค์ในกระเป๋าเพิ่มขึ้นโดยความสุขไม่ลดน้อยลง” 
สุรพล เธียรสูตร
นายกเทศมนตรีเมืองน่าน
 
เอกสารแนบ
โดย admin   ประจำวันที่   19-07-2558

 

 
   
 
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 งานบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 นโยบายการบริหารงานบุคคล
 แบบฟอร์มต่างๆ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองน่าน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 เว็บไซต์หาที่พัก
 รายชื่อร้านอาหารรอบๆ เมืองน่าน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 เว็บไซด์การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
 เว็บไซด์สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล
 แบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด/เอกสารการจดทะเบียนพานิชย์
 รายงานการรับเรื่องร้องทุกข์ ประจำปี
 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  รวมแหล่งท่องเที่ยวเมืองน่าน  I  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล