Welcome To Testing Hacking Thailand Government Website  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพ
ด้านระบบอินเตอร์เน็ต
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
______________________________________________________________________________________________
   
 
  ขอเชิญชวนประชาชนไปตรวจดูข้อกำหนด การใช้ประโยชน์ที่ดินผังเมืองรวมเมืองน่าน แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองน่าน พ.ศ. 2558 เชิญชวนประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวมเมืองน่าน พ.ศ. 2558 จังหวัดน่าน ไปตรวจดูข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งสามารถแสดงข้อคิดเห็นเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมฯ เฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินการควบคุมความสูงของอาคาร ในที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา (สีเขียวมะกอก) ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย(สีน้ำตาลอ่อน) และที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและการสาธารณูปการ (สีน้ำเงิน) แก้ไขข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองน่าน ในที่ดินประเภทอนุรักษ์ เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย (สีน้ำตาลอ่อน) และยกเลิกการกำหนดให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมแหล่งน้ำ
 
 
????ขอเชิญชวนประชาชนไปตรวจดูข้อกำหนด การใช้ประโยชน์ที่ดินผังเมืองรวมเมืองน่าน แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองน่าน พ.ศ. 2558 เชิญชวนประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวมเมืองน่าน พ.ศ. 2558 จังหวัดน่าน ไปตรวจดูข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งสามารถแสดงข้อคิดเห็นเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมฯ เฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินการควบคุมความสูงของอาคาร ในที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา (สีเขียวมะกอก) ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย(สีน้ำตาลอ่อน) และที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและการสาธารณูปการ (สีน้ำเงิน) แก้ไขข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองน่าน ในที่ดินประเภทอนุรักษ์ เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย (สีน้ำตาลอ่อน) และยกเลิกการกำหนดให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมแหล่งน้ำ ????เทศบาลเมืองน่าน ได้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองน่าน พ.ศ. 2558 จึงขอเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวมดังกล่าว ไปตรวจดูข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินการที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ ณ ศาลากลางจังหวัดน่าน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน สำนักงานเทศบาลตำบลดู่ใต้ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงตึ๊ด ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว ที่ว่าการอำเภอเมืองน่าน ที่ว่าการอำเภอภูเพียง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน และกรมโยธาธิการและผังเมือง ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวม มีสิทธิยื่นข้อคิดเห็นเฉพาะในประเด็นที่จะดำเนินการแก้ไข เพิ่มเติมดังกล่าว โดยยื่นข้อคิดเห็นเป็นหนังสือได้ที่สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน และกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือทาง ระบบ อินเทอร์เน็ตของกรมโยธาธิการและผังเมือง (www.dpt.go.th) ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว โดยข้อคิดเห็นดังกล่าวจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเท่านั้น และเกี่ยวข้องหรือเป็นประเด็นสำคัญสำหรับการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาท้องถิ่นที่วางผังเมืองรวมเท่านั้น
#งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยกากร สำนักปลัดฯ เทศบาลเมืองน่าน 214/10 ถนนมหายศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โทรศัพท์ 0-5471-0234 โทรสาร 0-5477-1644 , 0-5477-1630
 
 
เอกสารแนบ
คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

[ดาวโหลดเอกสารคลิ๊กที่นี้]
โดย admin   ประจำวันที่   17-10-2565 Share

 

 
   
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 งานบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 นโยบายการบริหารงานบุคคล
 แบบฟอร์มต่างๆ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองน่าน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 เว็บไซต์หาที่พัก
 รายชื่อร้านอาหารรอบๆ เมืองน่าน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 เว็บไซด์การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
 เว็บไซด์สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล
 แบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด/เอกสารการจดทะเบียนพานิชย์
 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 รายงานการรับเรื่องร้องทุกข์ ประจำปี
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  รวมแหล่งท่องเที่ยวเมืองน่าน  I  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล