ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลเมืองน่าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพ
ด้านระบบอินเตอร์เน็ต
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๗  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร.   21-11-2566  4  0
2   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร.   21-11-2566  4  0
3   การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองน่าน ประจำปี พ.ศ 2566  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร.   16-08-2566  33  7
4   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา และเลือกสรรได้ เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลเมืองน่าน  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร   27-06-2566  110  126
5   ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการสรรหาและเลือกสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลเมืองน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  คลิ๊กที่นี่เพื่อโหลดเอกสาร   29-05-2566  98  40
6   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   26-05-2566  98  62
7   ใบสมัครสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  ดาวน์โหลดเอกสารคลิ๊กที่นี้    25-05-2566  81  17
8   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง การงดจำหน่ายสินค้าบริเวณกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดิน)  ดาวน์โหลดเอกสารคลิ๊กที่นี้    15-05-2566  71  10
9   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย  เปิดเอกสารที่นี่   07-04-2566  115  13
10   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างเหมาบริการ  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   03-04-2566  124  53
11   ประชาสัมพันธ์การรับโอนสายงานผู้ปฏิบัติตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566) ตำแหน่ง สัตวแพทย์ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   01-12-2565  300  76
12   ขอเชิญชวนประชาชนไปตรวจดูข้อกำหนด การใช้ประโยชน์ที่ดินผังเมืองรวมเมืองน่าน แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองน่าน พ.ศ. 2558 เชิญชวนประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวมเมืองน่าน พ.ศ. 2558 จังหวัดน่าน ไปตรวจดูข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งสามารถแสดงข้อคิดเห็นเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมฯ เฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินการควบคุมความสูงของอาคาร ในที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา (สีเขียวมะกอก) ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย(สีน้ำตาลอ่อน) และที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและการสาธารณูปการ (สีน้ำเงิน) แก้ไขข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองน่าน ในที่ดินประเภทอนุรักษ์ เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย (สีน้ำตาลอ่อน) และยกเลิกการกำหนดให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมแหล่งน้ำ  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   17-10-2565  399  22
13   ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างประจำปี พ.ศ.2565 เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ ของเทศบาลเมืองน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565    09-09-2565  498  0
14   เทศบาลเมืองน่าน ได้รับรางวัลที่ 3ประเภททั่วไป จากผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2565 โครงการวัตกรรม "พลังชุมชนสู่การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (ขยะออมบุญ) "    07-09-2565  571  0
15   ใบสมัครสอบแข่งขันเพื่อสรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   01-09-2565  470  27
16   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   28-08-2565  572  58
17   ประชาสัมพันธ์รับโอนสายงานผู้บริหารสถานศึกษาตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 2 อัตรา  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   20-06-2565  469  40
18   นายกเทศมนตรีเมืองน่าน นำคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองน่าน ร่วมแสดงความยินดีกับ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดน่านคนใหม่  doc120211227094445.jpg doc220211227094445.jpg   27-12-2564  675  2
19   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 ภายในเขตเทศบาลเมืองน่าน เจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้ใช้ประโยชน์ หากได้รับเอกสารดังกล่าวในเดือนพฤศจิกายน โปรดตรวจสอบหากไม่ถูกต้องแจ้งแก้ไข ณ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลเมืองน่าน หรือสอบถามโทรศัพท์ 054-710234ต่อ134 ข่าวฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง facebook เทศบาลเมืองน่าน www.nancity.go.th  เปิดเอกสารที่นี่   27-10-2564  720  11
20   คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ 24/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ และมาตรการควบคุมแบบบูรณาการ    02-08-2564  820  0
21   รายผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มาขอรับบริการ  ไฟล์เอกสาร   16-07-2564  834  1
22   คำสั่งเทศบาลเมืองน่าน เรื่องแต่งตั้งรองนายก,ที่ปรึกษา,เลขานุการนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองน่าน  ไฟล์เอกสาร   13-07-2564  762  9
23   คำสั่งเทศบาลเรื่องมอบ อำนาจให้รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน ปฏิบัตราชการแทนนายยกเทศมนตรีเมืองน่าน  ไฟล์เอกสาร   13-07-2564  706  5
24   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัตราจัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564(ภ.ส.ด.1)  ไฟล์เอกสาร   08-07-2564  744  10
25   ประกาศเทศบาลเมืองน่านเรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2564  ไฟล์เอกสาร   08-07-2564  636  5
26   การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี พศ2564  ไฟล์เอกสาร   07-07-2564  776  6
27   คำแถลงนโยบาย นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรี เทสบาลเมืองน่าน  ไฟล์เอกสาร   11-06-2564  796  9
28   ประกาศ การงดจำหน่ายสินค้าบริเวณกาดข่วงเมืองน่าน  ไฟล์เอกสาร   09-04-2564  639  2
29   ระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562  ไฟล์เอกสาร   22-03-2564  702  0
30   พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น. หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒  ไฟล์เอกสาร   22-03-2564  506  12
31   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองน่าน  ไฟล์เอกสาร   13-01-2564  540  7
32   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองน่าน  ไฟล์เอกสาร   08-01-2564  448  2
33   ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร ระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร  ไฟล์เอกสาร   08-01-2564  438  1
34   ประกาศแก้ไข รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ไฟล์เอกสาร   30-12-2563  423  0
35   ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ไฟล์เอกสาร   15-12-2563  431  1
36   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่องการแต่งกายของพนักงานเทศบาลเมืองน่าน พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  ไฟล์เอกสาร   07-12-2563  412  5
37   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ประกาศใช้)  ไฟล์เอกสาร   02-11-2563  366  2
38   รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองน่าน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 29 พ.ค. 2563  ไฟล์เอกสาร   13-08-2563  371  0
39   รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองน่าน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 มิ.ย. 2563  ไฟล์เอกสาร   13-08-2563  370  0
40   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัตราจัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563(ภ.ส.ด.1)  ไฟล์เอกสาร   06-07-2563  423  5
41   ประกาศเทศบาลเมืองน่านเรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2563  ไฟล์เอกสาร   02-07-2563  410  2
42   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ไฟล์เอกสาร   07-11-2562  426  0
43   บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ  ไฟล์เอกสาร   13-03-2562  418  6
44   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไไป ของเทศบาลเมืองน่าน และวันเวลาสถานที่สอบ  ไฟล์เอกสาร   22-02-2562  445  11
45   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ  ประกาศเทศบาลเมืองน่าน  ใบสมัคร   28-01-2562  466  8
46   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   00-00-543  261  4
 หน้า 1 | 
 
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 งานบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 นโยบายการบริหารงานบุคคล
 แบบฟอร์มต่างๆ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองน่าน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 เว็บไซต์หาที่พัก
 รายชื่อร้านอาหารรอบๆ เมืองน่าน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 เว็บไซด์การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
 เว็บไซด์สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล
 แบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด/เอกสารการจดทะเบียนพานิชย์
 รายงานการรับเรื่องร้องทุกข์ ประจำปี
 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  รวมแหล่งท่องเที่ยวเมืองน่าน  I  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล