Welcome To Testing Hacking Thailand Government Website  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพ
ด้านระบบอินเตอร์เน็ต
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติ�ารให้บริ�าร
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มกราคม 2567  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร.   06-02-2567  12  7
2   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน ธันวาคม 2566  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   27-01-2567  9  3
3   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   27-12-2566  7  1
4   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน ตุลาคม 2566  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   27-11-2566  7  1
5   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กันยายน 2566  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   31-10-2566  7  1
6   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน สิงหาคม 2566  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   27-09-2566  7  2
7   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กรกฎาคม 2566  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   27-08-2566  7  1
8   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มิถุนายน 2566  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   29-07-2566  7  1
9   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน พฤษภาคม 2566  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   29-06-2566  7  2
10   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน เมษายน 2566  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   31-05-2566  7  4
11   สถิติการตายจากมรณบัตร ตรวจสอบข้อมูลแยกรายเดือน ระดับสำนักทะเบียน เขตพื้นที่ ท้องถิ่นเทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน ตรวจสอบช้อมูลเดือนเมษายน 2565 ถึง กันยายน 2566  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   11-04-2566  78  18
12   สถิติการย้ายออกจากใบแจ้งย้ายออก ตรวจสอบข้อมูลแยกรายเดือน ระดับสำนักทะเบียน เขตพื้นที่ ท้องถิ่นเทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน ตรวจสอบข้อมูลเดือนกันยายน 2565 ถึง มีนาคม 2566  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร   04-04-2566  79  6
13   สถิติการย้ายเข้าจากใบแจ้งย้ายเข้า ตรวจสอบข้อมูลแยกรายเดือน ระดับสำนักทะเบียน เขตพื้นที่ ท้องถิ่นเทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน ตรวจสอบข้อมูลเตือนกันยายน 2565 ถึง มีนาคม 2566  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร   04-04-2566  73  4
14   สถิติการเกิดจากสูติบัตร ตรวจสอบข้อมูลแยกรายเดือน ระดับสำนักทะเบียน เขตพื้นที่ ท้องถิ่นเทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน ตรวจสอบข้อมูลเดือนกันยายน 2665 ถึง มีนาคม 2566  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร   04-04-2566  73  4
15   สถิติแสดงจำนวนผู้ทำบัตรจำแนกตามสาเหตุการขอมีบัตร สำนักทะเบียน: 5599 ถึง 5599 สถิติเดือน กันยายน 2565 ถึง มีนาคม 2566  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร.   03-04-2566  67  3
16   สถิติการย้ายเข้าจากใบแจ้งย้ายเข้า ตรวจสอบข้อมูลแยกรายเดือน ระดับสำนักทะเบียน เขตพื้นที่ ท้องถิ่นเทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน ตรวจสอบข้อมูลเดือนเมษายน 2565 ถึง กันยายน 2565  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   08-03-2566  110  1
17   สถิติการตายจากมรณบัตร ตรวจสอบข้อมูลแยกรายเดือน ระดับสำนักทะเบียน เขตพื้นที่ ท้องถิ่นเทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน ตรวจสอบช้อมูลเดือนเมษายน 2565 ถึง กันยายน 2565  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   08-03-2566  136  3
18   สถิติการเกิดจากสูติบัตร ตรวจสอบข้อมูลแยกรายเดือน ระดับสำนักทะเบียน เขตพื้นที่ ท้องถิ่นเทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน ตรวจสอบข้อมูลเดือนเมษายน 2565 ถึง กันยายน 2566  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   08-03-2566  113  1
19   สถิติการย้ายออกจากใบแจ้งย้ายออก ตรวจสอบข้อมูลแยกรายเดือน ระดับสำนักทะเบียน เขตพื้นที่ ท้องถิ่นเทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน ตรวจสอบข้อมูลเดือนเมษายน 2565 ถึง กันยายน 2565  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   08-03-2566  102  1
20   สถิติแสดงจำนวนผู้ทำบัตรจำแนกตามสาเหตุการขอมีบัตร สำนักทะเบียน: 5599 ถึง 5599 สถิติเดือน เมษายน 2565 ถึง กันยายน 2565  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   08-03-2566  108  2
21   สถิติการย้ายออกจากใบแจ้งย้ายออก ระหว่างเดือนตุลาคม 2564- เดือน มีนาคม 2565  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   08-04-2565  288  2
22   สถิติการย้ายเข้าจากใบแจ้งย้ายเข้า ระหว่างเดือนตุลาคม 2564- เดือน มีนาคม 2565  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   08-04-2565  304  1
23   สถิติการตายจากมรณบัตร ระหว่างเดือนตุลาคม 2564- เดือนมีนาคม 2565  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   08-04-2565  308  0
24   สถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   08-04-2565  258  5
25   สถิติแสดงจำนวนผู้ทำบัตรจำแนกตามสาเหตุการขอมีบัตร ระหว่างเดือนตุลาคม 2564- เดือน มีนาคม 2565  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   08-04-2565  277  0
26   สถิติแสดงจำนวนผู้ทำบัตรจำแนกตามสาเหตุการขอมีบัตร ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564  ไฟล์เอกสาร   22-04-2564  342  0
27   สถิติแการย้ายออกจากใบแจ้งย้ายออก ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564  ไฟล์เอกสาร   22-04-2564  331  0
28   สถิติการย้ายเข้าจากใบแจ้งย้ายเข้า ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564  ไฟล์เอกสาร   22-04-2564  339  0
29   สถิติการตายจากมรณะบัตร ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564  ไฟล์เอกสาร   22-04-2564  336  1
30   สถิติการย้ายออกจากใบแจ้งย้ายออก แยกรายเดือนระหว่างเดือน ต.ค. ๒๕๖๑ - พ.ค. ๒๕๖๒  ไฟล์เอกสาร   20-06-2563  325  0
31   สถิติการเกิดจากสูตบัตรระหว่างเดือนตุลาคม2562- พฤษภาคม 2563  ไฟล์เอกสาร   19-06-2563  356  0
32   สถิติแสดงจำนวนผู้ทำบัตร ระหว่างเดือนตุลาคม 2562-พฤษภาคม 2563  ไฟล์เอกสาร   19-06-2563  331  0
33   สถิติการย้ายเข้าจากใบแจ้งเข้า ระหว่างเดือนตุลาคม 2562-พฤษภาคม 2563  ไฟล์เอกสาร   19-06-2563  311  0
34   สถิติการย้ายเข้าจากใบแจ้งเข้า ระหว่างเดือนตุลาคม 2562-พฤษภาคม 2563  ไฟล์เอกสาร   19-06-2563  344  0
35   สถิติการตายจากมรณบัตร ระหว่างเดือนตุลาคม 2562-พฤษภาคม 2563  ไฟล์เอกสาร   19-06-2563  338  0
36   สถิติการย้ายเข้าจากใบแจ้งย้ายเข้า แยกรายเดือนระหว่างเดือน ต.ค. ๒๕๖๑ - พ.ค. ๒๕๖๒  ไฟล์เอกสาร   20-06-2562  313  0
37   สถิติการตายจากมรณบัตร แยกรายเดือนระหว่างเดือน ต.ค. ๒๕๖๑ - พ.ค. ๒๕๖๒  ไฟล์เอกสาร   20-06-2562  313  0
38   สถิติการเกิดจากสูติบัตร แยกรายเดือนระหว่างเดือน ต.ค. ๒๕๖๑ - พ.ค. ๒๕๖๒  ไฟล์เอกสาร   20-06-2562  327  0
39   สถิติแสดงจำนวนผู้ทำบัตรจำแนกตามสาเหตุการขอมีบัตรเดือน ต.ค. ๒๕๖๑ - พ.ค. ๒๕๖๒  ไฟล์เอกสาร   20-06-2562  319  0
40   สถิติการย้ายเข้าจากใบแจ้งย้ายเข้า แยกรายเดือน ปีงบ 2561  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  338  0
41   สถิติการเกิดจากสูติบัตร แนกรายเดือน ปีงบ 2561  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  322  1
42   สถิติตายจากมรณบัตร แรกรายเดือน ปีงบ 2561  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  351  1
43   สถิติการย้ายออกจากใบแจ้งย้ายออก แยกรายเดือน ปีงบ 2561  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  332  1
44   สถิติแสดงจำนวนผู้ทำบัตรจำแนกตามสาเหตุการขอมีบัตร ปีงบ 2561  ไฟล์เอกสาร   10-11-2561  319  1
 หน้า 1 | 
 
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 งานบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 นโยบายการบริหารงานบุคคล
 แบบฟอร์มต่างๆ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองน่าน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 เว็บไซต์หาที่พัก
 รายชื่อร้านอาหารรอบๆ เมืองน่าน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 เว็บไซด์การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
 เว็บไซด์สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล
 แบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด/เอกสารการจดทะเบียนพานิชย์
 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 รายงานการรับเรื่องร้องทุกข์ ประจำปี
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  รวมแหล่งท่องเที่ยวเมืองน่าน  I  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล