^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


ผู้ประสบภัยหนาวเขตเทศบาลเมืองน่าน รับมอบผ้าห่มบรรเทาภัยหนาวจาก เอไอเอส 

เทศบาลเมืองน่านรณรงค์การสวมใส่หมวกนิรภัยเพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย     บนท้องถนนอย่างต่อเนื่อง ตามโครงการอาสาสมัคร กลุ่มรักษ์สมองของตนเอง  มอบหมวกนิรภัยลายปู่ม่าน ย่าม่าน ให้กับนักเรียนโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา

 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นตัวแทนของเทศบาลเมืองน่าน ในการรับโลห์รางวัลวัฒนคุณากร องค์กรที่คุณประโยชน์ทางด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในการมอบรางวัล เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเป็นกำลังใจในการอนุรักษ์ สืบสาน และพัฒนามรดกวัฒนธรรมของชาติ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ข้าราชการ และแขกผู้เกียรติเข้าร่วมงาน  ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

เทศบาลเมืองน่านรณรงค์การสวมใส่หมวกนิรภัยเพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย     บนท้องถนนอย่างต่อเนื่อง ตามโครงการอาสาสมัคร กลุ่มรักษ์สมองของตนเอง มอบหมวกนิรภัยลายปู่ม่าน ย่าม่าน ให้กับนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร

 

เทศบาลเมืองน่าน ทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2557 เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวจังหวัดน่านให้ถาวรสืบไป  พุทธศาสนิกชนจึงถือเอาวันแรม 1 ค่ำเดือน 11เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้า เสด็จจากเทวโลกมาสู่เมืองมนุษย์ จึงนิยมตักบาตรกันเป็นพิเศษและทำสืบต่อมาเป็นประเพณีจนทุกวันนี้ และเรียกว่า "ตักบาตรเทโว" ซึ่งของทำบุญที่นิยมกัน เพราะปัจจุบันจะใช้การแห่พระพุทธรูปแทนองค์พระพุทธเจ้า.

โครงการฝึกอบรมและทบทวนเพื่อพัฒนาศักยภาพพร้อมศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ของ อปพร. ประจำปีงบประมาณ 2557 วันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2557

จากใจถึงใจ...ด้วยสายใยที่ผูกพัน เทศบาลเมืองน่านขอร่วมแสดงมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ เจ้าหน้าที่สังกัดเทศบาลเมืองน่าน


ภาพบรรยากาศ งานประเพณี ลอยกระทง ปลอดเหล้า-เบียร์ เบื่อประทัด เทศบาลเมืองน่าน ประจำปี2557

เทศบาลเมืองน่าน ร่วมทำบุญ ตานก๋วยสลาก หรือ ถวายสลากภัตที่ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ประเพณี "ตานก๋วยสลาก" เป็นประเพณีที่ประชาชนชาว จ.น่านได้ยึดถือ และ ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน จะมีขึ้นในวันพระ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 เหนือ หรือ เดือน10 ใต้ ( เดือนกันยายน ) ของทุก ๆ ปี โดยประเพณี "ตานก๋วยสลาก" ของ จ.น่าน ต้องจัดขึ้นที่ วัดวัดช้างค้ำฯก่อนเป็นวัดแรก แล้ววัดอื่นๆ จึงจะจัดต่อได้ ( วัดช้างค้ำฯ เดิมชื่อว่า"วัดหลวงกลางเวียง" เจ้าผู้ครองนครน่าน พญาภูเข่ง เป็นผู้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.1949 อายุ 608 ปี เป็นวัดของเจ้าผู้ครองนครน่านในสมัยโบราณ)

เมื่อวันที่  5 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. นายสุรพล เธียรสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่าน และนายประสงค์  มงคลวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วยจนท.ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองน่าน และเจ้าหน้าที่จากปศุสัตว์น่าน ออกล้างขี้นกนางแอ่น ที่บินหนีหนาวจาก        ไซบีเรียเกาะสายไฟอาศัยหลับนอนและถ่ายมูลลงมาบนถนนในเขตเทศบาลเมืองน่านสร้างความสกปรกและอาจปนเปื้อนเชื้อโรคที่เป็นพาหนะของไข้หวัดนก และโรคอื่น ๆ

 

 

เทศบาลเมืองน่านร่วมโครงการ เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข Big Cleaning Day พื้นที่เมืองเก่าน่าน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบรอบ 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 เพื่อรณรงค์ทำความสะอาด ตามแหล่งท่องเที่ยว ถนนหนทาง ให้มีความสะอาดสวยงาม ตามถนนสายต่างๆ ในเขตพื้นที่เมืองเก่าน่าน ในเขตเทศบาลเมืองน่าน

นายสุรพลเธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายนคร พุทธรักษ์มงคล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,นางบัวผา แก้ว มงคล ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันออกทำความสะอาด โดยนำรถบรรทุกน้ำเรือกู้ภัย ออกล้างดินโคลน บริเวณท่าน้ำ ร.ร.สตรีศรีน่าน ฟุตบาท และขั้นบันไดกาดแลงเพื่อล้างดินโคลนและเศษสิ่งสกปรกต่างๆ เพื่อเตรียมรับงานประเพณีแข่งเรือที่จะจัดขึ้นในวันที่ 20-21 กันยายน 2557 และงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่านชิงถ้วยพระราชทาน ปลอดเหล้าเบียร์ ประจำปี 2557

เนื้อหาอื่นๆ...

 1. เทศบาลเมืองน่าน ได้รับคำสั่งด่วนจากนายสุรพล เธียรสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่าน ให้เตรียมความพร้อม
 2. 5 หน่วยงานสำคัญในจังหวัดน่านร่วมร่วมมือ (MOU) ดำเนินโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA
 3. โครงการอบรมหลักสูตร พ่อค้า-แม่ค้าน้อย นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองน่าน
 4. เครือข่ายคุ้มครองพิทักษ์สิทธิและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก เยาวชน สตรี และความรุนแรงในครอบครัว
 5. เทศบาลเมืองน่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปี พ.ศ.2555
 6. โครงการอบรมภาษาต่างประเทศให้กับประชาชนทั่วไป
 7. เทศบาลเมืองน่าน โยธาธิการและผังเมืองออกสำรวจกำหนดแนวป้องกันน้ำท่วมเฟส2 งบปี 2558 -150ล้าน
 8. เทศบาลเมืองน่าน จัดโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม (ค่ายพุทธบุตร) ประจำปี 2557
 9. เทศบาลเมืองน่านมอบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมและสร้างชื่อเสียง ให้เทศบาลเมืองน่าน
 10. ผวจ.น่าน นำเหล่าพสกนิกรชาวน่าน ทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษามหาราชินี
 11. สำนักงานพลังงานจังหวัดน่านร่วมกับเทศบาลเมืองน่านจัดกิจกรรมเวทีสรุปผล
 12. ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CENTER 9-10 ส.ค.57
 13. เทศบาลเมืองน่านร่วมกิจกรรม รวมใจปันเพื่อ แม่ของแผ่นดิน
 14. กิจกรรม BIG CLEANING DAY เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
 15. ศูนย์เด็กเล็ก ค่ายสุริยพงษ์ ศูนย์เด็กปลอดโรคดีเด่นระดับจังหวัด
 16. การประชุมเชิงปฏิบัติการ LA 21 สู่ท้องถิ่นไทยน่าอยู่ อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 9 ณ จังหวัดนครนายก
 17. เด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองน่าน ชนะเลิศการแข่งขันการประกวด กล่าวสุนทรพจน์ระดับประเทศ ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นประจำปี 2557
 18. เทศบาลเมืองน่านจัดโครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 19. โครงการคลังสมองเทศบาลเมืองน่าน
 20. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
 21. อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ลงตรวจพื้นที่การจัดการขยะ ในพื้นที่จังหวัดน่าน
 22. เทศบาลเมืองน่าน จัดกิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2557
 23. จังหวัดน่านจัดประชุมเตรียมความพร้อม โครงการประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 22 เรื่องชุมชนปลอดภัย
 24. เทศบาลเมืองน่าน ลงพื้นที่ ตรวจสอบแนวป้องกันน้ำท่วมตามโครงการสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองน่าน ระยะที่1 ก่อสร้างเสร็จแล้ว 100 เปอร์เซ็น
 25. ชี้แจงและหารือกำหนดการการจัดงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่านนัดเปิดสนามและนัดปิดสนาม ประจำปี 2557
 26. เทศบาลเมืองน่าน ทำการทดสอบสมรรถภาพของเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อรับมือในช่วงฤดูน้ำหลาก
 27. เทศบาลเมืองน่านร่วมกับ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จัดพิธีลงนามบันทึก ความร่วมมือ
 28. เทศบาลเมืองน่าน ร่วมกับ ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป
 29. เทศบาลเมืองน่าน ถวายของที่ระลึกหลวงพ่อพระครูสิริธรรมภาณี ทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ58 ปี
 30. นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองน่าน คว้าแชมป์การประกวดโครงการเจ้าบ้านน้อยที่ดี
 31. เทศบาลเมืองน่าน ย้ายเงินฝากไปยัง ธ.ก.ส. จังหวัดน่าน เพื่อเสริมสภาพคล่องในการจ่ายเงิน
 32. เทศบาลเมืองน่าน คว้าแชมป์การประกวด โครงการเจ้าบ้านน้อยที่ดีระดับภูมิภาค จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 33. เทศบาลเมืองน่าน จัดฝึกอบรมและทบทวนเพื่อพัฒนาศักยภาพ อปพร.ประจำปี 2557
 34. เทศบาลเมืองน่าน ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคล
 35. เทศบาลเมืองน่าน ปิดโครงการจัดฝึกอบรมทักษะกีฬาว่ายน้ำ (นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองน่าน) ประจำปี 2557
 36. เทศบาลเมืองน่านได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่นด้านสตรีและครอบครัวประจำปี 2556
 37. เด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองน่านเจ๋ง คว้าแชมป์การประกวดโครงการ เจ้าบ้านน้อยที่ดีจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 38. เทศบาลเมืองน่านจักกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2557
 39. คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน นำคณะร่วมพิธีสูมาคารวะ รดน้ำดำหัวผู้เฒ่าผู้แก่ในเขตเทศบาล57
 40. ประเพณีสงกรานต์ (ถนนข้าวแต๋น)"นุ่งผ้าเมืองปลอดเหล้า-เบียร์" ประจำปี 2557 12-16 เมษายน 2557
 41. โครงการอบรมภาษาต่างประเทศให้กับเด็ก เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 42. เทศบาลเมืองน่านเร่งนำเลื่อยยนต์ ออกตัดกิ่งไม้ที่หักโค่น ปิดทับเส้นทางตามถนนสายต่างๆ
 43. เทศบาลเมืองน่านจัดสนาม ประลองบัองไฟ ในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557
 44. จังหวัดน่าน จัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย มรดกน่าน รวมชาติพันธุ์คนน่าน สู่อาเซียน
 45. เครือข่ายองค์กรงดเหล้า และ สสส. ร่วมกับ เทศบาลเมืองน่าน รณรงค์ ห้ามดื่ม ห้ามขาย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสวนสาธารณะตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
 46. เทศบาลเมืองน่าน จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบการศึกษา และมอบ ใบประกาศนียบัตร
 47. เทศบาลเมืองน่านตรวจสอบความเรียบร้อยบริเวณบ่อขยะของเทศบาลทั้งสองแห่ง
 48. เทศบาลเมืองน่าน ร่วมกับจังหวัดน่าน บูรณาการเวทีเสวนารวมพลังสร้างเมืองน่านน่าอยู่
 49. สำนักงานจัดหางาน จ.น่าน ร่วมกับเทศบาลเมืองน่าน จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
 50. งาน“วันท้องถิ่่นไทย”ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดน่าน

เพลงเพราะๆจากเทศบาล

โรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย์

เว็ปลิ้งค์

 

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

 

 

 

เทศบาลเมืองน่าน จัดซื้อรถกู้ชีพ EMS 1669

WEB NAN

สถิติคนมาผ่อWEB

778166
เข้ามาผ่อวันนี้
เข้ามาผ่อตะวา
เข้ามาผ่อสัปดาห์นี้
เข้ามาผ่อสัปดาห์ก่อน
เข้ามาผ่อเดือนนี้
เข้ามาผ่อเดือนก่อน
รวมคนมาผ่อมากอย
327
2175
2502
769820
39216
37871
778166

Your IP: 54.90.251.197
Server Time: 2015-01-26 04:18:21
ผู้ชม
54
เนื้อหา
229
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
145316

ข่าวรอบเมืองน่าน

ข่าวสารกิจกรรมเทศบาล

ข่าวประกวดราคา


λευκαδα
 Copyright © 2015 Diet Magazine  Rights Reserved.