^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 เป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ 19 จัดร่างโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติหลังรัฐประหารเป็นผลสำเร็จ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอนที่ 55 ก ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 มี 48 มาตรา โดยหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ลงตรวจพื้นที่การจัดการขยะ ในพื้นที่จังหวัดน่าน

 เทศบาลเมืองน่านร่วมกับชุมชนเขตเทศบาลเมืองน่าน สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน จัดกิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2557 ขึ้น ณ บริเวณข่วงเมืองน่าน

เทศบาลเมืองน่าน ทำการทดสอบสมรรถภาพของเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อรับมือในช่วงฤดูน้ำหลากนี้เพื่อป้องกันฯและบรรเทาการเกิดอุทกภัยและน้ำท่วมในเขตเศรษฐกิจในตัวเมืองน่าน ดังเมื่อปี 2549และปี2554 แต่เมื่อปีกลายระดับน้ำในแม่น้ำน่านขึ้นสูงถึงระดับ 7.11 เมตร แต่ก็ยังไม่ท่วมถือว่าการป้องกันฯมีผลดีขึ้นมากในระดับหนึ่ง "พวกเราก้อจะทำต่อไปเพื่อไม่ให้เกิดหรือถ้าหากธรรมชาติเลวร้ายและวิกฤตหนักก้อพอให้เบาบางลงบ้าง"งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เทศบาลบาลเมืองน่าน

จังหวัดน่านจัดประชุมเตรียมความพร้อม โครงการประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 22 เรื่องชุมชนปลอดภัย ในระหว่างวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2558 (22nd International Conference on Safe Communities 2015 NAN,Thailand ) ส่วนร่วมชุมชน = ก้าวแรกก้าวไกลสู่ชุมชนปลอดภัย ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดน่าน

เทศบาลเมืองน่านร่วมกับ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จัดพิธีลงนามบันทึก ความร่วมมือเสริมสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน และกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองน่าน

 

นายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วยนายช่างโยธาจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน ลงพื้นที่ ตรวจสอบแนวป้องกันน้ำท่วมตามโครงการสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองน่าน ระยะที่1 ก่อสร้างเสร็จแล้ว 100 เปอร์เซ็น

เทศบาลเมืองน่าน ร่วมกับ ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 3 (กอ.รมน.ภาค 3) จัดเวทีเสวนาเพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาของชุมชนเพื่อการปฏิรูปที่ยั่งยืน

เทศบาลเมืองน่านได้เชิญตัวแทนเรือแข่งทุกชุมชนในจังหวัดน่านเข้าร่วมประชุมหารือการจัดงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่านนัดเปิดสนามและนัดปิดสนาม “ชิงถ้วยพระราชทานฯ” ปลอดเหล้า-เบียร์ ประจำปี 2557 โดยนายสุรพล  เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่านเป็นประธาน พร้อมด้วยนางอริสา  บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่านได้ร่วมพบปะ ชี้แจงและหารือกำหนดการการจัดงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่านนัดเปิดสนามและนัดปิดสนาม “ชิงถ้วยพระราชทานฯ” ปลอดเหล้า-เบียร์ ประจำปี 2557

เทศบาลเมืองน่าน นำถวายของที่ระลึก หลวงพ่อพระครูสิริธรรมภาณี (หลวงพ่อเสน่ห์) รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ในโอกาสทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ58 ปี 38 พรรษาและพิธีมอบทุนส่งเสริมการศึกษาประจำปี 2557 ณ วัดมิ่งเมือง

เนื้อหาอื่นๆ...

 1. นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองน่าน คว้าแชมป์การประกวดโครงการเจ้าบ้านน้อยที่ดี
 2. เทศบาลเมืองน่าน ย้ายเงินฝากไปยัง ธ.ก.ส. จังหวัดน่าน เพื่อเสริมสภาพคล่องในการจ่ายเงิน
 3. เทศบาลเมืองน่าน คว้าแชมป์การประกวด โครงการเจ้าบ้านน้อยที่ดีระดับภูมิภาค จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 4. เทศบาลเมืองน่าน จัดฝึกอบรมและทบทวนเพื่อพัฒนาศักยภาพ อปพร.ประจำปี 2557
 5. เทศบาลเมืองน่าน ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคล
 6. เทศบาลเมืองน่าน ปิดโครงการจัดฝึกอบรมทักษะกีฬาว่ายน้ำ (นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองน่าน) ประจำปี 2557
 7. เทศบาลเมืองน่านได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่นด้านสตรีและครอบครัวประจำปี 2556
 8. เด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองน่านเจ๋ง คว้าแชมป์การประกวดโครงการ เจ้าบ้านน้อยที่ดีจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 9. เทศบาลเมืองน่านจักกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2557
 10. คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน นำคณะร่วมพิธีสูมาคารวะ รดน้ำดำหัวผู้เฒ่าผู้แก่ในเขตเทศบาล57
 11. ประเพณีสงกรานต์ (ถนนข้าวแต๋น)"นุ่งผ้าเมืองปลอดเหล้า-เบียร์" ประจำปี 2557 12-16 เมษายน 2557
 12. โครงการอบรมภาษาต่างประเทศให้กับเด็ก เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 13. เทศบาลเมืองน่านเร่งนำเลื่อยยนต์ ออกตัดกิ่งไม้ที่หักโค่น ปิดทับเส้นทางตามถนนสายต่างๆ
 14. เทศบาลเมืองน่านจัดสนาม ประลองบัองไฟ ในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557
 15. จังหวัดน่าน จัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย มรดกน่าน รวมชาติพันธุ์คนน่าน สู่อาเซียน
 16. เครือข่ายองค์กรงดเหล้า และ สสส. ร่วมกับ เทศบาลเมืองน่าน รณรงค์ ห้ามดื่ม ห้ามขาย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสวนสาธารณะตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
 17. เทศบาลเมืองน่าน จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบการศึกษา และมอบ ใบประกาศนียบัตร
 18. เทศบาลเมืองน่านตรวจสอบความเรียบร้อยบริเวณบ่อขยะของเทศบาลทั้งสองแห่ง
 19. เทศบาลเมืองน่าน ร่วมกับจังหวัดน่าน บูรณาการเวทีเสวนารวมพลังสร้างเมืองน่านน่าอยู่
 20. สำนักงานจัดหางาน จ.น่าน ร่วมกับเทศบาลเมืองน่าน จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
 21. งาน“วันท้องถิ่่นไทย”ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดน่าน
 22. การแข่งขันเรือเล็กนัดพิเศษ ชุมชนเทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2557 วันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม 2557
 23. เทศบาลเมืองน่าน ดำเนินโครงการ พัฒนาเด็กและเยาวชน จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชนและกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ เมื่อมีพอจึงแบ่งปัน
 24. บัณฑูร ล่ำซำ“พลเมืองน่าน” ร้อยเปอร์เซ็นต์
 25. เทศบาลเมืองน่าน รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลเมืองน่าน
 26. โครงการ นำสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ลงดินตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
 27. เทศบาลเมืองน่านร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก
 28. เทศบาลเมืองน่าน ได้รับการคัดเลือกศูนย์ อปพร.ดีเด่น และอปพร.ดีเด่น ประจำปี 2557
 29. เทศบาลเมืองน่าน ออกประกาศเตียนระวังไฟไหม้ช่วงตรุษจีน
 30. โครงการการฝึกอบรมครูสอนว่ายน้ำเพื่อจัดหลักสูตรความปลอดภัยทางน้ำแก่เด็กประถมตามโครงการจัดตั้งศูนย์กีฬาตำบลในเวียง
 31. เทศบาลเมืองน่าน ประชุมเตรียมงานและเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรม " หนาวนี้กระซิบรักที่น่าน " 17 -19 มกราคม 2557
 32. เทศบาลเมืองน่าน เตรียมพื้นที่จัดงานวันเด็กมีกิจกรรมหลากหลาย ประจำปี 2557
 33. เทศบาลเมืองน่านขอสงมอบความสุขแด่พี่น้องประชาชนทุกท่านทุกคนตลอดปี ๒๕๕๗
 34. เทศบาลเมืองน่านร่วมงานฉลองพระธาตุเจ้าชายาประดิษฐ์ วัดสวนหอม
 35. เทศบาลเมืองน่าน จัดทำบุญตักบาตร เนื่องในวันปีใหม่ 2557
 36. เทศบาลเมืองน่าน สวัสดีปี๋ใหม่ 2557 เจ๊า (HAPPY NEW YEAR 2014
 37. เทศบาลเมืองน่าน ร่วมสัมมนาระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 11
 38. เทศบาลเมืองน่าน ให้การต้อนรับ คณะดูงานจากเทศบาลตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
 39. จ.น่าน เปิดตัว "เที่ยวน่านหัวใจใหม่ เที่ยวไทยหัวใจรักษ์" รับลมหนาวต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่น
 40. พสกนิกรชาวน่านทุกหมู่เหล่า ร่วมทำบุญตักบาตรและลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556
 41. เทศบาลเมืองน่าน ร่วมบริจาควันรวมน้ำใจสู่กาชาดน่าน
 42. เทศบาลเมืองน่านจัดการฝึกอบรมความรู้คู่คุณธรรม เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556
 43. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการTo Be Number One ของจังหวัดน่าน
 44. การแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์จังหวัดน่าน “ เวียงวรนครเกมส์ ” ประจำปี 2557
 45. เทศบาลเมืองน่าน ต้อนรับคณะเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
 46. เทศบาลเมืองน่านร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดน่าน จัดทีมเจ้าหน้าที่ออกประเมินสถานประกอบกิจการ
 47. น่าน เตรียมเดินหน้า ให้ปี 2557 เป็นปีแห่งการป้องกันและความสูญเสียจากภัยต่าง ๆ
 48. เวทีสาธารณะร่วมแสดงความคิดเห็น "เตรียมน่านอย่างไร ให้ได้ใจนักท่องเที่ยว"
 49. เทศบาลเมืองน่าน ออกตรวจร้านขายปะทัด ช่วงเทศกาลลอยกระทง
 50. เทศบาลเมืองน่านร่วม กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" วันที่ ๑๔ พฤศจิกายนนี้ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ ศาลากลาง จังหวัดน่าน

เพลงเพราะๆจากเทศบาล

โรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย์

เว็ปลิ้งค์

 

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

 

 

 

WEB NAN

สถิติคนมาผ่อWEB

538193
เข้ามาผ่อวันนี้
เข้ามาผ่อตะวา
เข้ามาผ่อสัปดาห์นี้
เข้ามาผ่อสัปดาห์ก่อน
เข้ามาผ่อเดือนนี้
เข้ามาผ่อเดือนก่อน
รวมคนมาผ่อมากอย
120
1155
6838
516501
95980
31583
538193

Your IP: 54.197.215.146
Server Time: 2014-07-25 03:37:56
ผู้ชม
46
เนื้อหา
197
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
103040

ข่าวรอบเมืองน่าน

ข่าวสารกิจกรรมเทศบาล

แจ้งเรื่องราวร้องเรียนในเขตเทศบาลเมืองน่าน


λευκαδα
 Copyright © 2014 Diet Magazine  Rights Reserved.