^Back To Top
Get Adobe Flash player

ปฎิทินกิจกรรม

hotline199

WEB NAN

เพลงเพราะๆจากเทศบาล

ในเวียง เมืองแห่งคนอายุยืน คืนถิ่น เอกลักษณ์เมืองเก่า เรามุ่งเป็น ชุมชนแห่งปัญญา ปรารถนา สู่สังคมคุณภาพ

More Articles...

  1. ผู้เข้าร่วมประชุมองค์การอนามัยโลกลงพื้นที่ชุมชนบ้านน้ำล้อม เพื่อเรียนรู้เรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชน
  2. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน เพื่อเชิญไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดน้ำลัด
  3. ทุกภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจปรับปรุงทางเท้าหน้าโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ จ.น่าน ตามโครงการ “เขตโรงเรียนปลอดภัยแห่งแรกในประเทศไทย”
  4. กปอ.จัดประชุมนานาชาติครั้งที่ 22 เรื่องชุมชนปลอดภัย ณ จังหวัดน่าน
  5. นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น เพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินโครงการสำคัญ จำนวน 3 โครงการ
  6. เทศบาลเมืองน่านเปิดโครงการ “เขตโรงเรียนปลอดภัยแห่งแรกในประเทศไทย”

Subcategories

Copyright © 2013. เทศบาลเมืองน่าน Rights Reserved.