^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


 

 

เมื่อวันที่ 29สิงหาคม2557 เจ้าหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เทศบาลเมืองน่าน ได้รับคำสั่งด่วนจากนายสุรพล เธียรสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่าน ให้เตรียมความพร้อมเต็มอัตตรากำลัง เพื่อรับมือมวลน้ำที่จะมาถึง

โครงการอบรมหลักสูตร พ่อค้า-แม่ค้าน้อย นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองน่าน 

เทศบาลเมืองน่าน จัดโครงการ ขยายผลและสร้างเครือข่ายคุ้มครองพิทักษ์สิทธิและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก เยาวชน สตรี และความรุนแรงในครอบครัว

นายสุรพล  เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่านเป็นตัวแทนชาวเทศบาลเมืองน่านรับโล่ห์รางวัล และเงินรางวัล 2,000,000 บาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปี พ.ศ.2555

5 หน่วยงานสำคัญในจังหวัดน่านร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)     ดำเนินโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ  PEA  มุ่งหวังให้องค์กรภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาและประชาชนทั่วไปตระหนักถึงความสำคัญและร่วมมือป้องกัน                          สาธารณภัยอย่างเป็นรูปธรรม

เทศบาลเมืองน่านจัด โครงการอบรมภาษาต่างประเทศให้กับประชาชนทั่วไป ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม ถึง 7 กันยายน 2557

ผวจ.น่าน นำเหล่าพสกนิกรชาวน่าน ทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษามหาราชินี 12 สิงหาคม 2557 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมลงนามถวายพระพรชัยมงคล โดยมีประชาชนชาวน่าน อธิษฐานขอพรให้พระองค์ทรงมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นสิ่งขวัญปวงชนชาวไทยอยู่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และขอให้ชาวไทยรักสามัคคีกัน มีความปรองดอง บ้านเมืองมีความสงบสุข

นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน นำคณะของกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วยหัวหน้าบ้านและตัวแทนของชุมชน ออกสำรวจกำหนดแนวป้องกันน้ำท่วมเฟส2ท่าช้างเมืองเล็นพระเนตรหน้าค่ายน้ำล้อมหัวเวียงเหนือ งบปี2558 -150ล้าน

สำนักงานพลังงานจังหวัดน่านร่วมกับเทศบาลเมืองน่านจัดกิจกรรมเวทีสรุปผล     การดำเนินงาน โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจร   ในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน (SMEs)  ประจำปี 2557

นที่ 14 ส.ค. 2557 นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นประธานเปิดโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม (ค่ายพุทธบุตร) ประจำปี 2557 จัดโดยกองการศึกษา เทศบาลเมืองน่าน  โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้น  ณ  ศาลาปฏิบัติธรรม (ศาลาหลวง) วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง           

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CENTER 9-10 ส.ค.57 ให้บริการพ่อแม่พี่น้องอย่างเป็นทางการครับ  ซ่อม เครื่องไฟฟ้า รถมอไซด์ ถ่ายน้ำมันเครื่อง 3 จุด หน้าค่ายจทบ. เทศบาลเมืองน่าน เทคนิคน่าน 2 วัน 9-10 สค.สะดวกไหนก็ไปนั่นเน้อครับ

เทศบาลเมืองน่านมอบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมและสร้างชื่อเสียง ให้เทศบาลเมืองน่าน

เทศบาลเมืองน่านร่วมกิจกรรม รวมใจปันเพื่อ แม่ของแผ่นดิน

เนื้อหาอื่นๆ...

 1. กิจกรรม BIG CLEANING DAY เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
 2. ศูนย์เด็กเล็ก ค่ายสุริยพงษ์ ศูนย์เด็กปลอดโรคดีเด่นระดับจังหวัด
 3. การประชุมเชิงปฏิบัติการ LA 21 สู่ท้องถิ่นไทยน่าอยู่ อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 9 ณ จังหวัดนครนายก
 4. เด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองน่าน ชนะเลิศการแข่งขันการประกวด กล่าวสุนทรพจน์ระดับประเทศ ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นประจำปี 2557
 5. เทศบาลเมืองน่านจัดโครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 6. โครงการคลังสมองเทศบาลเมืองน่าน
 7. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
 8. อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ลงตรวจพื้นที่การจัดการขยะ ในพื้นที่จังหวัดน่าน
 9. เทศบาลเมืองน่าน จัดกิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2557
 10. จังหวัดน่านจัดประชุมเตรียมความพร้อม โครงการประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 22 เรื่องชุมชนปลอดภัย
 11. เทศบาลเมืองน่าน ลงพื้นที่ ตรวจสอบแนวป้องกันน้ำท่วมตามโครงการสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองน่าน ระยะที่1 ก่อสร้างเสร็จแล้ว 100 เปอร์เซ็น
 12. ชี้แจงและหารือกำหนดการการจัดงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่านนัดเปิดสนามและนัดปิดสนาม ประจำปี 2557
 13. เทศบาลเมืองน่าน ทำการทดสอบสมรรถภาพของเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อรับมือในช่วงฤดูน้ำหลาก
 14. เทศบาลเมืองน่านร่วมกับ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จัดพิธีลงนามบันทึก ความร่วมมือ
 15. เทศบาลเมืองน่าน ร่วมกับ ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป
 16. เทศบาลเมืองน่าน ถวายของที่ระลึกหลวงพ่อพระครูสิริธรรมภาณี ทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ58 ปี
 17. นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองน่าน คว้าแชมป์การประกวดโครงการเจ้าบ้านน้อยที่ดี
 18. เทศบาลเมืองน่าน ย้ายเงินฝากไปยัง ธ.ก.ส. จังหวัดน่าน เพื่อเสริมสภาพคล่องในการจ่ายเงิน
 19. เทศบาลเมืองน่าน คว้าแชมป์การประกวด โครงการเจ้าบ้านน้อยที่ดีระดับภูมิภาค จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 20. เทศบาลเมืองน่าน จัดฝึกอบรมและทบทวนเพื่อพัฒนาศักยภาพ อปพร.ประจำปี 2557
 21. เทศบาลเมืองน่าน ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคล
 22. เทศบาลเมืองน่าน ปิดโครงการจัดฝึกอบรมทักษะกีฬาว่ายน้ำ (นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองน่าน) ประจำปี 2557
 23. เทศบาลเมืองน่านได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่นด้านสตรีและครอบครัวประจำปี 2556
 24. เด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองน่านเจ๋ง คว้าแชมป์การประกวดโครงการ เจ้าบ้านน้อยที่ดีจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 25. เทศบาลเมืองน่านจักกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2557
 26. คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน นำคณะร่วมพิธีสูมาคารวะ รดน้ำดำหัวผู้เฒ่าผู้แก่ในเขตเทศบาล57
 27. ประเพณีสงกรานต์ (ถนนข้าวแต๋น)"นุ่งผ้าเมืองปลอดเหล้า-เบียร์" ประจำปี 2557 12-16 เมษายน 2557
 28. โครงการอบรมภาษาต่างประเทศให้กับเด็ก เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 29. เทศบาลเมืองน่านเร่งนำเลื่อยยนต์ ออกตัดกิ่งไม้ที่หักโค่น ปิดทับเส้นทางตามถนนสายต่างๆ
 30. เทศบาลเมืองน่านจัดสนาม ประลองบัองไฟ ในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557
 31. จังหวัดน่าน จัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย มรดกน่าน รวมชาติพันธุ์คนน่าน สู่อาเซียน
 32. เครือข่ายองค์กรงดเหล้า และ สสส. ร่วมกับ เทศบาลเมืองน่าน รณรงค์ ห้ามดื่ม ห้ามขาย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสวนสาธารณะตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
 33. เทศบาลเมืองน่าน จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบการศึกษา และมอบ ใบประกาศนียบัตร
 34. เทศบาลเมืองน่านตรวจสอบความเรียบร้อยบริเวณบ่อขยะของเทศบาลทั้งสองแห่ง
 35. เทศบาลเมืองน่าน ร่วมกับจังหวัดน่าน บูรณาการเวทีเสวนารวมพลังสร้างเมืองน่านน่าอยู่
 36. สำนักงานจัดหางาน จ.น่าน ร่วมกับเทศบาลเมืองน่าน จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
 37. งาน“วันท้องถิ่่นไทย”ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดน่าน
 38. การแข่งขันเรือเล็กนัดพิเศษ ชุมชนเทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2557 วันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม 2557
 39. เทศบาลเมืองน่าน ดำเนินโครงการ พัฒนาเด็กและเยาวชน จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชนและกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ เมื่อมีพอจึงแบ่งปัน
 40. บัณฑูร ล่ำซำ“พลเมืองน่าน” ร้อยเปอร์เซ็นต์
 41. เทศบาลเมืองน่าน รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลเมืองน่าน
 42. โครงการ นำสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ลงดินตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
 43. เทศบาลเมืองน่านร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก
 44. เทศบาลเมืองน่าน ได้รับการคัดเลือกศูนย์ อปพร.ดีเด่น และอปพร.ดีเด่น ประจำปี 2557
 45. เทศบาลเมืองน่าน ออกประกาศเตียนระวังไฟไหม้ช่วงตรุษจีน
 46. โครงการการฝึกอบรมครูสอนว่ายน้ำเพื่อจัดหลักสูตรความปลอดภัยทางน้ำแก่เด็กประถมตามโครงการจัดตั้งศูนย์กีฬาตำบลในเวียง
 47. เทศบาลเมืองน่าน ประชุมเตรียมงานและเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรม " หนาวนี้กระซิบรักที่น่าน " 17 -19 มกราคม 2557
 48. เทศบาลเมืองน่าน เตรียมพื้นที่จัดงานวันเด็กมีกิจกรรมหลากหลาย ประจำปี 2557
 49. เทศบาลเมืองน่านขอสงมอบความสุขแด่พี่น้องประชาชนทุกท่านทุกคนตลอดปี ๒๕๕๗
 50. เทศบาลเมืองน่านร่วมงานฉลองพระธาตุเจ้าชายาประดิษฐ์ วัดสวนหอม

เทศบาลเมืองน่าน จัดซื้อรถกู้ชีพ EMS 1669

เพลงเพราะๆจากเทศบาล

โรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย์

เว็ปลิ้งค์

 

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

 

 

 

WEB NAN

สถิติคนมาผ่อWEB

581489
เข้ามาผ่อวันนี้
เข้ามาผ่อตะวา
เข้ามาผ่อสัปดาห์นี้
เข้ามาผ่อสัปดาห์ก่อน
เข้ามาผ่อเดือนนี้
เข้ามาผ่อเดือนก่อน
รวมคนมาผ่อมากอย
604
1303
7759
560216
37009
102267
581489

Your IP: 174.129.162.75
Server Time: 2014-08-30 14:16:48
ผู้ชม
46
เนื้อหา
216
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
112016

ข่าวรอบเมืองน่าน

ข่าวสารกิจกรรมเทศบาล

ข่าวประกวดราคา


λευκαδα
 Copyright © 2014 Diet Magazine  Rights Reserved.