ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลเมืองน่าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพ
ด้านระบบอินเตอร์เน็ต
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
    ข้อมูลพื้นฐาน
 O1 โครงสร้าง
  http://www.nancity.go.th/page.php?pagename=data_detail&id=15
  http://www.nancity.go.th/page.php?pagename=data_detail&id=48
  http://www.nancity.go.th/page.php?pagename=data_detail&id=54
  http://www.nancity.go.th/page.php?pagename=data_detail&id=53
 O2 ข้อมูลผู้บริหาร
 
 O3 อำนาจหน้าที่
 
 O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 
 O5 ข้อมูลการติดต่อ
 
 O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
    ข่าวประชาสัมพันธ์
 O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
 
    การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
 O8 Q&A
 
 O9 Social Network
 
    การดำเนินงาน
 O10 แผนดำเนินงานประจำปี
 
 O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 
 O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
    การปฏิบัติงาน
 O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
    การให้บริการ
 O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 
 O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 
 O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 O17 E-Service
 
    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
 O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน
 
 O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
    การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 
 O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
 O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 
 O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
    การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
 O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
 O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
    การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
 O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
 O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 
    การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 
 O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
    เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
 O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
 O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 
 O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
    แผนป้องกันการทุจริต
 O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
 O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 
 O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
    มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
 O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
 หน้า 1 | 

 

 
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 งานบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 นโยบายการบริหารงานบุคคล
 แบบฟอร์มต่างๆ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองน่าน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 เว็บไซต์หาที่พัก
 รายชื่อร้านอาหารรอบๆ เมืองน่าน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 เว็บไซด์การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
 เว็บไซด์สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล
 แบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด/เอกสารการจดทะเบียนพานิชย์
 รายงานการรับเรื่องร้องทุกข์ ประจำปี
 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  รวมแหล่งท่องเที่ยวเมืองน่าน  I  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล