พิมพ์

136412645 3592734197429748 5948461221399067806 o

 

          เทศบาลเมืองน่านประกาศ งดจำหน่ายสินค้าบริเวณถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค.2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
          28 จังหวัดที่มีรายชื่อ เมื่อท่านเข้าจังหวัดน่านจะต้องรายงาน ทำแบบประะเมินความเสี่ยงและต้องกักตัว 14 วัน ที่บ้าน/โรงแรม/ที่พักเอกชน
ส่วนจังหวัดที่ไม่มีรายชื่อ เมื่อท่านเข้าจังหวัดน่านจะต้องรายงานและทำแบบประเมินความเสี่ยง

ทุกจังหวัดที่เข้าจังหวัดน่านจะต้องปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัด
 - สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
 - เว้นระยะห่างทางสังคม
 - หมั่นล้างมือบ่อย ๆ
 - ไม่ปกปิดข้อมูลการเดินทาง


การรายงานตัว ทำแบบประเมินความเสี่ยง
 - เข้าพักโรงแรม : รายงานตัวพนักงานโรงแรม
 - เข้าพักในชุมชน/ภูมิลำเนา : รายงานตัวกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/อสม./จนท.รพ.สต
 - เข้าพักเขตเทศบาล : รายงานตัวกองสาธารณสุขฯ เทศบาลเมืองน่าน


          รายชื่อจังหวัดที่กําหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด คําสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
1. กรุงเทพมหานคร 2. จังหวัดกาญจนบุรี 3. จังหวัดจันทบุรี 4. จังหวัดฉะเชิงเทรา 5. จังหวัดชุมพร 6. จังหวัดชลบุรี 7. จังหวัดตราด 8. จังหวัดตาก 9. จังหวัดนครนายก 10. จังหวัดนครปฐม 11. จังหวัดนนทบุรี 12. จังหวัดปทุมธานี 13. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 14. จังหวัดปราจีนบุรี 15. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 16. จังหวัดเพชรบุรี 17. จังหวัดราชบุรี 18. จังหวัดระนอง 19. จังหวัดระยอง 20. จังหวัดลพบุรี 21. จังหวัดสิงห์บุรี 22. จังหวัดสมุทรปราการ 23. จังหวัดสมุทรสงคราม 24. จังหวัดสมุทรสาคร 25. จังหวัดสุพรรณบุรี 26. จังหวัดสระแก้ว 27. จังหวัดสระบุรี 28. จังหวัดอ่างทอง