พิมพ์

131453325 4160779150603671 6001176839379631664 o

 

          เทศบาลเมืองน่าน ขยายเวลาจำหน่ายสินค้า ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่านเป็นกรณีพิเศษ เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงวันหยุดยาวเทศกาลส่งท้ายปีเก่า 2563 ต้อนรับปีใหม่ 2564 จำนวน 5 วัน ระหว่างวันที่ 30 ธ.ค.2563 – 3 มกราคม 2564 ชู 9 แยก ก้าวย่าง สู่น่านสะอาด การจัดการขยะถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน เพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างยั่งยืน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน กล่าวว่าเพื่อเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงวันหยุดยาวเทศกาลส่งท้ายปีเก่า 2563 ต้อนรับปีใหม่ 2564 จำนวน 5 วัน ระหว่างวันที่ 30 ธ.ค.2563 – 3 มกราคม 2564
          เทศบาลเมืองน่านร่วมกับกลุ่ม อปพร.เทศบาลเมืองน่าน จัดให้มีการจำหน่ายสินค้าเป็นกรณีพิเศษเพิ่มอีก 1 วัน เพื่อส่งเสริมการท่องเทียววิถีใหม่ สร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน ทั้งนี้บริเวณข่วงเมืองน่านเปรียบเสมือนหัวแหวนของเมือง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ จะมีถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน บริเวณลานข่วงเมืองหน้าวัดภูมินทร์ เปรียบเสมือนห้องอาหารขนาดใหญ่ มีการตั้งขันโตกเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวเลือกซื้ออาหารมานั่งรับประทาน แต่ละคืนมีนักท่องเที่ยวกว่าห้าร้อยคนและเพิ่มเป็นเท่าตัวในช่วงฤดูการท่องเที่ยว ส่งผลให้มีปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัดยังบ่อฝังกลบของเทศบาลกว่า 550 กิโลกรัมต่อวัน
          การคัดแยกขยะโดยละเอียด นอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะแล้วยังเป็นการสร้างจิตสำนึก ด้านสิ่งแวดล้อมที่เทศบาลเมืองน่านมุ่งดำเนินการ นำมาซึ่งการจัดการขยะที่ง่าย ส่งผลให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดของเมือง เทศบาลเมืองน่าน ได้รับรางวัลมาตรฐานเมืองสะอาดอาเซียน ASEAN Clean Tourist City Standard และได้รับคัดเลือกให้เป็นเมืองต้นแบบในโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต ประชาชนต่างภูมิใจที่จะได้ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมและความสะอาดเมืองทั้งนี้จากข้อสรุปของการประชุมร่วมกับภาคีเครือข่าย ต่างเห็นตรงกันที่จะศึกษาและเก็บข้อมูล เพื่อหาแนวทางสู่การคัดแยกขยะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ และลดปริมาณขยะ บริเวณถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน โดยดำเนินการศึกษาข้อมูลเฉพาะของการจัดการขยะ ทั้งวงจร วิเคราะห์ปริมาณและสัดส่วนขยะ คุณลักษณะที่เป็นปัจจัยต่อความสำเร็จ กำหนดวิธีการและเป้าหมายการจัดการขยะ ติดตามและประเมินผลเพื่อการพัฒนา โดยทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้องดำเนินการร่วมกัน 9 แยก ก้าวย่าง สู่น่านสะอาด การจัดการขยะถนนคนเดิน กาดข่วงเมืองน่าน โครงการมีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ จากปริมาณขยะที่ลดลงและสามารถคัดแยกนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ส่งเสริมความรับผิดชอบของผู้ขายสินค้าให้ขายสินค้าและใช้ภาชนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเลือกบริโภคสินค้าที่จะก่อให้เกิดขยะน้อย ส่งผลต่อการพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคที่ดี
          นอกจากนั้น การนำขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ยังช่วยลดก๊าซเรือนกระจก ลดภาวะโลกร้อน ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ขายสินค้า นักท่องเที่ยว เทศบาลเมืองน่าน ชุมชน และ อาสาสมัครผลจากการดำเนินโครงการเป็นประโยชน์กับประชาชนในเขตเทศบาล โดยสามารถสร้างจุดเด่น ให้กับสถานที่ท่องเที่ยว สร้างรายได้ และ ปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ช่วยลดปริมาณขยะจากถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่านได้กว่า 300 กิโลกรัมต่อวัน สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งความพอประมาณ ความมีเหตุผล และภูมิคุ้มกัน ที่ดีระบบการคัดแยกขยะบริเวณโซนรับประทานอาหาร ข่วงเมืองน่าน 9 แยก ประกอบด้วย1.ถังแยกเศษอาหารและน้ำจากอาหาร2.ถังใส่ภาชนะชานอ้อย ใบตอง กะลา3.ถังใส่ขวดและแก้วพลาสติก 4.ถังใส่หลอดพลาสติก 5.ถังใส่ถุงพลาสติก 6.ถังใส่ไม้เสียบลูกชิ้น ตะเกียบ7.ถังใส่ขวดแก้ว กระป๋องเครื่องดื่ม8.ถังใส่ช้อน ส้อม พลาสติก และ 9.ถังใส่ขยะทั่วไปประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างช่วยแยกขยะที่จุดแยกขยะด้วยตัวเองโดยมีอาสาสมัคร คอยให้คำแนะนำช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด “ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน” สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับองค์กรปกครองท้องถิ่นและองค์กรภาคีอื่นๆหลายแห่ง โดยมีคณะศึกษาดูงานเยี่ยมชมพื้นที่อย่างต่อเนื่อง มีการนำเสนอผลงานด้านการจัดการขยะ ผ่านสื่อสารมวลชน ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ เช่น รายการโทรทัศน์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจากช่องต่างๆ รายการข่าว สามมิติ ทางไทยทีวีสีช่อง 3 รายการเทศบาลเมืองน่านของประชน ออกอากาศผ่านสื่อวิทยุมัลติมีเดียของกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมถึงหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ อาทิ โรงพยาบาลน่าน นำไปเป็นต้นแบบในการจัดการขยะในโรงพยาบาล และโครงการต่าง ๆ ที่โรงพยาบาลน่านจัดขึ้น
          การดำเนินโครงการเกิดความยั่งยืนในทุกมิติ ประเมินได้จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ช่วยดำเนินการร่วมกันต่างต่อเนื่อง มีความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจซึ่งประเมินได้กระแสการคัดแยกขยะที่ส่งผลให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดน่าน ที่จะได้สัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยว รับประทานอาหาร จับจ่ายสินค้า และแยกขยะด้วยตัวเอง ที่ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน นอกจากนี้ยังมีความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งประเมินได้จากปริมาณขยะที่ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ก่อนนำไปทิ้งบังบ่อขยะ เทศบาลเมืองน่านเชื่อว่า การพัฒนาเมือง ควรสร้างกระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม จากทุกภาคส่วน การหนุนเสริม ให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง การสร้างจิตสำนึก เรียนรู้ บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ จะเป็นองค์ประกอบที่ทำให้เมืองน่าน มีการพัฒนาบนพื้นฐานของเหตุและผล ตลอดจนการให้ความสำคัญกับการขยายผลไปสู่ในโรงเรียน ชุมชน องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จ ถึงขั้นสามารถกำหนดให้เป็นนโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาเมืองน่านอย่างยั่งยืนในทุกมิติ
 
 
ทัตติ งานอ่อน – ข่าว ทศพล จันนะชัย – ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 facebook ทีมข่าว ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองน่าน www.nancity.go.thv