พิมพ์

46512219 2396521017029502 1121110906638434304 n

          เทศบาลเมืองน่านจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ภายในบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองน่าน ข่วงเมืองน่านและบริเวณโดยรอบ เพื่อร่วมพัฒนาปรับภูมิทัศน์เมือง ให้สะอาด สวยงาม พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลการท่องเที่ยว High Season 
          17 ต.ค.2561 ณ บริเวณศูนย์ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วยนางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายประสงค์ มงคลวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายณกรณ์ ศิริรัตน์พิริยะ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายพิชิต โมกศรี ปลัดเทศบาลเมืองน่าน เจ้าหน้าที่จากสำนักปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่จากกองช่าง เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่กองช่างสุขาภิบาล เจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่จาก ททท.สำนักงานน่าน พ่อค้าแม่ค้า ประชาชนและนักท่องเที่ยว ต่างร่วมใจพัฒนาและทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ Big Cleaning Day ภายในบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองน่าน ข่วงเมืองน่านและบริเวณโดยรอบ เพื่อพัฒนาปรับภูมิทัศน์เมืองให้สะอาด สวยงาม พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลการท่องเที่ยว High Season

46518825 2396522240362713 4767724473803603968 n

          นายกเทศมนตรีเมืองน่าน กล่าวว่า ด้วยวิสัยทัศน์ ของเทศบาลเมืองน่านที่ว่า เทศบาลเมืองน่าน เมืองแห่งคนอายุยืน คืนถิ่น เอกลักษณ์เมืองเก่า เรามุ่งเป็น ชุมชนแห่งปัญญา ปรารถนา สู่สังคมคุณภาพ ทำให้เกิดพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อมุ่งสู่ “น่าน...นครแห่งความสุขเมืองเก่าที่มีชีวิต” ด้วย 6 พันธกิจ สำคัญคือ เมืองต้องสะอาด สวยงาม เมืองที่มีสิ่งแวดล้อม เมืองต้องมีความปลอดภัยเมืองที่ “ยังคงรักษาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา ไว้ได้อย่างเหนียวแน่นและยั่งยืน” เมืองสังคมคุณภาพ ประชาชนมีส่วนร่วม เอื้ออาทรช่วยเหลือกันและกัน ยึดมั่นในธรรมาภิบาล และเมืองที่มีโอกาส ในการประกอบสัมมาอาชีพ โดย ยึดหลักแห่งศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” สร้าง“ พลเมือง”ช่างคิด เอาจริง เอาจัง กลุ่มเล็กๆให้เขาขยายพลังเครือข่าย สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมสังคม และสามารถปลุกเร้ากระแสตื่นรู้ สู่การเป็นเมืองน่าอยู่ได้อย่างจริงจัง สร้างกระบวนการรับรู้ ณ เมืองที่มีศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ยึดมั่นในวัฒนธรรม ประเพณีที่ดี มีการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น มีกระบวนการสร้างเมืองให้เป็นสังคมแห่งคุณภาพ สังคมแห่งความเป็นธรรม สังคมเอื้ออาทร ยึดมั่นในธรรมาภิบาล ตลอดจนกระบวนการปลุกกระแสตื่นรู้ให้ประชาชนรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีวินัย เป็นท้องถิ่นแห่งการเรียนรู้ยึดมั่นในรูปแบบสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกันเป็นท้องถิ่นที่มีความปลอดภัยและสันติสุขตลอดจน มีกระบวนการสร้างท้องถิ่น แห่งสุขภาวะ ฯลฯ
เทศบาลเมืองน่านมีการรณรงค์ทำความสะอาด ตามสถานที่ราชการ แหล่งท่องเที่ยว ถนนหนทาง ให้มีความสะอาดสวยงาม โดยเฉพาะตามถนนสายต่างๆ ในพื้นที่เมืองเก่าอยู่เป็นประจำและต่อเนื่อง ทั้งนี้รัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบนโยบายให้แต่ละจังหวัดบูรณาการ การทำงานร่วมกัน ให้กับทุกภาคส่วน ในการรณรงค์กำจัดขยะ ลดการทิ้งขยะ การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในชุมชน ถนน และสถานที่สาธารณะ แหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งการกำจัดสิ่งปฏิกูลในแม่น้ำลำคลอง และแหล่งน้ำอื่นๆ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักของกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืน

46485627 2396520987029505 3881409864345321472 n

46521413 2396521183696152 5073401024291536896 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102www.nancity.go.th