46140020 2383359395012331 8400198707982630912 n

          นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่านและคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครนครราชสีมา ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานเทศบาลเมืองน่าน พร้อมกันนี้นายกเทศมนตรีเมืองน่านบรรยายพิเศษ กรณี : เทศบาลเมืองน่าน : “บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการเมืองที่ดีและการดำเนินการพัฒนาเมืองร่วมกับชุมชนและหน่วยงานภาคี” เพื่อมุ่งสู่ “น่าน...นครแห่งความสุข เมืองเก่าที่มีชีวิต” [Nan The City of Happiness : A Lively Old Town]
          วันนี้ (12 พ.ย.2561) ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายวิจิตร ไชยมงคล ประธานสภาเทศบาลเมืองน่านและคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน ประกอบด้วย นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายประสงค์ มงคลวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายอัมพร ชัยวิรัช เลขานุการนายกเทศมนตรี นายเพิ่มสวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ รองปลัดเทศบาลเมืองน่าน ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครนครราชสีมา ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานเทศบาลเมืองน่าน ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการที่ดีของเทศบาลเมืองน่านจนทำให้ได้รับการประกาศยกย่องในด้านต่างๆทั้งจากหน่วยงานภายในและต่างประเทศ นำคณะศึกษาดูงานโดยนายกัมปนาท บุตรโต รองปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา

45917312 2383359775012293 2336335915510661120 n

          นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ได้กล่าวต้อนรับและบรรยายถึงการดำเนินงานด้านบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการดำเนินการร่วมกับชุมชนและหน่วยงานภาคีในการดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนของ เทศบาลเมืองน่าน หนึ่งในภารกิจสำคัญของเทศบาลเมืองน่านที่มีการดำเนินงานร่วมกับองค์กรภาคีและภาคประชาชนสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ระดับประเทศและชุมชนปลอดภัยระดับโลกต่อคณะศึกษาดูงาน โดยเฉพาะโครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน สปสช.เทศบาลเมืองน่าน เนื่องจากเทศบาลเมืองน่านมีนโยบายด้านการบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสามารถสร้างเมืองน่านให้น่าอยู่ในทุกมิติ ได้รับโล่เกียรติคุณจากกรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานต่างๆ รางวัลเมืองสะอาดอันดับ 1 ของอาเซียน (ASEAN CLEAN TOURIST CITY STANDARD) รางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ASEAN ESC AWARD รวมทั้งได้รับการรับรองให้เป็นชุมชนปลอดภัย ระดับโลก (A Safe Community) ลำดับที่ 316 จากองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ระดับประเทศ จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในปี พ.ศ.2559 รางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน (ASEAN ESC AWARD 2017) จากสำนักงานเลขาธิการอาเซียน โดยดำเนินการตามวิสัยทัศน์ “เทศบาลเมืองน่าน เมืองแห่งคนอายุยืน คืนถิ่น เอกลักษณ์เมืองเก่า เรามุ่งเป็น ชุมชนแห่งปัญญา ปรารถนาสู่สังคมคุณภาพ” มุ่งสู่การเป็น “น่าน...นครแห่งความสุข เมืองเก่าที่มีชีวิต”

46077508 2383360221678915 7699358816638337024 n

45887870 2383359735012297 7790397065158197248 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ 
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 facebook ทีมข่าว ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองน่าน www.nancity.go.th

ท่านมีความพึงพอใจต่อการรับบริการของเทศบาลเมืองน่านในระดับใด

พยากรณ์อากาศ

สายด่วนเทศบาลเมืองน่าน

199

hr1

1567

nan

infonan

ทจรต

กรมการจัดหางาน

Banner doe

Banner lmi

SJC 225x100

211279
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
558
124
1632
208811
5935
5116
211279

Your IP: 100.24.125.162
2020-10-25 14:32
Scroll to top