พิมพ์

45296846 2368491409832463 6440103770142539776 n

          (2 พ.ย.2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน) นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่านและคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน ให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษแก่คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหัวถนน นำคณะโดยนายชัยศักดิ์ บูรณเจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลหัวถนน ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานเทศบาลเมืองน่านในโครงการเพิ่มศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการชุมชน อปพร.และพนักงานเทศบาลตำบลหัวถนน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้สะอาดน่าอยู่พร้อมสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการขยะที่ดีโดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากชุมชน
นายกเทศมนตรีเมืองน่าน กล่าวเกี่ยวกับรางวัลเมืองสะอาดว่า “ASEAN Clean Tourist City Standard” คือรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของชาวเทศบาลเมืองน่านหลังจากพื้นที่เทศบาลเมืองน่าน ถูกประกาศยกย่องให้เป็น “เมืองที่มีมาตรฐาน การท่องเที่ยวสะอาดระดับอาเซียน” โดยอาเซียน ให้ความสำคัญในมาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดอาเซียน 7 ด้าน ได้แก่ ตัวชี้วัดการจัดการสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัดความสะอาด ตัวชี้วัดการจัดการของเสีย ตัวชี้วัดการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและความสะอาด ตัวชี้วัดพื้นที่สีเขียว ตัวชี้วัดความปลอดภัยด้านสุขภาพความปลอดภัย และความมั่นคงของเมือง และตัวชี้วัดโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการท่องเที่ยวอีกด้วย

45313732 2368491859832418 435951429790728192 n

          เทศบาลเมืองน่าน มีการบริหารจัดการขยะและเป็นแบบอย่าง ให้กับชุมชนและองค์กรภาคี ซึ่งต้องร่วมมือกันแก้ปัญหา และถือว่าเป็นวาระแห่งชาติ ที่บูรณาการทำงานร่วมกัน เพื่อให้กระบวนการบริหารจัดการมีความยั่งยืน มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้จากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน กระทรวงสาธารณสุข มีการเร่งดำเนินการวางแผน และจัดทำโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาขยะ อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังเป็นปรากฏการณ์ที่สามารถนำไปเป็นกรณีศึกษาให้กับหลายๆ จังหวัด ถึงการทำงานอย่างจริงจังของภาครัฐร่วมกับภาคประชาชนที่เข้มแข็งในการสร้าง “บ้านเมืองที่น่าอยู่”รณรงค์ให้ประชาชนและร้านค้าลดการใช้ภาชนะจากโฟมและพลาสติกซึ่งย่อยสลายยาก ภาพของการร่วมมือร่วมใจกันระหว่างพนักงานเทศบาล อปพร.และนักท่องเที่ยวที่ช่วยกันคัดแยกขยะทุกคืน หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมถนนคนเดินบริเวณถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่านที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกสุดสัปดาห์อีกด้วย

45409980 2368491376499133 5264083235633102848 n

45286437 2368491793165758 6530253823720554496 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ 
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 facebook ทีมข่าว ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองน่าน www.nancity.go.th