พิมพ์

43510949 2328718550476416 772812346245513216 n

          นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน คณะผู้บริหารเทศาลเมืองน่าน ร่วมให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ชุมพร นำคณะโดย นายปรีชา พิมล ผอ.โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานเทศบาลเมืองน่าน เมืองสะอาดอันดับ 1 อาเซียน และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 
          วันนี้ (8 ต.ค.2561) ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วยนายประสงค์ มงคลวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน คณะผู้บริหารเทศาลเมืองน่านร่วมให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ชุมพร นำคณะโดย นายปรีชา พิมล ผอ.โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานเทศบาลเมืองน่าน เมืองสะอาดอันดับ 1 อาเซียน และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 

43335379 2328718420476429 7227691937757659136 n

          โดยนายกเทศมนตรีเมืองน่าน ได้บรรยายถึงการดำเนินงานด้านบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการดำเนินการร่วมกับชุมชนและหน่วยงานภาคีในการดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนของ เทศบาลเมืองน่าน หนึ่งในภารกิจสำคัญของเทศบาลเมืองน่านที่มีการดำเนินงานร่วมกับองค์กรภาคีและภาคประชาชนสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ระดับประเทศและชุมชนปลอดภัยระดับโลกต่อคณะศึกษาดูงาน โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน สปสช.เทศบาลเมืองน่าน เนื่องจากเทศบาลเมืองน่านมีนโยบายด้านการบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสามารถสร้างเมืองน่านให้น่าอยู่ในทุกมิติ ได้รับโล่เกียรติคุณจากกรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานต่างๆ รางวัลเมืองสะอาดอันดับ 1 ของอาเซียน (ASEAN CLEAN TOURIST CITY STANDARD) รวมทั้งได้รับการรับรองให้เป็นชุมชนปลอดภัย ระดับโลก (A Safe Community) ลำดับที่ 316 จากองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ระดับประเทศ จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในปี พ.ศ.2559 รางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน (ASEAN ESC AWARD 2017) จากสำนักงานเลขาธิการอาเซียน โดยดำเนินการตามวิสัยทัศน์ “เทศบาลเมืองน่าน เมืองแห่งคนอายุยืน คืนถิ่น เอกลักษณ์เมืองเก่า เรามุ่งเป็น ชุมชนแห่งปัญญา ปรารถนาสู่สังคมคุณภาพ” มุ่งสู่การเป็น “น่าน...นครแห่งความสุข เมืองเก่าที่มีชีวิต” [Nan The City Of Happiness : A Lively Old Town]

43242490 2328718427143095 8178527637585526784 n

43387975 2328718327143105 8151127885130760192 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ 
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 facebook ทีมข่าว ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองน่าน www.nancity.go.th