พิมพ์

S 85491718

          ขอเชิญผู้สนใจร่วมชมการแข่งขันขับร้องประสานเสียง แห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 [ Thailand Choral Competition 2018 ] ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
          มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียร่วมกับสมาคมขับร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทยและเทศบาลเมืองน่าน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเยาวชน อันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆรวมทั้งการมีสุนทรียภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อความรู้สึกเชิงบวก สร้างสรรค์นับเป็นหนึ่งในคุณค่าขั้นพื้นฐานที่สำคัญยิ่งของมนุษย์ จึงได้ร่วมกันจัดการแข่งขันขับร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลกว่า 200,000 บาท ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเทวราช จังหวัดน่านและข่วงเมืองน่าน 

          การแข่งขันดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา 2 เมษายน 2561 ตลอดจนเพื่อส่งเสริม พัฒนาและเปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับการขับร้องเพลงประสานเสียงแก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป รวมทั้งพัฒนาศักยภาพให้ความรู้แก่เยาวชนและเสริมสร้างสุนทรียะอันเป็นพื้นฐานต่อความคิด ความรู้สึกเชิงสร้างสรรค์ผ่านการขับร้องเพลงประสานเสียง เพื่อนำไปสู่สังคมที่เข้มแข็ง ธำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์อันทรงคุณค่าแห่งตัวตน และการอนุรักษ์พัฒนาเมืองน่านอย่างยั่งยืนในมิติศิลปวัฒนธรรมและมิติสังคมคุณภาพ หนึ่งในพันธกิจสำคัญของเทศบาลเมืองน่านเพื่อมุ่งสู่ “น่าน...นครแห่งความสุข เมืองเก่าที่มีชีวิต”[ Nan The City of Happiness A Lively Old Town ]
          ด้าน ดร.โชติรัส ชวนิชย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เปิดเผยว่า “มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียมีนโยบายสำคัญในการนำสุนทรียศาสตร์มาพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้มีความสมบูรณ์พร้อม โดยมีหลักคิดพื้นฐานว่าสุนทรียศาสตร์ คือ ความงดงามในการมองเห็น การได้ยิน ได้ฟัง ซึ่งแนวทางหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาและหล่อหลอมนักศึกษาให้มีค่านิยมที่มีคุณค่านี้ คือ การสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุนทรียภาพผ่านศิลปวัฒนธรรมแขนงต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คีตศิลป์ นอกจากได้รับการพัฒนาในด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา พัฒนาทักษะด้านการร้องเพลงประสานเสียงแล้ว ในด้านสังคมจะก่อให้เกิดการปรับตัวในการอยู่ร่วมกัน ความมีวินัยในการฝึกซ้อม ความเสียสละ ความสามัคคี การเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น การตัดสินใจร่วมกันในการทำงาน รวมถึงเรื่องการแบ่งเวลา ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นส่วนสำคัญยิ่งในการผลักดันให้เกิดการตระหนักถึงคุณค่าของตนเองและสังคมในอนาคต” 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์อำนวยการการจัดการแข่งขันขับร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 0 2577 1028 ต่อ 337 
ที่มาของข่าว : สำนักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

 

ทัตติ งานอ่อน ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ : เรียบเรียง
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 facebook ทีมข่าว ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองน่าน www.nancity.go.th