S 85491718

          ขอเชิญผู้สนใจร่วมชมการแข่งขันขับร้องประสานเสียง แห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 [ Thailand Choral Competition 2018 ] ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
          มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียร่วมกับสมาคมขับร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทยและเทศบาลเมืองน่าน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเยาวชน อันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆรวมทั้งการมีสุนทรียภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อความรู้สึกเชิงบวก สร้างสรรค์นับเป็นหนึ่งในคุณค่าขั้นพื้นฐานที่สำคัญยิ่งของมนุษย์ จึงได้ร่วมกันจัดการแข่งขันขับร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลกว่า 200,000 บาท ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเทวราช จังหวัดน่านและข่วงเมืองน่าน 

          การแข่งขันดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา 2 เมษายน 2561 ตลอดจนเพื่อส่งเสริม พัฒนาและเปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับการขับร้องเพลงประสานเสียงแก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป รวมทั้งพัฒนาศักยภาพให้ความรู้แก่เยาวชนและเสริมสร้างสุนทรียะอันเป็นพื้นฐานต่อความคิด ความรู้สึกเชิงสร้างสรรค์ผ่านการขับร้องเพลงประสานเสียง เพื่อนำไปสู่สังคมที่เข้มแข็ง ธำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์อันทรงคุณค่าแห่งตัวตน และการอนุรักษ์พัฒนาเมืองน่านอย่างยั่งยืนในมิติศิลปวัฒนธรรมและมิติสังคมคุณภาพ หนึ่งในพันธกิจสำคัญของเทศบาลเมืองน่านเพื่อมุ่งสู่ “น่าน...นครแห่งความสุข เมืองเก่าที่มีชีวิต”[ Nan The City of Happiness A Lively Old Town ]
          ด้าน ดร.โชติรัส ชวนิชย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เปิดเผยว่า “มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียมีนโยบายสำคัญในการนำสุนทรียศาสตร์มาพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้มีความสมบูรณ์พร้อม โดยมีหลักคิดพื้นฐานว่าสุนทรียศาสตร์ คือ ความงดงามในการมองเห็น การได้ยิน ได้ฟัง ซึ่งแนวทางหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาและหล่อหลอมนักศึกษาให้มีค่านิยมที่มีคุณค่านี้ คือ การสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุนทรียภาพผ่านศิลปวัฒนธรรมแขนงต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คีตศิลป์ นอกจากได้รับการพัฒนาในด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา พัฒนาทักษะด้านการร้องเพลงประสานเสียงแล้ว ในด้านสังคมจะก่อให้เกิดการปรับตัวในการอยู่ร่วมกัน ความมีวินัยในการฝึกซ้อม ความเสียสละ ความสามัคคี การเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น การตัดสินใจร่วมกันในการทำงาน รวมถึงเรื่องการแบ่งเวลา ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นส่วนสำคัญยิ่งในการผลักดันให้เกิดการตระหนักถึงคุณค่าของตนเองและสังคมในอนาคต” 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์อำนวยการการจัดการแข่งขันขับร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 0 2577 1028 ต่อ 337 
ที่มาของข่าว : สำนักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

 

ทัตติ งานอ่อน ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ : เรียบเรียง
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 facebook ทีมข่าว ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองน่าน www.nancity.go.th

ท่านมีความพึงพอใจต่อการรับบริการของเทศบาลเมืองน่านในระดับใด

พยากรณ์อากาศ

สายด่วนเทศบาลเมืองน่าน

199

hr1

1567

nan

infonan

ทจรต

กรมการจัดหางาน

Banner doe

Banner lmi

SJC 225x100

212648
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
174
243
1927
209647
7304
5116
212648

Your IP: 34.236.245.255
2020-10-28 20:28
Scroll to top