พิมพ์

42878911 2318145868200351 5924775220098367488 n

          ที่ศาลาเอนกประสงค์วัดดอนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ผู้สูงอายุบ้านดอนแก้ว ทั้งชายและหญิง เข้ารับมอบใบประกาศนียบัตร เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ตามโครงการศูนย์สมวัยใส่ใจสุขภาพ โรงเรียนผู้สูงอายุเสี้ยวดอกขาว ในสังกัดเทศบาลเมืองน่าน มี นางทัศนีย์ นันทสว่าง หัวหน้าบ้านบ้านดอนแก้ว เป็นผู้แทนคณะกรรมการในการจัดงานครั้งนี้ โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 59 คน เข้ารับมอบใบประกาศนียบัตร จาก นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ประธานในพิธี

42866977 2318144424867162 4925058604848906240 n

          ชุมชนบ้านดอนแก้ว ได้ดำเนินโครงการศูนย์สมวัย ใส่ใจสุขภาพ มาตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคา 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเกิดการรวมกลุ่มในด้านการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้ผู้สูงอายุปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุชุมชนบ้านดอนแก้ว และผู้สูงอายุชุมชนใกล้เคียงที่สนใจ มีผู้มาสมัครเข้าเรียนจำนวนทั้งสิ้น 59 คนจากที่ตั้งเป้าไว้เพียง 40 คน ซึ่งโครงการนี้ ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและชุมชนเป็นอย่างดี นักเรียนผู้สูงอายุทุกคนมีความวิริยะอุตสาหะ ตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมการอบรม ทั้งด้านการส่งเสริมอาชีพ หัตถกรรม และสิ่งประดิษฐ์ มีความรู้ความสามารถที่นำไปสร้างอาชีพเสริมต่อตนเอง และสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเกิดคุณค่าทางปัญญาด้วย

42878911 2318145868200351 5924775220098367488 n

          จากการดำเนินงานพบว่า ผู้สูงอายุมีการรวมกลุ่มด้านสุขภาพ ทำให้ลดอัตราผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียงลดลง ผู้สูงอายุมีความรู้ความสามารถและดูแลตนเองได้ ตลอดจนผู้สูงอายุรอบข้าง จนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพได้อย่างดียิ่ง และเป็นการเตรียมคนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง พร้อมรับกับสถานการณ์สังคมผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี การรวมกลุ่มดังกล่าวเป็นการรวมพลังความคิด พลังปัญญา พลังแห่งจิตใจ เพื่อรวมเป็นพลังแห่งการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามแก่ตนเอง และสังคมต่อไป

42969381 2318144618200476 3082084843895390208 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 facebook ทีมข่าว ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองน่าน www.nancity.go.th