42823487 2314358311912440 4393799089095966720 n

          นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ร่วมเวทีเสวนา แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจังหวัดน่าน จากการที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่าย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจังหวัดน่าน
          วันนี้ (26 กันยายน 2561) ที่ ห้องประชุมโรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจังหวัดน่าน โดยมีผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ กว่า 200 คน ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ได้บูรณาการร่วมกันในการผลักดันและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2560-2564) และมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งจังหวัด ดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” และดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทางประชารัฐ ระยะ 1 ปี (พ.ศ.2559-2560) และดำเนินการต่อเนื่องในปี 2561 ในการจัดการขยะมูลฝอยและขยะมูลฝอยตกค้างสะสม ให้ได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพิ่มขึ้น และขยะมูลฝอยมีการนำกลับมาใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น ซึ่งจากการดำเนินงานดังกล่าว พบว่าจังหวัดน่านมีข้อจำกัดในหลายๆด้าน ที่ส่งผลให้การดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายไม่บรรลุเป้าหมาย อาทิเช่น ข้อจำกัดในด้านของพื้นที่ในการกำจัดขยะมูลฝอย ส่งผลให้มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกหลักสุขาภิบาล ไม่มีระบบกำจัดของเสียอันตราย มีเพียงการเก็บรวบรวมไว้ตามจุดรวบรวมขยะอันตรายของชุมชนเป็นต้น

42629521 2314358171912454 4859129130278453248 n

          จังหวัดน่าน โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน จึงได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมฯ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะอันตรายจากชุมชนในพื้นที่จังหวัดน่านอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อให้เกิดแนวทางที่เหมาะสมในการบริหารจัดการขยะอันตรายจากชุมชนในพื้นที่จังหวัดน่านอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้รับเกียรติจาก น.ส.ปาริษา ชัยวารินทร์ ผจก. ฝ่ายขาย บริษัทบริการและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจำกัด (มหาชน) มาเป็นวิทยากรให้คำแนะนำและความรู้เกี่ยวกับแนวทางการรวบรวมและการจัดเก็บขยะอันตรายก่อนส่งกำจัด อีกทั้งวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะได้ร่วมเวทีเสวนา ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน เทศบาลเมืองน่าน และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง) ในหัวข้อ แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจังหวัดน่าน

42848610 2314358111912460 7606015862897639424 n

42655703 2314358465245758 3325836147887702016 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว 
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 facebook ทีมข่าว ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองน่าน www.nancity.go.th

ท่านมีความพึงพอใจต่อการรับบริการของเทศบาลเมืองน่านในระดับใด

พยากรณ์อากาศ

สายด่วนเทศบาลเมืองน่าน

199

hr1

1567

nan

infonan

ทจรต

กรมการจัดหางาน

Banner doe

Banner lmi

SJC 225x100

212626
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
152
243
1905
209647
7282
5116
212626

Your IP: 34.236.245.255
2020-10-28 19:29
Scroll to top