พิมพ์

42674928 2314351925246412 3112017158175981568 n

          นายวรกิตติ ศรีทิพากร รองผู้ว่าฯน่าน มอบรางวัล “อำเภอสะอาด” ระดับจังหวัด ในการนี้นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่านได้มอบหมายให้นางบัวผา แก้วมงคล ผอ. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองน่านเป็นผู้แทนรับมอบประกาศเกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ประจำปี 2561 
          เมื่อเร็วๆมานี้ ที่ ห้องประชุมโรงแรมน้ำทองน่าน นายวรกิตติ ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดโครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอย “อำเภอสะอาด” ประจำปี พ.ศ.2561 และมอบรางวัล “อำเภอสะอาด” ระดับจังหวัด โดยมีผู้แทนอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เข้ารับการประเมินความสะอาด เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯดังกล่าว ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เห็นชอบแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ.2559-2564 ซึ่งกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดให้จังหวัดน่านดำเนินการจัดการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “อำเภอสะอาด” ระดับจังหวัด และดำเนินการประเมิน “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ตามหลักเกณฑ์การประเมินความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อสร้างแรงจูงใจ ยกย่อง และเชิดชูเกียรติให้แก่อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยดีเด่น และมีผลลัพธ์เป็นที่ประจักร ในการเป็นต้นแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ให้แก่ส่วนราชการอื่นๆ ถือเป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการขยะต่อไป

42683427 2314351931913078 4335768317080895488 n

          ทั้งนี้ ได้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งสิ้น จำนวน 59 แห่ง และอำเภอ ที่ได้รับรางวัล “อำเภอสะอาด” ระดับจังหวัด จำนวน 5 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอทุ่งช้าง ได้รับรางวัลชนะเลิศ , อำเภอนาน้อย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 , อำเภอบ้านหลวง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 , อำเภอสองแคว และอำเภอนาหมื่น ได้รับรางวัลชมเชย

42794306 2314352295246375 1085783645282631680 n

42831970 2314351955246409 4615500842739433472 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว 
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 facebook ทีมข่าว ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองน่าน www.nancity.go.th