พิมพ์

42384482 2309350912413180 6118764805365956608 n

          24 ก.ย.2561 ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองน่าน สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ถนนมหายศ นายวิจิตร ไชยมงคล ประธานสภาเทศบาลเมืองน่าน เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลเมืองน่าน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2561 โดยมีระเบียบวาระที่น่าสนใจ อาทิ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ กรณี แผนพัฒนาท้องถิ่น เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลเมืองน่านแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลเมืองน่าน วาระรับรองรายงาน การประชุมสภาเทศบาลเมืองน่าน ได้แก่รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561และรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 / 2561 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา

42439886 2309355692412702 7603274187704107008 n

          นอกจากนี้ยังมีวาระการพิจารณาในที่ประชุมวันนี้ ดังนี้ ญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ) ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ญัตติ ขออนุมัติกันเงินหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ก่อหนี้ผูกพันไม่ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ ญัตติ การคัดเลือกกรรมการพัฒนาเทศบาลและกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองน่าน โดยในที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองน่านมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ผ่านทุกญัตติที่เสนอพิจารณา

42423097 2309351205746484 4955377874208030720 n

42391188 2309351429079795 4317496267778293760 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 facebook ทีมข่าว ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองน่าน www.nancity.go.th