42384482 2309350912413180 6118764805365956608 n

          24 ก.ย.2561 ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองน่าน สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ถนนมหายศ นายวิจิตร ไชยมงคล ประธานสภาเทศบาลเมืองน่าน เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลเมืองน่าน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2561 โดยมีระเบียบวาระที่น่าสนใจ อาทิ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ กรณี แผนพัฒนาท้องถิ่น เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลเมืองน่านแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลเมืองน่าน วาระรับรองรายงาน การประชุมสภาเทศบาลเมืองน่าน ได้แก่รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561และรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 / 2561 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา

42439886 2309355692412702 7603274187704107008 n

          นอกจากนี้ยังมีวาระการพิจารณาในที่ประชุมวันนี้ ดังนี้ ญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ) ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ญัตติ ขออนุมัติกันเงินหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ก่อหนี้ผูกพันไม่ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ ญัตติ การคัดเลือกกรรมการพัฒนาเทศบาลและกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองน่าน โดยในที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองน่านมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ผ่านทุกญัตติที่เสนอพิจารณา

42423097 2309351205746484 4955377874208030720 n

42391188 2309351429079795 4317496267778293760 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 facebook ทีมข่าว ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองน่าน www.nancity.go.th

ท่านมีความพึงพอใจต่อการรับบริการของเทศบาลเมืองน่านในระดับใด

พยากรณ์อากาศ

สายด่วนเทศบาลเมืองน่าน

199

hr1

1567

nan

infonan

ทจรต

กรมการจัดหางาน

Banner doe

Banner lmi

SJC 225x100

212638
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
164
243
1917
209647
7294
5116
212638

Your IP: 34.236.245.255
2020-10-28 19:58
Scroll to top