พิมพ์

42443908 2309341909080747 5034278257386586112 n

          คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน ร่วมงานประเพณี”ตานก๋วยสลากวัดช้างค้ำ” ประจำปี 2561 ขณะที่ ส่วนราชการ กลุ่มองค์กร รวมถึงพุทธศาสนิกชนชาวน่านและจังหวัดใกล้เคียง ร่วมงานประเพณีถวายทานสลากภัต (ตานก๋วยสลากภัต) ณ วัดพระธาตุช้างค้ำ วรวิหาร ในเขตเทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน เป็นจำนวนมากเพื่อร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม อันดีงาม
          วันนี้ (24 ก.ย.61) นายสุรพล เธียรสูตร นายก เทศมนตรีเมืองน่าน นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน และ นายณกรณ์ ศิริรัตน์พิริยะ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมประเพณีถวายทานสลากภัต (ก๋วยสลากภัต) ณ วัดพระธาตุช้างค้ำ วรวิหาร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน พุทธศาสนิกชนชาวน่านและจังหวัดใกล้เคียงร่วมประเพณีเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามมาตั้งแต่สมัยโบราณ 

42438098 2309342062414065 2455183321357877248 n
          ประเพณีถวายทานสลากภัต หรือตานก๋วยสลาก มีขึ้นเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามมาตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งประเพณีถวายสลากภัตเป็นประเพณีที่เก่าแก่และสำคัญของชาวล้านนา โดยถือเอาวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 เหนือ หรือเดือน 10 ใต้ของทุกๆ ปี และไปสิ้นสุดในเดือนเกี๋ยงดับ (เดือน 11 ใต้) การถวายสลากภัตเป็นประเพณีที่มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล ได้มีการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงรุ่นคุณปู่-ย่า/ตา-ยาย/พ่อ-แม่ และลูกหลานในปัจจุบัน ในแต่ละปีจังหวัดน่านได้ยึดถือปฏิบัติมา โดยเริ่มถวายทานสลากภัตที่วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อำเภอเมืองน่าน ซึ่งจัดก่อนวัดอื่นๆ ในจังหวัดน่าน เพราะถือว่าเป็นวัดหลวงที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง
“สลากภัต” เป็นศัพท์ในพระวินัยปิฎก เป็นชื่อเรียกวิธีถวายทานแด่พระสงฆ์วิธีหนึ่ง โดยการจับสลากเพื่อจ่ายแจกภัตตาหารหรือปัจจัยวัตถุที่ได้รับจากผู้ศรัทธาถวาย เพื่ออนุเคราะห์แก่ผู้ศรัทธาที่มีปัจจัยวัตถุจำกัดและไม่สามารถถวายแก่พระสงฆ์ทั้งหมดได้ โดยสลากภัตนับเนื่องในสังฆทานที่มีอานิสงส์มาก เพราะถือว่าแม้จะตั้งสลากถวายกับพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่จับสลากได้ ย่อมเท่ากับถวายกับพระสงฆ์ทั้งหมด เพราะสลากที่จับนั้นพระสงฆ์ทุกรูปในอารามนั้นมีสิทธิ์ได้ นอกจากนั้นสลากภัตยังเป็นหลักการในพระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้ เพื่อสร้างจิตสำนึกความเท่าเทียมกันและสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแก่คณะสงฆ์การถวายโดยอุทิศให้แก่สงฆ์ โดยอุทิศให้เป็นเผดียงสงฆ์ (ไม่ระบุเฉพาะว่าจะถวายรูปไหน) เช่นการถวายสลากภัต แม้พระจะได้รับของที่ถวายแค่รูปเดียว แต่ถือได้ว่าพระสงฆ์ที่มารับถวายเป็นพระที่ได้รับมอบหมายจากสงฆ์ ก็นับเป็นสังฆทานที่สมบูรณ์เช่นกัน ในภาคเหนือเรียกประเพณีนี้ว่า ประเพณีทานก๋วยสลาก นิยมปฏิบัติกันตั้งแต่เดือน 12 ถึงเดือนยี่ของทุกปี

42397472 2309341869080751 1537028135059456000 n

          สาเหตุที่ถือปฏิบัติกันเช่นนี้ก็เพราะว่า เป็นช่วงที่ชาวบ้านได้ทำนากันเสร็จแล้วหยุดพักผ่อน พระสงฆ์ก็จำพรรษาอยู่วัดไม่ได้ไปไหน มีการรวมตัวของคณะศรัทธาทั้งหมู่บ้านนำผลไม้และอาหารคาวหวาน รวมทั้งไทยทานต่างๆไปตั้งเป็นกัณฑ์สลากถวายพระภิกษุที่นิมนต์มาจากวัดต่าง ๆ เป็นประเพณีใหญ่สำหรับหมู่บ้านและวัดนั้น ๆ โดยในแต่ละภูมิภาคมีรายละเอียดการจัดประเพณีแตกต่างกันไปบ้าง สำหรับในปีนี้ จังหวัดน่าน พร้อมด้วยคณะศรัทธาต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่านและหน่วยงานต่างๆ ได้จัดถวายทานสลากภัต ณ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมีบรรดาพุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไป นำเส้นสลากมารวมกันเป็นจำนวนมาก จากนั้นเจ้าหน้าที่นำเส้นลากมารวมกันและจับสลากเส้นให้แต่ละวัด สลากแต่ละกองเรียกกัณฑ์ฉลากซึ่งมีเส้นสลากระบุเบอร์และชื่อเจ้าภาพให้พระจับ เมื่อพระจับได้ก็ให้เจ้าภาพนำไปถวายตามเบอร์ของตน ไม่สามารถเจาะจงพระสงฆ์ได้ ถ้าเป็นกองใหญ่พระท่านก็เมตตาไปรับและอ่านข้อความที่เขียนไว้อีกครั้ง กล่าวอนุโมทนาคาถา และให้พร ส่วนอานิสงส์สลากภัต เนื่องจากเป็นการทำบุญที่แตกต่างจากธรรมดาเพราะมีการจับสลาก แล้วก็ถวายไปตามรายชื่อพระภิกษุสามเณรที่จับได้นั้น การทำบุญนี้เป็นการไม่จำเพาะเจาะจงว่าจะเป็นพระภิกษุรูปใดหรือสามเณรองค์ใดก็ยินดีถวายทั้งนั้น

42422351 2309341895747415 2163407475473121280 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 facebook ทีมข่าว ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองน่าน www.nancity.go.th