พิมพ์

41957997 2920127181346849 5602059125597929472 n

          15 ก.ย.61 ณ โรงแรมเทวราช จ.น่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน บรรยายพิเศษเรื่องแนวคิดการบริหารองค์กรในยุคดิจิทัล เพื่อพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสู่ Thailand 4.0 สำหรับผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ในการประชุมสัมมนา แนวคิดการบริหารองค์กรในยุคดิจิทัล เพื่อพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสู่ Thailand 4.0 สำหรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา, รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่,ผู้อำนวยการกลุ่มและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 16 

41942275 2920127174680183 4342367684655054848 n

          ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญด้านการศึกษา เป็นกลไกหลักในการพัฒนาประเทศมาโดยตลอดและได้จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เพื่อวางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ

41745285 2920127258013508 5731005769084567552 n

          เขตตรวจราชการที่ 16 (จังหวัดพะเยา เชียงราย แพร่ น่าน) ได้เล็งเห็นความสำคัญของคุณภาพการศึกษา คุณภาพผู้เรียน คุณภาพด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา คุณภาพด้านประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการ ในด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนและการวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของ การพัฒนาประเทศที่จะพยายามสื่อสารองค์ความรู้ใหม่โดยการกำหนดนโยบายการบริหารการศึกษาไทย 4.0 ของกระทรวงศึกษาธิการ จึงกำหนดการประชุมสัมมนา แนวคิดการบริหารองค์กรในยุคดิจิทัล เพื่อพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสู่ Thailand 4.0 สำหรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา, รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่,ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 16 ขึ้น ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรในยุคดิจิทัล สู่ Thailand 4.0 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการบริหารงบประมาณตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเพื่อสร้างเสริมเครือข่ายและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในการปฏิบัติงานระหว่างเขตพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 16

41844772 2920127288013505 4157743455965020160 n

 

ขอบคุณภาพจาก : สพป.น่าน 1

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th