41957997 2920127181346849 5602059125597929472 n

          15 ก.ย.61 ณ โรงแรมเทวราช จ.น่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน บรรยายพิเศษเรื่องแนวคิดการบริหารองค์กรในยุคดิจิทัล เพื่อพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสู่ Thailand 4.0 สำหรับผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ในการประชุมสัมมนา แนวคิดการบริหารองค์กรในยุคดิจิทัล เพื่อพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสู่ Thailand 4.0 สำหรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา, รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่,ผู้อำนวยการกลุ่มและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 16 

41942275 2920127174680183 4342367684655054848 n

          ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญด้านการศึกษา เป็นกลไกหลักในการพัฒนาประเทศมาโดยตลอดและได้จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เพื่อวางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ

41745285 2920127258013508 5731005769084567552 n

          เขตตรวจราชการที่ 16 (จังหวัดพะเยา เชียงราย แพร่ น่าน) ได้เล็งเห็นความสำคัญของคุณภาพการศึกษา คุณภาพผู้เรียน คุณภาพด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา คุณภาพด้านประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการ ในด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนและการวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของ การพัฒนาประเทศที่จะพยายามสื่อสารองค์ความรู้ใหม่โดยการกำหนดนโยบายการบริหารการศึกษาไทย 4.0 ของกระทรวงศึกษาธิการ จึงกำหนดการประชุมสัมมนา แนวคิดการบริหารองค์กรในยุคดิจิทัล เพื่อพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสู่ Thailand 4.0 สำหรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา, รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่,ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 16 ขึ้น ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรในยุคดิจิทัล สู่ Thailand 4.0 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการบริหารงบประมาณตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเพื่อสร้างเสริมเครือข่ายและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในการปฏิบัติงานระหว่างเขตพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 16

41844772 2920127288013505 4157743455965020160 n

 

ขอบคุณภาพจาก : สพป.น่าน 1

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th

ท่านมีความพึงพอใจต่อการรับบริการของเทศบาลเมืองน่านในระดับใด

พยากรณ์อากาศ

สายด่วนเทศบาลเมืองน่าน

199

hr1

1567

nan

infonan

ทจรต

กรมการจัดหางาน

Banner doe

Banner lmi

SJC 225x100

209982
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
17
131
335
208811
4638
5116
209982

Your IP: 3.236.204.251
2020-10-20 02:22
Scroll to top