พิมพ์

41645148 2294920813856190 1798337866653237248 n

          ติดตามบรรยากาศการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลเมืองน่าน (หลักสูตรจัดตั้ง) ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 324 ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยได้รับเกียรติจากนายวรกิตติ ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลเมืองน่าน (หลักสูตรจัดตั้ง) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ในนามของคณะจัดการฝึกอบรมฯ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการดังกล่าว พร้อมด้วยนายวิจิตร ไชยมงคล ประธานสภาเทศบาลเมืองน่าน นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายประสงค์ มงคลวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายพิชิต โมกศรี ปลัดเทศบาลเมืองน่าน นายเพิ่มสวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ รองปลัดเทศบาลเมืองน่านร่วมให้การต้อนรับ

41585430 2294920937189511 1057781085577936896 n

          การจัดการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลเมืองน่าน (หลักสูตรจัดตั้ง) ประจำปี 2561 มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สามารถดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ สาธารณภัยแบบต่างๆ และสามารถช่วยเหลือในการป้องกันภัยได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์เป็นกำลังสนับสนุนในการปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

41636707 2294920693856202 511882075012333568 n

          โดยได้กำหนดให้มีการฝึกอบรมเป็นเวลา 5 วัน มีผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมฯ โดยได้รับสมัครจากชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองน่านจำนวน 80 คน ซึ่งจะทำให้สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน มีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนจาก สาธารณภัยต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทิภาพ เทศบาลเมืองน่านได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จากหน่วยงานภาคี อาทิ โรงพยาบาลน่าน และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน เป็นต้น

41688038 2294920723856199 3484184316416622592 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 facebook ทีมข่าว ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองน่าน www.nancity.go.th