พิมพ์

41575460 2294915180523420 403780325152391168 n

          สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสำนักงานเทศบาลเมืองน่าน โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน บ้านสวนตาล ร่วมจัดนิทรรศการโครงการสื่อสร้างสรรค์และกิจกรรมเพื่อรณรงค์โภชนาการสมวัยโครงการ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน” ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักผลไม้ ภายใต้ชื่อโครงการ Clever Life สไตล์น่าน โดยมี นางนวพรรณ อินต๊ะวงศ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครู-นักเรียน นายดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างสุขภาพ สสส. ร่วมพิธีเปิดงาน ชมการแสดงเด็กนักเรียน การแสดงกินผักผลไม้น้องอนุบาล การแสดงลดขี้ปุ๋ม การแสดงซอม่วนใจใส่ใจสุขภาพ การแสดงฟ้อนดาบ-ฟ้อนเจิง เพิ่มสมรรถภาพ และรำวงมะเก่าคนเฒ่าสู่ละอ่อน ภายในบริเวณงานจัดนิทรรศการ อาทิ Clever Zone Life สไตล์น่าน Zone สื่อโภชนาการสมวัย Zone เมนูแม่ลูกผูกรักกินผักผลไม้ และ Clever Sharing Life สไตล์น่าน และกำกิ๋นเมืองน่าน

41622743 2294914970523441 7035253565828366336 n
          โครงการสร้างสรรค์สื่อเพื่อการรณรงค์ลดน้ำหนักในเด็กระดับประถมศึกษา เพื่อส่งเสริมสุขภาพ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วนลงพุง ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักและผลไม้” เป็นโครงการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ทำงานร่วมกับสำนักโภชนาการสมวัย สำนักงานบริหารแผนงานอาหารและโภชนาการ เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน เครือข่ายคนไทยไร้พุงและชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคในกลุ่มเป้าหมาย ผ่านการใช้สื่อและกิจกรรมสร้างสรรค์ ที่หลากหลาย มุ่งใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ด้านสุขภาวะ มีการถ่ายทอดให้เด็กเกิดแรงบันดาลใจเพื่อการสื่อสารสุขภาวะ ให้ความสำคัญกับครูผู้สอน เด็กนักเรียน พ่อแม่ ผู้ปกครองและชุมชน ในการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม มีกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการฯ ได้แก่ นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพฯ และสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

41616354 2294915003856771 6500942346962599936 n

41622717 2294916127189992 1320234717286498304 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 facebook ทีมข่าว ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองน่าน www.nancity.go.th