พิมพ์

41552571 2294830377198567 6808365398656811008 n

          นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นประธานเปิดโครงการหอพักปลอดภัย ประจำปี 2561 จัดโดยเทศบาลเมืองน่าน มุ่งที่ให้การคุ้มครองสวัสดิภาพของเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่เข้าพักในหอพักให้สามารถศึกษาเล่าเรียนได้อย่างมีคุณภาพ และมีคุณภาพชีวิตในการอยู่อาศัยอย่างสะดวก สะอาด และปลอดภัย
          วันที่ 13 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม อาคารประหยัดพลังงาน นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นประธานเปิดโครงการหอพักปลอดภัย ประจำปี 2561 จัดโดยเทศบาลเมืองน่าน พร้อมด้วยนายเอกฉันท์ มูลศรี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองน่าน หัวหน้าฝ่ายงานต่างๆ ผู้ประกอบการหอพักในเขตเทศบาลเมืองน่าน โดยมี นางวารีธร จินดาวรรณ หัวหน้าฝ่ายบริการและส่งเสริมการอนามัย เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการนี้ได้นายทรงพล สุวรรณพงศ์ อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ทำหน้าที่วิทยากรบรรยายให้ความรู้ความเข้าในในโครงการดังกล่าว

41663728 2294830223865249 1809189754361610240 n

          ด้วยพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 ได้ประกาศเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 ซึ่งมีผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2558 โดยเป็นการโอนภารกิจจากส่วนราชการเดิมคือกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งจุดมุ่งหมายหลักของการกำกับดูแลแลการประกอบกิจการหอพักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือมุ่งที่จะให้การคุ้มครองสวัสดิภาพของเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่เข้าพักในหอพักให้สามารถศึกษาเล่าเรียนได้อย่างมีคุณภาพ และมีคุณภาพชีวิตในการอยู่อาศัยอย่างสะดวก สะอาด และปลอดภัย ประกอบกับการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติหอพัก ได้มีประกาศ หลักเกณฑ์ต่างๆ เป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นระเบียบข้อบังคับที่ผู้ประกอบกิจการ ผู้จัดการและพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องใช้ในการดำเนินงาน เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการหอพัก และผู้จัดการหอพักพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ทราบแนวทางการดำเนินงาน และปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เทศบาลเมืองน่านจึงได้จัดทำโครงการหอพักปลอดภัย ประจำปี 2561 ขึ้น
          โดยการดำเนินการครั้งนี้กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยประกอบกิจการหอพัก และผู้จัดการหอพักพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ประสานงานเชิญวิทยากรจากอัยการสำนักงานคดีเยาวชนและครอบครัว นายทรงพล สุวรรณพงศ์ อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด หนึ่งในคณะอนุกรรมการจัดทำกฎกระทรวง ประกาศ หลักเกณฑ์ในการดำเนินงานหอพัก และคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายหอพัก

41602480 2294830510531887 3780440448846266368 n

41626373 2294830557198549 3404102452159447040 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 facebook ทีมข่าว ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองน่าน www.nancity.go.th