พิมพ์

41074956 2283094875038784 229102794043293696 n

          นายประสงค์ มงคลวิสุทธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน กรรมการกองทุน สปสช.เทศบาลเมืองน่าน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองน่าน ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองทุน สปสช.อบต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน นำคณะโดย นายวีระพันธ์ วิมลศรี นายก อบต.เหล่ายาวและคณะ โดยรองนายกเทศมนตรีเมืองน่านได้บรรยายพิเศษในเรื่องการดำเนินงานของกองทุน สปสช.เทศบาลเมืองน่าน ในโอกาสนี้ด้วย

40672655 2283094738372131 4335300470588309504 n

          กองทุน สปสช.อบต.เหล่ายาว ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เพื่อพัฒนาการบริหารกองทุนฯและให้คณะกรรมการและอนุกรรมการ คณะทำงานผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการดำเนินงานของกองทุนฯ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกองทุนฯอื่นๆ และนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ต่อไป
          รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน กล่าวบรรยายสรุปว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองน่าน ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลา 9 ปี ที่ผ่านมา มีภารกิจสร้างหลักประกันสุขภาพให้เกิดขึ้นกับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่าน ภายไต้ยุทธศาสตร์ของกองทุน 6 ยุทธศาสตร์ ระหว่าง ปี พ.ศ.2559-2561 คือ 1.การป้องกันและลดโรคติดต่อ 2.การควบคุมและป้องกันโรคไม่ติดต่อ 3.การรณรงค์และปฏิบัติการสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย 4.การลดปัญหาผู้สูงอายุและผู้พิการ 5. การลดปัญหาในเด็กและเยาวชน 6.การดำเนินงานด้านชุมชนปลอดภัย เพื่อที่จะนำไปสู่เป้าหมาย คือ “เทศบาลเมืองน่าน เมืองแห่งคนอายุยืน” กองทุน สปสช.เทศบาลเมืองน่าน มุ่งส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ได้แก่ 1.กิจกรรม/โครงการ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริหารสุขภาพของหน่วยบริการ สถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ 2.กิจกรรม/โครงการเพื่อสนับสนุนให้กลุ่ม/องค์กรหรือประชาชนและหน่วยงานอื่นในพื้นที่ 3.กิจกรรม/โครงการเพื่อสนับสนุนและเสริมกิจกรรมสร้างเสริมป้องกันฟื้นฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิทั้งเด็กเล็ก ผู้พิการและผู้สูงอายุ 4.กิจกรรม/โครงการ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุน 5.กิจกรรม/โครงการกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ โดยได้รับงบประมาณดำเนินโครงการจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองน่าน โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนตามกลไกลประชารัฐเป็นสำคัญ

40654868 2283094941705444 7553364820888649728 n

40683979 2283094778372127 6237746944337248256 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 facebook ทีมข่าว ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองน่าน www.nancity.go.th