41074956 2283094875038784 229102794043293696 n

          นายประสงค์ มงคลวิสุทธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน กรรมการกองทุน สปสช.เทศบาลเมืองน่าน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองน่าน ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองทุน สปสช.อบต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน นำคณะโดย นายวีระพันธ์ วิมลศรี นายก อบต.เหล่ายาวและคณะ โดยรองนายกเทศมนตรีเมืองน่านได้บรรยายพิเศษในเรื่องการดำเนินงานของกองทุน สปสช.เทศบาลเมืองน่าน ในโอกาสนี้ด้วย

40672655 2283094738372131 4335300470588309504 n

          กองทุน สปสช.อบต.เหล่ายาว ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เพื่อพัฒนาการบริหารกองทุนฯและให้คณะกรรมการและอนุกรรมการ คณะทำงานผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการดำเนินงานของกองทุนฯ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกองทุนฯอื่นๆ และนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ต่อไป
          รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน กล่าวบรรยายสรุปว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองน่าน ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลา 9 ปี ที่ผ่านมา มีภารกิจสร้างหลักประกันสุขภาพให้เกิดขึ้นกับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่าน ภายไต้ยุทธศาสตร์ของกองทุน 6 ยุทธศาสตร์ ระหว่าง ปี พ.ศ.2559-2561 คือ 1.การป้องกันและลดโรคติดต่อ 2.การควบคุมและป้องกันโรคไม่ติดต่อ 3.การรณรงค์และปฏิบัติการสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย 4.การลดปัญหาผู้สูงอายุและผู้พิการ 5. การลดปัญหาในเด็กและเยาวชน 6.การดำเนินงานด้านชุมชนปลอดภัย เพื่อที่จะนำไปสู่เป้าหมาย คือ “เทศบาลเมืองน่าน เมืองแห่งคนอายุยืน” กองทุน สปสช.เทศบาลเมืองน่าน มุ่งส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ได้แก่ 1.กิจกรรม/โครงการ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริหารสุขภาพของหน่วยบริการ สถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ 2.กิจกรรม/โครงการเพื่อสนับสนุนให้กลุ่ม/องค์กรหรือประชาชนและหน่วยงานอื่นในพื้นที่ 3.กิจกรรม/โครงการเพื่อสนับสนุนและเสริมกิจกรรมสร้างเสริมป้องกันฟื้นฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิทั้งเด็กเล็ก ผู้พิการและผู้สูงอายุ 4.กิจกรรม/โครงการ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุน 5.กิจกรรม/โครงการกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ โดยได้รับงบประมาณดำเนินโครงการจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองน่าน โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนตามกลไกลประชารัฐเป็นสำคัญ

40654868 2283094941705444 7553364820888649728 n

40683979 2283094778372127 6237746944337248256 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 facebook ทีมข่าว ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองน่าน www.nancity.go.th

 
ท่านมีความพึงพอใจต่อการรับบริการของเทศบาลเมืองน่านในระดับใด

พยากรณ์อากาศ

สายด่วนเทศบาลเมืองน่าน

199

hr1

1567

nan

infonan

ทจรต

กรมการจัดหางาน

Banner doe

Banner lmi

SJC 225x100

204777
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
18
118
220
203714
4549
5571
204777

Your IP: 34.200.236.68
2020-09-29 03:28
Scroll to top