พิมพ์

40623773 2283067095041562 6089542333215277056 n

          วานนี้ (3 กันยายน พ.ศ. 2561) ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดย ดร.วิจารย์ สิมาฉายาปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13, นายนิทัศน์ เวชวินิช ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน, นายภูษิต พรมมานพ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 สาขาแพร่ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร และรับฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการโครงการบริหารจัดการขยะครบวงจรของเทศบาลเมืองน่าน โดยมีนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน, นายเอกฉันท์ มูลศรี หน.สป.เทศบาลเมืองน่าน ได้บรรยายสรุปการบริหารการจัดการขยะ สามารถ เข้ารับโล่รางวัลเกียรติยศ “เมืองสะอาด อันดับ 1 ของภูมิภาคอาเซียน” รางวัล “ASEAN Clean Tourist City Standard” มาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดของอาเซียน

40748158 2283066978374907 6120058101623160832 n

          “ASEAN Clean Tourist City Standard” รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของชาวเทศบาลเมืองน่านหลังจากพื้นที่เทศบาลเมืองน่านถูกประกาศยกย่องให้เป็น “เมืองที่มีมาตรฐาน การท่องเที่ยวสะอาดระดับอาเซียน”โดยอาเซียนให้ความสำคัญในมาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดอาเซียน 7 ด้าน ได้แก่ ตัวชี้วัดการจัดการสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัดความสะอาด ตัวชี้วัดการจัดการของเสีย ตัวชี้วัดการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและความสะอาด ตัวชี้วัดพื้นที่สีเขียว ตัวชี้วัดความปลอดภัยด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และความมั่นคงของเมือง และตัวชี้วัดโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการท่องเที่ยวอีกด้วย

40591321 2283066741708264 1584272723775848448 n

          ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า เทศบาลเมืองน่าน มีการบริหารจัดการขยะที่ดี และเป็นแบบอย่าง ให้กับที่อื่น วันนี้รู้สึกดีใจที่ได้มาเยี่ยมและดูการบริหารจัดการขยะ ซึ่งจะต้องมาร่วมมือกันแก้ปัญหา และถือว่าเป็นวาระแห่งชาติ ที่จะต้องมาทำงานร่วมกัน ซึ่งต้องทำให้กระบวนการบริหารจัดการมีความยั่งยืน มีประสิทธิภาพมากที่สุด และพร้อมมารับฟังปัญหา โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งดำเนินการวางแผน และจัดทำโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาขยะ อย่างเป็นรูปธรรมอีกทั้งยังเป็นปรากฏการณ์ที่น่าจะเป็นกรณีศึกษาให้กับหลายๆ จังหวัด ถึงการทำงานอย่างจริงจังของภาครัฐ ร่วมกับภาคประชาชนที่เข้มแข็งในการสร้าง “บ้านเมืองที่น่าอยู่”รณรงค์ให้ประชาชนและร้านค้าลดการใช้ภาชนะจากโฟมและพลาสติกซึ่งย่อยสลายยาก ควบคู่ไปกับการนำสายไฟฟ้าลงดิน ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วเป็นระยะทางกว่า 4 กิโลเมตร ภาพของการร่วมมือร่วมใจกันระหว่างพนักงานเทศบาลและนักท่องเที่ยวช่วยกันคัดแยกขยะทุกคืน หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมถนนคนเดินบริเวณข่วงเมืองน่านที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกสุดสัปดาห์ อีกด้วย

40684411 2283066931708245 397846608789635072 n

 

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 facebook ทีมข่าว ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองน่าน www.nancity.go.th