40251486 2275310642483874 6606727245434191872 n

          เทศบาลเมืองน่านจัดการประชุมติดตามการดำเนินโครงการ “น่านโมเดล เด็กไทยแก้มใส ถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ” มุ่งหวังให้เกิดการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ สำหรับเด็ก ในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างครบวงจร เชื่อมโยงกลุ่มเกษตรอินทรีย์ในท้องถิ่น พัฒนาเมนูอาหารอย่างปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการและเสริมสร้างสุขภาวะให้แก่เด็กในโรงเรียน 
          วานนี้ (28 ส.ค.2561) ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ถนนมหายศ นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินโครงการ “น่านโมเดล เด็กไทยแก้มใส ถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ” พร้อมด้วย นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นางลัดดา ฝายนันชัย รองปลัดเทศบาลเมืองน่าน นางรดา เพ็ชรขัน ผอ.กองการศึกษา น.ส.ณัฐรดา เลขะ ธนชลท์ ผู้บริหาร บ.วิสาหกิจเพื่อสังคม เอ็ดวิงส์ เอ็ดยูเคชั่น จำกัด ดร.ธัญศิภรณ์ จันทร์หอม อาจารย์ประจำสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้แทนหน่วยงาน องค์กรภาคี ผู้ประกอบการอาหารกลางวันและกลุ่มเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดน่าน ร่วมหารือถึงแนวทางการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ สำหรับเด็ก ในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างครบวงจร เชื่อมโยงกลุ่มเกษตรอินทรีย์ในท้องถิ่น พัฒนาเมนูอาหารอย่างปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการและเสริมสร้างสุขภาวะให้แก่เด็กในโรงเรียนตามรูปแบบการดำเนินโครงการเด็กไทยแก้มใส 8 กิจกรรม ได้แก่ 1.การเกษตรในโรงเรียน 2.สหกรณ์นักเรียน 3.กรจัดการบริการอาหารของโรงเรียน 4.การติดตามภาวะโภชนาการ 5.การพัฒนาสุขนิสัยของนักเรียน 6.การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ 7.การจัดบริการสุขภาพ 8.การเรียนรู้ : เกษตรโภชนาการ และสุขภาพอนามัย 

40421213 2275310769150528 1456709695413682176 n

          จากจุดเริ่มต้นในการทรงงานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พบว่าเด็กไทยยังมีภาวะขาดสารอาหารอีกเป็นจำนวนมาก ทั้งในเมืองและถิ่นทุรกันดาร พระองค์จึงได้ทรงงานเพื่อช่วยส่งเสริมให้เด็กไทยมีภาวะโภชนาการและสุขภาพตลอดจนคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน เป็นแบบอย่างตลอดระยะเวลา 35 ปีผ่านมา โดยมีพระราชดำรัสถึงจุดมุ่งหมายในการทรงงานว่า “ทำอย่างไรให้เยาวชนที่อยู่ในวันศึกษาเล่าเรียนนั้นจะมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ พร้อมที่จะสร้างเสริมสติปัญญาเพื่อการศึกษาและพัฒนาตนเองให้เป็นประโยชน์ต่อภูมิลำเนาและสังคมสืบต่อไป” สิ่งที่พระองค์ได้ทรงงานนั้น ก่อประโยชน์ต่อเยาวชนไทยอย่างมากมาย ทำให้เกิดโครงการที่เป็นการพัฒนาสุขภาพ และการศึกษาของเด็กๆ ในทุกถิ่นฐาน ทั้งท้องถิ่นทุรกันดาร ชายแดนไทย และโรงเรียนในเมือง

40389307 2275310489150556 2423230723180724224 n
          ซึ่งกรอบการทรงงานนี้ยังได้ถูกนำไปใช้เป็นแบบอย่างอีกกว่า 95 โรงเรียน ในภูมิภาคเอเชีย 10 ประเทศ สำหรับงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) จึงร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ กรมอนามัยสำนักงานคระกรรมการอาหารและยา สำนักงานพัฒนานโยบายคุณภาพระหว่างประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ การส่งเริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย การส่งเริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและคณะกรรมการการอาหารแห่งชาติ โดยมีเป้าหมายที่จะให้เด็กนักเรียนทุกคน มีโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง ใฝ่เรียนรู้ซื่อสัตย์ประหยัด อดทนไปพร้อมๆกับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นและคุณลักษณะที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี และคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นการพัฒนาที่มีเด็กเป็นศูนย์กลาง โดยเน้นให้เด็กนักเรียนได้เรียนจากการลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง (Learning by doing) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสม สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงและพึ่งตนเองได้ ในการดำเนินงาน “ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส” เพื่อนำไปสู่ต้นแบบและในการถ่ายทอดการดำเนินกิจกรรมขยายผลต่อไป รวมทั้งโอกาสในการผลักดันนโยบายด้านการอาหารที่ส่งผลดีต่อสุขภาพของเด็ก ให้เป็นการรับรู้และเกิดความตระหนักของผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีการสร้างสุขภาพในเด็กและเยาวชนในเทศบาลเมืองน่าน

40314945 2275310659150539 358762470820544512 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th

ท่านมีความพึงพอใจต่อการรับบริการของเทศบาลเมืองน่านในระดับใด

พยากรณ์อากาศ

สายด่วนเทศบาลเมืองน่าน

199

hr1

1567

nan

infonan

ทจรต

กรมการจัดหางาน

Banner doe

Banner lmi

SJC 225x100

212780
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
113
193
2059
209647
7436
5116
212780

Your IP: 3.89.87.12
2020-10-29 05:13
Scroll to top