40262183 2275237669157838 7721832069805899776 n

          เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2561 ที่โรงแรมน้ำทองน่าน อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่านโดยมีนายมานิต ธนะวงศ์ ผู้อํานวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สนง.ทสจ.น่าน ประธานพิธีเปิด การประชุมเสวนา “เส้นทางสู่เมือง สิ่งแวดล้อมยั่งยืน” ประจําปี พ.ศ.2561 นางเบญจรัตน์สุวรรณศรี นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ สิ่งแวดล้อม สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน กล่าวรายงาน จากการที่เปลี่ยนแปลงของจํานวนประชากรและสภาพสังคม ทําให้เกิด การขยายตัวของเมืองพร้อมกับความต้องการที่อยู่อาศัย ประกอบกับกิจกรรมต่างๆ ของเมืองและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ จึงก่อให้เกิดปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม

40325248 2275238432491095 6551330181724766208 n

          ประเทศไทยจึงได้กําหนดนโยบายการพัฒนาประเทศที่มีเนื้อหาสอดรับ กับการพัฒนาที่ยั่งยืน ขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งเป็นเป้าหมายในการพัฒนาใน ระหว่างปี พ.ศ.2558 – 2573 โดยในปี พ.ศ.2560 ประเทศไทยได้กําหนด ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579 ) ในยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม สอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564 ) ซึ่งมุ่งเน้นกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเป้าหมายสําคัญประการหนึ่งที่สอดคล้องกับ เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน คือ 1 จังหวัด 1 เมืองน่าอยู่ ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้กําหนดแนวทางการพัฒนาเมืองไว้ดังนี้
1. พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่
2. ส่งเสริม การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างบูรณาการภายใต้การมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วน
3. พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง
4. รักษาอัตลักษณ์ของเมืองและสร้างคุณค่าของทรัพยากร
5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง
ซึ่งเทศบาล เป็นหน่วยงานที่มีความสําคัญในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ หรือ เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายดังกล่าวสำหรับเวทีเสวนาประกอบด้วย นายสุรพล เธียรสูตร นายก ทม.น่าน นายมนัส หวั่นท๊อก นายก ทต.กลางเวึยง นายสิทธิชัย มั่งมี นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ชำนาญการพิเศษ ผอ.ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สนง.สิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปางดำเนินรายการโดยนายสุทธพงษ์ ขวดแก้ว นักวิชาการสิ่งแวดล้อม สนง.สสภ2 ลำปาง

40424783 2275238545824417 7439955848660516864 n

40321229 2275239525824319 5028058470432112640 n

 

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น/ข่าว ทศพล จันนะชัย /ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 facebook ทีมข่าว ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองน่าน www.nancity.go.th

ท่านมีความพึงพอใจต่อการรับบริการของเทศบาลเมืองน่านในระดับใด

พยากรณ์อากาศ

สายด่วนเทศบาลเมืองน่าน

199

hr1

1567

nan

infonan

ทจรต

กรมการจัดหางาน

Banner doe

Banner lmi

SJC 225x100

204808
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
49
118
251
203714
4580
5571
204808

Your IP: 34.200.236.68
2020-09-29 05:50
Scroll to top