กระดานข่าวสาร เทศบาลเมืองน่าน

Latest 20 threads of all forums

40298036 2883864061639828 5507422540592578560 n

          นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นประธานเปิดโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม (ค่ายพุทธบุตร) ประจำปี 2561 จัดโดยกองการศึกษา เทศบาลเมืองน่าน โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้น ณ ศาลาปฏิบัติธรรม (ศาลาหลวง) วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ต.ม่วงตึ๊ด อำเภอ ภูเพียง จังหวัดน่าน มีนักเรียนจากโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองน่าน ได้แก่ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ฯ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคารฯ และโรงเรียนดรุณวิทยาฯ พร้อมคณะครูและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

          การอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม (ค่ายพุทธบุตร) ประจำปี 2561 เกิดขึ้นจากการที่เทศบาล เมืองน่านได้เล็งเห็นความถึงสำคัญของพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาแห่งหลักธรรมคำสอนต้นแบบ และระบบจริยธรรมของสังคมไทย เด็กและเยาวชนไทยควรได้รับการศึกษา เรียนรู้ หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาและแนวปฏิบัติของชาวพุทธเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการดำเนินชีวิต โครงการนี้จึงจัดขึ้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติแบบวิถีพุทธ มีทัศนคติที่ดีและศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้ง เป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ เสริมสร้างให้ผู้เข้ารับการอบรม มีพฤติกรรมที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และได้ตระหนักถึงความสำคัญและบทบาทของการปฏิบัติตนให้เป็นคนดี เช่น เป็นลูกที่ดี เป็นศิษย์ที่ดี เป็นเพื่อนที่ดี และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ

40204608 2883864221639812 3017794187111170048 n

          ในสภาวะปัจจุบัน โลกอยู่ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันกันอย่างสูง ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และสื่อเทคโนโลยีต่างๆ อยู่ตลอดเวลา และในฐานะที่ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันอย่างรุนแรงนี้ การเปลี่ยนแปลงค่านิยมและวิถีชีวิตของคนไปสู่สังคมบริโภคนิยม ซึ่งเน้นการแข่งขันด้านวัตถุและฐานะทางเศรษฐกิจ ทำให้เด็ก และเยาวชน ขาดภูมิคุ้มกันก่อให้เกิดปัญหาที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนอีกมากมาย ทำให้เกิดปัญหาสังคมที่ส่งผลสะท้อนต่อเยาวชน เช่น ปัญหายาเสพติด อาชญากรรมต่างๆ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ความยากจน เด็กเร่ร่อน การใช้แรงงานเด็ก ฯลฯ การเปลี่ยนแปลงในโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เยาวชน นิสิต นักศึกษาหลงเพลิดเพลินในกระแสค่านิยมโลกตะวันตก ละทิ้งคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว่าเป็นสิ่งงมงาย ไร้สาระ ล้าสมัย จึงดำเนินชีวิตโดยขาดหลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจ ที่จะทำให้ชีวิตมีความมั่งคงและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตที่เกิดขึ้นได้ จึงมีแนวโน้มในการดำเนินชีวิตที่ผิด ก่อให้เกิดความเครียดจนอาจจะแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตาย หรือแก้ปัญหาด้วยการพึ่งพายาเสพติด

40122524 2883864148306486 4098246227496271872 n

          โครงการอบรม "ค่ายพุทธบุตร" เทศบาลเมืองน่าน เป็นโครงการที่จะช่วยพัฒนาเยาวชน โดยการพัฒนาจิตและปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดี ให้มีทักษะในการดำเนินชีวิต “เก่ง ดี และมีความสุข” เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ นำธรรมะ นำหลักคำสอนที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน คือ การพัฒนากาย โดยการแสดงออกทางกิริยามารยาท ชาวพุทธ มีพฤติกรรมที่ดีงามเหมาะสม การพัฒนาศีล โดยการอยู่ร่วมกับครอบครัวและบุคคลในสังคม ด้วยความเกื้อกูลและประกอบอาชีพที่สุจริต การพัฒนาจิต ให้เป็นจิตที่สมบูรณ์ทั้งคุณภาพจิต พลังจิตและสุขภาพจิต และสุดท้าย การพัฒนาปัญญา ให้เกิดปัญญาในการรู้จริง รู้เท่าทันทางเจริญทางเสื่อมปัจจัยที่เกี่ยวข้อง รู้วิธีการป้องกัน รู้วิธีแก้ไขปัญหา สร้างภูมิต้านทานให้กับตนเองด้วยคุณธรรม ให้เป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่างรู้เท่าทันโลก นำพาชีวิตสู่ความสำเร็จ เพื่อเกื้อกูลแก่ตนเองและประเทศชาติในที่สุด

40255914 2883864041639830 8016406709654257664 n

 

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ 
เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 5471 0234 ต่อ 102 www.nancity.go.th

ท่านมีความพึงพอใจต่อการรับบริการของเทศบาลเมืองน่านในระดับใด

พยากรณ์อากาศ

สายด่วนเทศบาลเมืองน่าน

199

hr1

1567

nan

infonan

ทจรต

กรมการจัดหางาน

Banner doe

Banner lmi

SJC 225x100

204770
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
11
118
213
203714
4542
5571
204770

Your IP: 34.200.236.68
2020-09-29 03:08
Scroll to top