พิมพ์

39900648 2264511180230487 2025930575965061120 n

          22 สิงหาคม 2561 ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองน่าน สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ถนนมหายศ นายวิจิตร ไชยมงคล ประธานสภาเทศบาลเมืองน่าน เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลเมืองน่าน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2561โดยมีระเบียบวาระที่น่าสนใจ อาทิ การผ่อนผันการชำระเงินยืมเงินสะสมเทศบาลเมืองน่าน การขอลดยอดลูกหนี้ภาษีค้างชำระ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณพ.ศ. 2562 พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (วาระที่ 2 และวาระที่ 3 )
          นอกจากนี้ยังมีวาระการพิจารณาในที่ประชุมดังนี้ ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยในที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ผ่าน ทุกญัตติที่เสนอพิจารณา

39811510 2264511346897137 1604063593773400064 n

39753271 2264511483563790 1349164422991446016 n

39913642 2264511200230485 3834644946166480896 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th