38796535 2241961625818776 1473648681356886016 n

          วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองน่าน โดยนางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นำคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน บ้านสวนตาล คณะกรรมการสถานศึกษา และครูโรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน บ้านสวนตาล ประกอบพิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา12 ส.ค.2561 
          การจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติของโรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน บ้านสวนตาล ประจำปี 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้าง ความรัก ความผูกพันระหว่างแม่กับลูก พร้อมทั้งเสริมสร้างให้บุคลากร ในสถานศึกษาและชุมชนมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคี ได้เล็งเห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัวที่บ่มเพาะ ปลูกฝังให้ลูกหลานเยาวชน เป็นคนดี คนเก่ง เพื่อรับใช้สังคมในอนาคตต่อไป นอกจากนี้จัดได้จัดให้มีการแสดงของห้องเรียนต่างๆตลอดจนกิจกรรมสำคัญคือการที่จัดให้มีพิธีกราบแม่ด้วยดอกมะลิของนักเรียน สร้างความตื่นตันใจให้กับผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

38926462 2241961709152101 2060914690908749824 n

38825293 2241961759152096 3311266098401247232 n

38878126 2241961785818760 8106266470687703040 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102 www.nancity.go.th

Scroll to top