พิมพ์

38769198 2239930942688511 4188608220530475008 n

          วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองน่าน โดยนางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นำคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองน่านประกอบพิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 ส.ค.2561 พร้อมกันนี้ได้ร่วมกันขับร้องบทเพลงสรรเสริญพระบารมีและบทเพลงสดุดีพระแม่เจ้าโดยพร้อมเพรียงกัน

38774909 2239931182688487 5995956400289742848 n

          การจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองน่าน ประจำปี 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้าง ความรัก ความผูกพันระหว่างแม่กับลูก พร้อมทั้งเสริมสร้างให้บุคลากร ในสถานศึกษาและชุมชนมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองน่าน ได้เล็งเห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัวที่บ่มเพาะ ปลูกฝังให้ลูกหลานเยาวชน เป็นคนดี คนเก่ง เพื่อรับใช้สังคมต่อไป อีกทั้งเนื่องในศุภมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่ง ในวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 นับเป็นมหามงคลยิ่ง ที่บรรดาพสกนิกร จักได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงทุ่มเทปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ดังกล่าวขึ้น นอกจากนี้จัดได้จัดให้มีการแสดงของห้องเรียนต่างๆตลอดจนกิจกรรมสำคัญคือการที่จัดให้มีพิธีกราบแม่ด้วยดอกมะลิของนักเรียน สร้างความตื่นตันใจให้กับผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

38782970 2239936269354645 7035407394377039872 n

38820844 2239936652687940 6786324120414978048 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ ทศพล จันนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102 www.nancity.go.th