38526575 2234574136557525 5986778192617144320 n

          วันนี้ (6ส.ค.61)โดยนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่านได้มอบหมายให้นายณกรณ์ ศิริรัตน์พิริยะ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่านนำเจ้าหน้าเทศบาลเมืองน่านประกอบด้วยเจ้าหน้าที่กองช่าง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงเจ้าหน้าที่ อปพร.เทศบาลเมืองน่าน ช่วยกันก่อสร้างพนังป้องกันน้ำน่านกัดเซาะตลิ่งแบบชั่วคราว มีการวางแนวกระสอบทรายบริเวณชุมชนสวนตาลล่าง ทั้งนี้เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้นกรณีน้ำหลากอาเป็นสาเหตุให้เกิดน้ำน่านกัดเซาะตลิ่ง อาจจะสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนของประชาชน

38686937 2234573926557546 9032638281610690560 n

38600556 2234576373223968 6370677569422884864 n

38697917 2234576363223969 445867834967326720 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ ทศพล จันนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102www.nancity.go.th

Scroll to top