38242748 2229012103780395 5467778188564234240 n

          3 ส.ค.2561 ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองน่าน “ดอกเสี้ยวขาวเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อสร้างความสามัคคีและสร้างสุขภาพให้แก่นักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองน่าน โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน บ้านภูมินทร์ โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน บ้านสวนตาล และโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน บ้านพระเนตร ร่วมส่งนักกีฬาเข้าร่วมทำการแข่งขัน โดยมี คณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าบ้าน ผู้บริหารโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลเมืองน่าน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้ปกครองและนักเรียน ต่างเดินพาเหรดเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง โดยมีนางรดา เพชรขัน ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองน่าน เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ซึ่งการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองน่านในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ สมบูรณ์แข็งแรง กล้าแสดงออกทางด้านกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ อันจะเป็นการนำไปสู่การพัฒนาสังคมประเทศชาติต่อไป 

38391808 2229012390447033 3916181305393414144 n

          เทศบาลเมืองน่านร่วมกับโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองน่านทั้ง 3 โรงเรียน จัดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองน่าน ดอกเสี้ยวขาวเกมส์ เป็นประจำทุกปีการศึกษา โดยในปีนี้เทศบาลเมืองน่านมุ่งเน้นที่จะส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีการคิดเป็น ทำเป็น อีกทั้งการวิเคราะห์และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีระบบ ทำให้ร่างกายมีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีนิสัยรักการออกกำลังกาย ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถทางด้านกีฬา เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ อันจะเป็นการนำไปสู่การพัฒนาสุขภาพที่ดีของเยาวชน นอกจากการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆแล้ว ภายในงานได้จัดให้มีการประกวดกองเชียร์ด้วย บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,200 คน

38294538 2229011930447079 1922457426460672 n

38047752 2229012420447030 2567308867163652096 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102 www.nancity.go.th

Scroll to top